08/31/2013

Juniperus phoenicea.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5522.jpg

Micky has responded to our special Summer sale, July 23th, see first picture in our post of the same date.  Juniperus phoenicea is a variety that can only be trained with fine results in the hands of experienced bonsai enthusiasts. Micky has enough experience to style the tree himself with a few tips. After the first work the tree was presented for discussion.

Micky reageerde op de speciale zomerverkoop van 23 juli, zie beginfoto op de post van deze datum. Juniperus phoenicea is een soort die enkel door ervaren bonsaïsten tot een goed einde kan worden gebracht. Micky is ervaren genoeg om met enkele tips de boom zelfstandig te stijlen. Na de werkzaamheden werd de boom ter bespreking aangeboden.

DSCF5507.jpg

The first wiring of the rigid old branches which shouldn’t cause too many problems for those with experience. However bending must be carried out with care.

De eerste bedrading op de stugge oude harde takken, voor ervaren bedraders geen probleem mits voorzichtig buigen.

DSCF5508.jpg

After the first styling and treating of the dead wood. The further development of this variety of juniper differs from most others. The obtained results here are also determined by experience and detailed work.

Na 1ste vormgeving en behandelen van het dode hout. De verdere opbouw van deze soort is anders dan bij de meeste juniperussoorten, ook hier zal ervaring en gedetailleerd werken het verschil maken.

08/30/2013

Quercus yamadori_Part 4.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6289.jpg

This hand-made pot is perfect for this tree but repotting will not take place until next spring.

Deze handgemaakte pot is perfect voor deze boom, maar de verpotting zal pas volgend voorjaar gebeuren.

DSCF6299.jpg

Main branches are positioned and we now have a full crest again.

De hoofdtakken zijn geplaatst en we hebben terug een volle kruin.

DSCF6300.jpg

This is the possible front side.

Dit is de potentiële voorzijde.

DSCF6301.jpg

 

Three hours later a new bunjin is born. This tree won’t need a long ripening phase.  A mature image can be obtained within a few years with the correct techniques on the right moment.

The “One to one” formula on our workshops is the best solution for trees that require a few hours of intensive concentration during styling.

THE END.

Drie uur later is een nieuwe bunjin geboren. Deze boom zal geen lange verrijpingsfase nodig hebben. Mits de goede technieken op het juiste moment kan binnen een paar jaar een afgerijpt imago bekomen worden.

De formule van workshop “One to One” is de beste oplossing voor bomen die enkele uren intensieve aandacht vragen tijdens de vormgeving.

EINDE.

 

08/29/2013

Quercus yamadori_Part 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6251.jpg

Selecting and thinning out the top.

Het selecteren en uitdunnen van de kruin.

DSCF6256.jpg

Only two main branches will be used:

-          One falling.

-          One top branch.

Slechts 2 hoofdtakken zullen worden gebruikt:

-          één vallende tak.

-          één toptak.

 

DSCF6273.jpg

Both branches are wrapped in raffia and the lower one is provided with extra supporting wires.

Beide takken worden ingepakt met raffia en de onderste tak krijgt extra steundraden.

DSCF6284.jpg

Stretching and positioning the most important branch.

Will be continued in our tomorrow’s post.

Het opspannen en plaatsen van de belangrijkste tak.

Vervolg zie “POST” van morgen.

 

08/28/2013

Quercus yamadori_Part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6205.jpg

This is one of the disturbing branches; a cut-off, straight stump and no possibility for nice branch positioning.

Dit is één van de storende takken, een afgezaagde rechte stomp en geen mooie takkenplaatsing mogelijk.

 

DSCF6224.jpg

 

DSCF6228.jpg

The elegant movement of the trunk now shows itself. The owner loves extreme styles full of character and this starter plant will just do the job.

De elegante stambeweging komt nu tevoorschijn. De eigenaar houdt van karaktervolle extreme stijlen en de startplant is daar zeer geschikt voor.

 

DSCF6241.jpg

 

The stumps that were sawn off have been worked upon and will be finished with more detail when the dead wood has dried out completely. The first step was done with power tools but the refining that will follow later on will be done by hand.

Will be continued in our tomorrow’s post.

De afgezaagde stompen kregen een eerste vormgeving en worden later verfijnd als het dode hout helemaal droog is. De eerste stap is machinaal gebeurd, de latere afwerking zal manueel gebeuren.

Vervolg zie onze post van morgen.

08/27/2013

Quercus yamadori_Part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6182.jpg

This Quercus is a yamadori that has been in its pot quite some time now and it is ready to be styled.

Deze Quercus is een yamadori die al geruime tijd in de pot zit en klaar is om te vormen.

DSCF6185.jpg

There were not many options for styling a small tree but there is an interesting tapered movement of its trunk.

Een optie om een kleine boom te stijlen was er niet, wel een interessant bewegende tapslopende stamlijn.

DSCF6186.jpg

Projects of this size can be presented on a “one to one” workshop. This means that, only then do we have the time needed for styling these trees under complete guidance. With this one it will take approximately three hours.

Will be continued in our tomorrow’s post.

Bomen van deze omvang kunnen worden aangeboden op een “One to One” workshop, dwz de boom wordt gestijld over de tijd dat we ervoor nodig hebben onder volledige begeleiding. Deze boom vormen zal 3u in beslag nemen.

Vervolg zie “POST” van morgen.

 

 

08/26/2013

Juniperus yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5619.jpg

This Juniper cascade yamadori was brought to our workshop for  preparatory work on the next styling.

Deze yamadori Juniperus cascade kwam binnen voor de voorbereidende werken van de volgende vormgeving.

DSCF5774.jpg

The cascade becomes a semi-cascade, more compact and in better balance. This tree will still be wired and styled this fall.

De cascade wordt een half-cascade, compacter en beter in balans. Deze boom wordt in het najaar nog bedraad en gevormd.

08/25/2013

Juniperus chinensis yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5487.jpg

This is a chinensis variety with rougher foliage that can be found a lot in yamadori. The tree is ready to be thinned out and to be plucked. For the styling of this one see our post December 31th 2012 “Grafted yamadori Juniper”.

Dit is een grovere loofsoort van chinensis, veel voorkomend bij yamadori. Deze boom is klaar om uitgedund en geplukt te worden. De vormgeving van deze boom vind u in onze post van 31.12.2013 “Grafted Yamadori Juniper”.

DSCF5489.jpg

A densly grown strong and healthy old tree.

Een vol gegroeide sterke gezonde oude boom.

DSCF5493.jpg

Selection of branches is done in such a way that there will be no wiring needed, the tree “carries his own branches” in a very natural way. This is true bonsai.

Er wordt zodanig geselecteerd dat er geen bedrading nodig zal zijn, de boom “draagt zijn eigen takken” op een zeer natuurlijke manier. Dit is echt bonsai.

DSCF5528.jpg

Thinned out and plucked after three and a half hours of work.  It easily takes a day’s work for an  enthusiastic bonsai amateur.

Uitgedund en uitgeplukt na 3u30 werk. Een liefhebber is hier al snel een dag zoet mee.

08/24/2013

Juniperus sargentii.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5542.jpg

A strong growth on this Juniperus sargentii.  It is now ready to be pruned.

Een goede sterke groei op deze Juniperus sargentii, klaar om te snoeien.

DSCF5539.jpg

A balanced trim is required here.

Deze boom vraagt een evenwichtige snoei.

DSCF5541.jpg

Every branch and twig is carefully observed and is individually pruned according to the strength of the growing ends.

Ieder takje wordt individueel bewerkt en bekeken volgens de sterkte van de groeipunten en al dan niet teruggesnoeid.

Workshop voor beginners - Atelier pour débutants.

WORKSHOP zaterdag 21 september 2013.

Van 9u tot 12u.

Lesgeld + 7 boompjes + draad = 75€.

Opstarten van jong materiaal voor sho-hin. Zeven verschillende soorten worden in dit lessenpakket aangeboden. De les bestaat uit 1uur theoretische uitleg over de soorten en desbetreffende projecten. Daarna 2uur praktijk en eerste vormgeving van alle jonge bomen.

Deze les is bijzonder geschikt voor beginners en voor liefhebbers die vanaf jong materiaal sho-hin willen opstarten. Het lessenpakket bestaat uit:

- Cotoneaster horizontales.

- Pyracantha orange glow.

- Cotoneaster VARIEGATA.

- Pinus pentaphylla.

- Juniperus chinensis

- Acer p. Nomura.

- Azalea satsuki.

Al deze planten zijn voor gekweekt voor bonsai en zijn 4 à 5 jaar oud.

Werkmateriaal meebrengen: 1 snoeischaar (kan ook hier worden aangekocht).

 

 Inschrijven: ginkgo1@pandora.be

 

DSCF6316.jpg

DSCF6317.jpg

 

 WORKSHOP samedi 21 septembre 2013.

 

De 9h à 12h.

 Frais de scolarité + 7 arbres + Fil =75€.

 

« Startup » du jeune matériel pour sho-hin. Sept variétés différentes sont proposées dans ce programme. La leçon se compose de 1h d’explications théoriques sur les types et les projets. Après 2 heures de pratique et la première mise en forme de tous les jeunes arbres.
Cette leçon est particulièrement intéressante pour les débutants et les amateurs qui veulent commencer à partir de jeune matériel pour Sho-hin.

 

Le programme se compose de:
- Horizontales Cotoneaster.
- Pyracantha « orange glow ».
- Cotoneaster VARIEGATA.
- Pinus pentaphylla.
- Juniperus chinensis
- Acer p. Nomura.
- Satsuki Azalea.
Toutes ces plantes sont cultivées pour bonsaï pendant 4 ou 5 ans.
Matiérielle à emporter : 1 paire de ciseaux (peut être achetés ici).

 

 s'inscrire: ginkgo1@pandora.be

 

 

08/23/2013

Fertilizer - Meststof.

DSCF6323.jpg

September is still a good month for conifers to grow and it is the best time for deciduous and flowering trees to set their new buds. For optimal results we fertilize one last time this summer with solid organic fertilizer. After that we switch to liquid organic fertilizer suitable for autumn and early spring. Pay attention to what kind of fertilizer you administer because not every package that reads “bonsai” on it is always suitable. Some of it is not recommendable for young roots for instance for they have to be able to grow continuously and to absorb the right nutrition.

In this picture you can see a few of the products that I prefer to use myself.

September is nog een goede groeimaand voor naaldbomen/coniferen en is de beste “knopzettingsmaand” voor loofbomen en bloeiers. Voor een optimaal resultaat wordt er nu voor de laatste maal deze zomer nog één keer vaste organische voeding toegediend. Daarna wordt overgeschakeld op vloeibaar organische voeding geschikt voor het najaar en vroege voorjaar. Let op welke voeding je aan je bomen geeft, niet alle voeding waar “bonsai” op staat is altijd geschikt. Sommige voeding is niet geschikt voor jonge wortels die moeten kunnen doorgroeien en voeding krijgen die ze kunnen opnemen.

Op de foto ziet u enkele voedingsproducten die ikzelf verkies om te gebruiken.

 

 

 

08/22/2013

Acer palmatum_2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5425.jpg

Last summer pruning on this Acer palmatum. The “pulling branches” are being removed;  the tree has ripened sufficiently and therefore can be pruned without loss of sap.

Laatste zomersnoei op deze Acer palmatum. De “trektakken” worden weggenomen, de boom staat reeds goed afgerijpt en kan gesnoeid worden zonder sapverlies.

DSCF5440.jpg

 

The inner ramification is being selected without any pruning of leaves at all. This tree is ready for its autumn colours starting from September/October and there is no further maintenance needed until next spring.

De binnen vertakking wordt geselecteerd zonder enige blad snoei, deze boom is klaar voor de herfstkleuren vanaf september/oktober en hoeft tot volgend voorjaar geen verdere onderhoud.


 

 

 

08/21/2013

Acer palmatum.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5332.jpg

We pre-selected the best Acer palmatum in our nursery. These are a few trees with very good potential for a three to five year project. The representative on the photo is about eighty cm high.  A fairly good root base susceptible to improvement and an interesting dispersion of branches. You will find these starters in our sales area starting beginning of October but they are already available from now on; they are still in our nursery garden. Feel free to ask about them.

We hebben de beste Acer palmatum uit onze kwekerij voorgeselecteerd. Dit zijn enkele bomen met een zeer goed potentieel voor een 3 à 5 jaar project. Het exemplaar op de foto is ongeveer 80cm hoog. Vrij goede voet ter verbetering vatbaar en een interessante takkenspreiding. Deze startplanten worden in onze verkoopafdeling geplaatst vanaf begin oktober maar zijn vanaf nu al beschikbaar, deze staan nog op de kwekerij, interesse vraag ernaar.

08/20/2013

Phillyrea yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5315.jpg

This variety doesn’t show a lot of progress after an initial pruning. Most of the new growth is on the outer parts.

For information about the styling of this yamadori see our post d.d. March 5th.

 

Na de eerste snoei is er nog geen grote progressie bij deze soort. De meeste nieuwe groei zat aan de buitenzijde.

Voor de vormgeving van deze yamadori zie onze “Post” van 5 maart 2013.

 

08/19/2013

Pinus nigra.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5319.jpg

This European black pine has a very attractive trunk character. The apex has freely developed itself to what it is now, four years after the initial styling.

Deze Europese zwarte den heeft een zeer mooi stamkarakter. De kruin heeft zich vier jaar na de vormgeving mogen ontwikkelen tot wat het nu is.

DSCF5320.jpg

After pruning. This is a more compact structure that will be used to build upon in the future; this is a tree with an exceptionally good potential.

Na de snoei. De meer compacte vorm waar zal worden verder mee opgebouwd, dit is een boom met uitzonderlijk goed potentieel.


 

 

 

 

08/18/2013

Larix.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5317.jpg

This Larix has had its first styling last winter and is now ready for its first pruning.

Deze Larix kreeg zijn eerste vormgeving afgelopen winter en was nu klaar voor zijn eerste snoei.

DSCF5318.jpg

After pruning. We will preserve the compact shape from now on. This is going to be a beautiful “wind swept Bunjin”.

Na de snoei. Deze compacte vorm wordt vanaf nu behouden. Dit wordt een mooie “windswept Bunjin”.

08/17/2013

Hamamelis mollis.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5316.jpg

The wire on this red flowering Hamamelis mollis was removed and then the tree was pruned lightly.

Deze rood bloeiende Hamamelis mollis kreeg een ontdrading en zeer lichte snoei.

 

08/16/2013

Cydonia – Japanese quince - Japanse kwee.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5229.jpg

After a few years of unrestrained growth,  this tree had enough branches this summer for a first wiring. Everything is placed openly and without any pruning.

Na enkele jaren onbedraad de takken te laten groeien had deze boom deze zomer genoeg takken voor een 1ste bedrading. Alles wordt “open” bedraad zonder in te snoeien.

DSCF5230.jpg

A whole summer without any trim at all, this will be done next spring.

De ganse zomer zonder terugsnoeien, dit doen we pas volgend voorjaar.

08/15/2013

Acer buergerianum shohin.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5242.jpg

 

A new “taper” on this Acer buergeranium sho-hin. It takes a few years in order to create future material. Already eleven years have gone into this project. 

Nieuwe “trektop” op deze Acer buergerianum sho-hin. Materiaal opbouwen voor de toekomst vraagt enkele jaren werk. Aan dit startmateriaal is al 11 jaar gekweekt.

08/14/2013

Pinus thunbergii.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5312.jpg

This Japanese Black pine has an exceptional form.  Its twisted trunk gives it a very compact image. The tree is now ready to be pruned.

Deze Japanse zwarte den heeft een zeer uitzonderlijke vorm, door zijn getorste stam is de boom zeer compact. Deze boom is nu snoeirijp.

DSCF5314.jpg

The tree after pruning and plucking. All of this seems quite drastical but the results will be just as spectacular. Building up a tree without having to wire it many times actually consists of intensive pruning and the following growth as a result of it…

De boom na het snoeien en plukken. Het ziet er allemaal zeer drastisch uit maar de daaropvolgende resultaten zijn even spectaculair. Een goede boom opbouwen zonder veel te bedraden bestaat nl uit zeer intensieve snoei en de daaropvolgende groei……….

08/13/2013

Rhyncospermum Jasminoides – Toscan Jasmine - Valse Jasmijn.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5310.jpg

This cascade is a very unique and old specimen.  Originally this is a climbing plant that, like most Climbers (apart from Wisteria), thickens very slowly in trunk width. This specimen is estimated to be over 150 years old of which 40 years in bonsai training. Now, the leaves are too far apart from the branches and therefore it must be pruned back urgently.

Deze cascade is een zeer uniek en oud exemplaar. Oorspronkelijk is dit een klimplant die zoals de meeste klimplanten (met uitzondering van Wisteria) heel traag stamdikte maakt. Dit exemplaar wordt dan ook op meer dan 150 jaar geschat waarvan al meer dan 40 jaar in bonsaitraining. De bladeren staan nu heel ver van de takken vandaan en er moet dringend worden teruggesnoeid.

DSCF5311.jpg

 After pruning; a few inner leaves are left, all the other branches are pruned back drastically. Still, new inner growth will develop itself this summer and within a few months the tree will have a fuller image again.

Na de snoei; nog enkele binnen bladeren zijn overgebleven, alle vertakkingen zijn nu zeer compact gesnoeid. Deze zomer nog zal zich nieuwe binnen groei ontwikkelen en binnen enkele maanden zal de boom terug voller lijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 Next