09/30/2013

Mooie Juniperus parsonii startplanten.

Nederlands.

DSCF7266.jpg

Afgelopen week hebben we deze 17 jaar oude Juniperus parsonii voorbereid voor de verkoop. Allen gekweekt met verschillende mooie bewegingen in de stam en met mooie takkenverdeling rondom. De bomen zijn vanaf jonge planten op ons bedrijf gekweekt en jaarlijks bijgesnoeid. De wortels zijn 3 jaarlijks voorbereid naar een compacte kluit en konden dus direct verpot worden in een bonsaipot en ze  kunnen direct bewerkt worden. De bomen zijn opgepot in een mengeling Bims/Akadama zoals het hoort.

DSCF7316.jpg

De bomen opgepot in een keramische bonsaipot op goede mengeling kunnen nu een 4-tal jaar blijven groeien voor opnieuw te verpotten. Deze startplanten staan nu te koop en kosten 350€ (pot inbegrepen). Deze bomen komen in aanmerking voor het enten met Juniperus Itoigawa op de takken, dit is de snelste manier om resultaat te boeken.

DSCF7318.jpg

De bomen kunnen ook gevormd worden met eigen takken. De bomen vormen met eigen takken kan op een gewone DAGWORKSHOP van 70€.

De bomen enten met Itoigawa is een 4 uur workshop met 4 personen maar dan met enkel deze planten. Workshop/les is 35€. De bomen worden op de ent workshop uit gesnoeid. Deze ent workshop is zeer leerrijk. Voor deze techniek is dit de ideale combinatie, een sterkgroeiende onderstam soort en een ideale loofsoort als entmateriaal. De te griffelen Itoigawa planten worden afzonderlijk uitgekozen ter plaatse en aangepast aan iedere stamdikte. De prijs van de Itoigawa entplanten is 20€ & 25€/stuk, afhankelijk van de stamdikte en worden enkel verkocht aan de cursisten van deze specifieke ent workshop. Iedere parsonii heeft dan 5 à 6 enten nodig. Data workshop op afspraak na aankoop.

09/29/2013

Fagus sylvatica Atropurpurea - Rode beuk.

 

DSCF7365.JPG

DSCF7364.JPG

DSCF7362.JPG

Vorige week kwam één van de cursisten met de vraag of we rode beuk startplant hadden. Toen vonden we enkel  5 à 6  jarige jonge boompjes die nu nog niet werden verkocht. Eergisteren liep ik nog eens achteraan op één van onze volle grond velden en vond dit  20 à  25 jarig exemplaar volledig voor gesnoeid, mooi bewegende stam en met voldoende takken op de juiste plaats in de mooie maat 60/70cm. Stamomtrek onderaan  à cm en goed taps verloop. Deze startplant wordt gerooid vanaf oktober. De eerste keuze is aan de persoon die er al om gevraagd heeft. Komt er geen reactie dan wordt de boom ook aan de andere cursisten/klanten aangeboden voor 250€. 

09/28/2013

Preparation of the Juniper for exhibition in Saulieu.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7150.JPG

Now we start preparing the juniper. The old bark is removed in order to see the lifeline better, this is a choice that can be made even with old mature trees. However one could leave the bark as it is.

De voorbereiding van de Juniperus chinensis kan beginnen. De oude schors wordt weggehaald om de sapbaan beter te zien, dit is een keuze die ook bij oude rijpe bomen gemaakt wordt, men zou ook de oude schors kunnen laten zitten.

DSCF7152.JPG

DSCF7153.JPG

After that the trunk is moistened with water and then polished with a soft brush.

Daarna wordt de stam vochtig gemaakt met water en opgeschuurd met een zachte borstel.

DSCF7155.JPG

 

The dead wood is cleaned with water as well. Again, one has a choice here: or use jin product to enhance the contrast between the life vein and the white-grey dead wood or leave all as it is, in a natural dark grey look. I choose the old and natural look without the jin treatment.

Eveneens het dode hout wordt opgeschuurd met water. Hier terug een persoonlijke keuze: of jin product te gebruiken voor een contrast tussen sapbaan en witgrijs doodhout of alles donkergrijs natuurlijk laten. Ik kies voor oud en natuurlijk zonder jin behandeling.

DSCF7161.JPG

 

A first “try out”.  We still have to arrange the ground surface with three different sorts of small moss that must be able to grow in the pot.  The lifeline is rubbed in with natural oil. The pot is cleaned and the table is waxed. This is maturity and age in bonsai, radiant in everything you see.

Een eerste “try out” van de opstelling, nu nog het grondoppervlak bijwerken met 3 verschillende lage mossoorten, ook deze moeten groeien in de pot. De sapbaan nog oliën met natuurlijke olie. De pot opkuisen en patina wrijven op de bonsaitafel. Dit is maturiteit in bonsai, alles straalt gewoon rijpheid en ouderdom uit.   

09/27/2013

Preparations exhibition Saulieu-Voorbereiding tentoonstelling Saulieu.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7131.JPG

We have to prepare four trees for “tokonoma” displays during the Saulieu exhibition. First we start with the display itself and after that with the cleaning up and preparation of the trees.  It is best to do this a few weeks in advance. I started with gathering the bonsai tables, then we looked for the right mature trees that were fitting these antique tables. Normally one has to look for the right table that matches the tree perfectly, in my case however I have to do the other way round because I don’t  have enough tables by far that could accompany every mature tree in my collection.

We moeten vier bomen voorbereiden voor vier “tokonoma” opstellingen. We beginnen eerst met de opstelling zelf en daarna met het opkuisen en voorbereiden van de bomen. Bomen die naar een tentoonstelling worden best enkele weken op voorhand klaar gemaakt.  Ik begon met het klaar zetten van de bonsaitafels die ik heb, dan werd gezocht naar passende rijpe bomen die op de antieke bonsaitafels pasten. Normaal zoek je een passende tafel bij een bepaalde rijpe boom, in mijn geval nu moet het even andersom omdat ik lang niet genoeg tafels heb die de juiste boom uit mijn collectie zouden kunnen vergezellen.

DSCF7140.JPG

This Juniperus chinensis was selected for its maturity, the tree is already standing without wire for a long time. The right table was then picked and a very old all-season accent plant with a fitting jitta underneath.

Deze Juniperus chinensis werd geselecteerd op zijn maturiteit, deze boom staat al heel lang zonder draad. Er werd een passende antieke tafel aangepast en een zeer oude vier seizoen accentplant met daaronder een jitta plaat.

DSCF7143.JPG

We looked for the right antique scroll that tells the story of the season as well as the environment were the tree is living in. Tree on the right table, matching accent plant plus jitta and the accompanying scroll are found.

Preparations of the chinensis Juniper will be continued tomorrow.

Een bijpassende antieke scroll werd gezocht die zowel de omgeving als het seizoen verteld. Boom op passende tafel, passend accent en onderzetter en bijpassende scroll zijn gevonden.

Morgen wordt het vervolg van de voorbereiding van de Juniperus chinensis gepost.

 

09/26/2013

Sunday, October 27th open from 9h - 12h45.

De zaak is uitzonderlijk open voor onze klanten op zondag 27 oktober van 9u tot 12u45.

Le magasin est exceptionnellement ouvert pour nos clients le dimanche, 27th Octobre de 9h à 12h45.

The store will be open Sunday, October 27th for our CUSTOMERS from 9h to 12h45.

KEI BONSAI KAI najaarsmeeting zondag 27 oktober 2013.

 

KEI BONSAI KAI najaarsmeeting zondag 27 oktober 2013.

Van 09u tot 13u, gratis bijeenkomst voor LEERLINGEN & Cursisten.

Evaluatie van de bomen na het groeiseizoen. Iedere cursist kan een aantal bomen meebrengen, de belangrijkste worden voor iedereen besproken. Voor de andere wordt een programma van de mogelijke werkzaamheden opgesteld. Deze besprekingen zijn aan te raden voor iedere cursist die veel wil bijleren op korte tijd. Terug zullen enkele Tokonoma nissen worden opgemaakt waarin de bomen besproken worden.

Belangrijk: tijdens deze besprekingen is er onvoldoende tijd om bv – startplanten, probleembomen en dergelijke te bepreken, deze kunnen meegebracht worden op een workshop.

 

De zaak is die dag ook open van 9u tot 12u45 voor onze klanten.

Le magasin sera ouvert le dimanche, 27th Octobre pour nos clients de 9h à 12h45.

The store will be open Sunday, October 27th for our CUSTOMERS from 9h to 12h45.

 

Report of the workshop: bonsai starting from young material.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7124.jpg

This workshop was not only for beginners but also for those, more experienced ones that missed out on this aspect of the hobby. Seven different varieties were used to start with: Satzuki Azalea, Pinus pentaphylla, Cotoneaster horizontals, Cotoneaster Variegata, Acer p. Nomura, Pyracanyha orange glow and Juniperus chinensis.  The price for the workshop was very reasonable because the whole package, wire included, was offered for 75 E. The lesson itself was for free. This course was about the whole growing process that takes about 10 years, including a lot of examples and corresponding techniques.

Het was een workshop niet alleen voor de beginnende liefhebbers maar ook voor goed gevorderden die aan deze stap van de hobby waren voorbij gegaan. Zeven verschillende soorten werden gebruikt om op te starten: Satsuki Azalea, Pinus pentaphylla, Cotoneaster horizontales, Cotoneaster Variegata, Acer p. Nomura, Pyracantha orange glow en Juniperus chinensis. Voor de prijs moest het niet gelaten worden want het ganse pakket, draad inbegrepen, werd aangeboden aan 75€. Komt erop neer dat de les zelf gratis was. De les was met uiteenzetting over de volledige kweek over een verloop van 10 jaar en met vele voorbeelden en de daarbij horende technieken.

DSCF7120.jpg

For the participants there was a vast amount of information.

Voor de deelnemers was er een schat aan informatie.

DSCF7128.jpg

 With the right training of this kind of material it is possible to obtain results in a fairly short  time span. The owners can apply with these plants for a workshop, same time next year for the correct follow-up.

Met de juiste opvolging van dergelijk materiaal is het mogelijk om op vrij korte tijd resultaten te boeken. De eigenaars kunnen volgend jaar, zelfde periode, met deze planten inschrijven op een workshop voor de correcte opvolging ervan.   

09/25/2013

Pinus sylvestris.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6908.JPG

The wire was removed from this sylvestris pine ‘bunjin han-kengai” and the growth was pruned back. For a complete fixation of all branches, the young as well as the older ones, applying new wire will be necessary. 

Van deze Pinus sylvestris “bunjin han-kengai” werd de bedrading weggenomen en de groei teruggesnoeid. Voor een volledige fixatie van alle takken, zowel oud als jong, zal een herbedrading nodig zijn.

DSCF6955.JPG

After pruning the old needles are plucked. This tree is now ready to be wired again.

Na het snoeien worden de oude naalden weggeplukt. Deze boom staat klaar om opnieuw te bedraden.

 

 

 

 

 

09/24/2013

Pinus sylvestris final styling.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6983.jpg

When we talk about a final styling, the foliage of the tree must be nicely ramificated, the branches must have the desired thickness, needles are of the right length and the green in general can be found fairly close to the trunk. In order to reach this stage after the initial styling of the rough material (yamadori or garden plant) one has to prune it and style it through during a period that lasts 6 to 8 years. Depending on the growing strength one tree will mature faster than the other. In this case it took about 7 years. Now this has become excellent starting material to become a mature tree through a final styling.

Finale styling daar bedoelen we mee dat het loof van de boom voldoende fijn vertakt is, alle takken dik genoeg zijn, de naalden van goede grootte zijn en het groen overal dicht genoeg bij de stam zit. Om materiaal in dat stadium te krijgen moet men vanaf ruw materiaal (yamadori of tuinplant) na de 1ste vormgeving 6 tot 8 jaar telkens doorvormen en terugsnoeien. Afhankelijk van de groeikracht zal de ene boom al sneller rijp zijn dan de andere. Dit exemplaar heeft er zo een 7-tal jaar over gedaan vanaf de 1ste vormgeving. Nu is dit super startmateriaal om een finale styling naar een rijpe boom door te voeren.

DSCF7032.jpg

During this last styling the tree mustn’t have any secrets for the beholder meaning that all attractive movements, in the trunk as well as inside the crest must be kept visible. All branches are placed ample apart so that the empty spaces will play an important role.

Tijdens een finale vormgeving mag een boom geen geheimen hebben voor de toeschouwer dwz alle attractieve bewegingen, zowel binnen de kruin als op de stam, worden zichtbaar gehouden. Alle takken worden ruim uit elkaar geplaatst zodat de lege ruimtes een belangrijke rol gaan spelen.

 

DSCF7034.jpg

Three thin tension wires are needed for now but can be taken off next year.

Drie dunne spandraadjes zijn nog nodig maar kunnen vanaf volgend jaar weggenomen worden.

DSCF7036.jpg

Only two small branches in the whole tree that were redundant and didn’t provide enough empty space are cut out.

Uit de gehele boom worden slechts twee takjes weggesnoeid die teveel waren en voor onvoldoende lege ruimte zorgden.

DSCF7042.jpg

And here we are, we just need to look for a right pot and next season the tree can already be presented on a nice exhibition. This is a good mid-size tree with a great future. You can inquire about the price with me here in our shop. I still want to mention that all pictures on this blog are taken in an amateuristic way, the trees look always nicer in reality. This way the stylings you see on the pictures might give you a scruffy impression.  I am a professional if it comes to bonsai. However I am not just that if it comes to photography…

Ziezo, nu nog de pot aanpassen en de boom kan zo naar een goede tentoonstelling vanaf volgend seizoen. Dit is een boom in de mooie middenmaat met een zeer grote toekomst. Prijs ter onderhandeling met mezelf in de zaak. Nog even vermelden dat alle foto’s op mijn blog snel en amateuristisch genomen worden, de bomen zijn in werkelijkheid altijd mooier. Soms lijkt het daardoor op de foto’s wat slordig gevormd terwijl ze er in het echt niet zo uitzien. Ik ben een professioneel in bonsai, niet in fotografie.

 

09/23/2013

Pinus pentaphylla.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6904.JPG

This beautiful Japanese five needle pine just had the wire removed. It will be plucked and then it will be wired again. This tree is going to be styled towards his mature character. Very interesting tree, price lower than in Japan. If you’re interested, you can inquire about it in our shop.

Deze zeer mooie Japanse vijfnaalden den is pas ontdraad en wordt daarna uitgeplukt en nogmaals bedraad. Deze boom gaat naar zijn verrijpingskarakter gevormd worden. Zeer interessante boom, prijs goedkoper dan in Japan, interesse, vraag ernaar ter plaatse.

 

09/22/2013

Juniperus rigida.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6872.jpg

This Jinuperus rigida came in from Japan 16 years ago. At that time it was a garden tree of approximately two and a half meters high. The upkeep of rigida as garden plant demands a lot of time and I discovered the bonsai potential of the tree in one branch. It was in 2001 that everything was removed but just that one branch. It was trimmed and shortened and new accent branches still had to develop. Meanwhile we did some carving work improving the taper line of the trunk and creating more movement. Now, twelve years later all accent branches grew thick enough to style the tree further. The foliage was pruned off for 70 % while the most compact of it was preserved on every branch. This was repeated every year, only this time it turned out that all branches were ready for a more final styling.

Deze Juniperus rigida kwam 16 jaar geleden binnen uit Japan. Het was toen een tuinboom van ongeveer 2m50 hoog. Juniperus rigida als tuinboom onderhouden is te veel werk en ik vond het bonsaipotentieel in deze boom in één tak. In 2001 werd de tuinboom op één tak gesnoeid en deze werd uitgedund en ingekort, nieuwe accenttakken moesten zich gaan ontwikkelen. Ondertussen werd wat freeswerk gedaan, de stam werd meer taps uitgefreesd met wat meer beweging. Nu 12 jaar later waren alle accenttakken dik genoeg gegroeid om de boom een doorvorming te geven. 70% van het loof werd weggesnoeid en per tak werd het meest compacte loof behouden. Dit werd ieder jaar herhaald, maar dit jaar zag het ernaar uit dat alle takken klaar waren voor een meer definitieve styling.

DSCF6876.jpg

When all the remaining branches after selecting and pruning are standing on their own without bending through, only then is the rigida starters material at its best.

Als na de voorselectie en het snoeien de overige takken goed blijven staan en niet doorhangen is het rigida startmateriaal op zijn best.

DSCF6976.jpg

Back side of the tree.

De achterzijde van de boom.

DSCF6981.jpg

After wiring and styling: the new front side. From now on this tree is ready to be maintained as a bonsai. Time and technique will do the rest. This tree is for sale for an interesting price. Ask for it here in the shop, no mail or negotiations on the phone.

Na het bedraden en vormen: de nieuwe voorzijde. Vanaf nu staat deze boom klaar om onderhouden te worden als bonsai. Tijd en techniek zorgen voor de rest. Deze boom staat nu te koop voor een interessante prijs, vraag ernaar bij ons in de zaak, geen mail of telefonische onderhandelingen.

09/21/2013

Kalender openingsdagen september - oktober.

SEPTEMBER 2013
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5 6 7
GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN OPEN OPEN OPEN GESLOTEN
CLOSED CLOSED CLOSED       CLOSED
8 9 10 11 12 13 14
GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN OPEN OPEN OPEN OPEN
CLOSED CLOSED CLOSED        
15 16 17 18 19 20 21
GESLOTEN OPEN GESLOTEN OPEN OPEN OPEN OPEN
CLOSED   CLOSED        
22 23 24 25 26 27 28
GESLOTEN OPEN GESLOTEN OPEN OPEN OPEN OPEN
CLOSED   CLOSED        
29 30          
GESLOTEN OPEN          
CLOSED            
OKTOBER 2013  
Zaterdag 19 & maandag 21 oktober gesloten (onder voorbehoud).
Update eventuele wijzigingen zie BLOG linkerkolom "Kalender".
Zondag 27 oktober OPEN van 9u tot 12u45.    
Samedi 19 & lundi 21 octobre fermé (sujet à changement).
"Update" modifications, voir le BLOG colonne de gauche "Kalender".
Dimanche 27 octobre OUVERT de 9h à 12h45.  
On Saturday 19 & Monday 21 of October we will be probably closed.
Update any changes see on our BLOG left column  "Kalender"
OPEN on Sunday 27th of October from 9hrs - 12hrs45.  
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    1 2 3 4 5
    GESLOTEN OPEN OPEN OPEN OPEN
    CLOSED        
6 7 8 9 10 11 12
GESLOTEN OPEN GESLOTEN OPEN OPEN OPEN OPEN
CLOSED   CLOSED        
13 14 15 16 17 18 19
GESLOTEN OPEN GESLOTEN OPEN OPEN OPEN GESLOTEN
CLOSED   CLOSED       CLOSED
20 21 22 23 24 25 26
GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN OPEN OPEN OPEN OPEN
CLOSED CLOSED CLOSED        
27 28 29 30 31    
OPEN OPEN GESLOTEN OPEN OPEN    
Van 9u-12u45   CLOSED        

Juniperus chinensis startmateriaal.

DSCF7103.jpg

DSCF7108.jpg

Twaalf jaar oude planten, de stammen zijn voorbedraad geweest en zijn bewegend.  Acht jaar volle grond, twee maal twee jaar in pot. Goed wortelgestel voor bonsai. Kunnen zowel als sho-hin , middelgroot of als grote bomen gestijld worden. Deze startplanten zijn nu klaar voor verkoop en kunnen direct bewerkt worden. Prijs: 95€.

09/20/2013

Activities in the fall – Removing wire

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6910.JPG

One of the most important tasks of the past few days is removing the wire from trees where it has already grown into the branches. This starts to show in a lot of trees now.

Eén van de belangrijkste werkzaamheden van de afgelopen dagen is het ontdraden van bomen met ingegroeide draad. Bij vele bomen begint de draad nu in te groeien.

09/19/2013

Fall - Herfst.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6951.JPG

DSCF6952.JPG

DSCF6959.JPG

Our greenhouses will be at their loveliest in the next few weeks. Soon the colors of autumn will reveal themselves.

Onze serres staan de komende weken op zijn mooist. Binnenkort zullen de herfstkleuren zich tonen.

09/18/2013

Ulmus procera te koop.

 

DSCF6944.JPG

DSCF6940.JPG

Ulmus procera te koop: 250€.

DSCF6961.JPG

Ulmus procera te koop: 150€.

DSCF6962.JPG

DSCF6966.JPG

Ulmus procera te koop: 75€.

09/17/2013

Jumbo.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6755.jpg

“Jumbo” is the name I gave this Juniperus chinensis. This tree is styled about 20 years ago. In those days the technique to bend  thick trunks downwards, the so called “heavy bending”, was very popular. The bark from a considerable part of the trunk was removed. It was left to dry out first and then it was bended downwards with heavy tension straps so that the high crest would  be within the acceptable bonsai size, in this case 1m above the edge of the pot.

"Jumbo" is de naam die ik gaf aan deze Juniperus chinensis. Deze boom is zo een kleine 20 jaar geleden gestijld. In die periode was de techniek om zware dikke stammen naar beneden te buigen, “heavy bending”, zeer populair. Een groot stuk van de stam werd ontschorst over de ganse lijn. Laten drogen en daarna met zware spanbanden naar beneden plooien zodat de hoge kruin binnen de bonsaimaat viel, in dit geval 1m vanaf de pot rand.

DSCF6846.jpg

Last spring Jumbo was repotted,  it has been already continuously in this pot for about 10 years. As a result of this process it flowered and seeded but it developed fair strength as well. Now we prune back three years  of growth.

Afgelopen voorjaar is Jumbo verpot, hij zat toen ongeveer een 10-tal jaar in de pot zonder verpotten. De reactie op de verpotting was veel bloei en zaadvorming, maar toch ook voldoende groei. Nu wordt er tot 3 jaar groei terug afgesnoeid.

DSCF6852.jpg

The compact foliage full with seed is aggravating and stands in the way of strong growth.

Het dichtgegroeide loof vol met zaadvorming is belastend en hindert de sterke groei.

DSCF6855.jpg

After pruning.  This was done  thoroughly so that practically all seed was removed until the young inner growth was apparent.  Jumbo’s three year resting phase is over, it is being started up in order to grow vigorously again.

Na het terugsnoeien. Er is zeer diep teruggesnoeid zodat bijna alle zaadvorming weg is en dat er nieuwe jeugdige groei binnenin verschijnt. Jumbo’s rustperiode van 3 jaar is voorbij, hij wordt terug opgestart om krachtig te gaan groeien.

DSCF6863.jpg

It’s standing place for the next 8 months.

Zijn standplaats voor de eerstvolgende 8 maanden.

09/16/2013

Liquidambar (Amberboom) te koop.

 

DSCF6925.JPG

 Zeer dikke stam met zuivere open groeiende wortelvoet.

DSCF6930.JPG

Bladgrootte in proportie aangepast en reeds een goede verfijnde vertakking in bezemstijl. Liquidambar heeft een mooi herfstkleur en is een zeldzame soort in bonsai.

Deze Liquidambar is te koop voor 425€.

naamloos.png

Liquidambar heeft een mooi vijflobbig groen blinkend blad, in de herfst bloedrood tot purperviolet verkleurend.

 

09/15/2013

Juniperus sabina.

English (Engels).

See this tree also in the Post of 19.02.2013 and 09.03.2013.

Nederlands (Dutch).

Zie deze boom ook in de post van 19.02.2013 en 09.03.2013.

DSCF6815.jpg

This sabina juniper had a very thin lifeline and we grafted new roots on it about seven years ago. At that time the tree was a side part of a bigger one and it has been intended to be separated from it by means of those same grafts. That whole period the grafted roots and plant have been left alone to grow alongside the mother tree.

Deze Sabina Juniperus had een zeer dunne sapbaan en er werden een 7-tal jaar geleden nieuwe wortels aan geënt. De boom was toen een zijstuk van een grotere boom en is door middel van wortel enten gescheiden van de moederplant. De afgelopen 7 jaar is de geënte wortel + plant steeds blijven meegroeien.

DSCF6834.jpg

Every year the plant was pruned back once drastically and then it grew freely for the rest of the year and so on.

Ieder jaar werd de plant teruggesnoeid met nog een weinig groei er op en dan weer een jaar laten groeien.

DSCF6842.jpg

After 7 years it is now time for the grafted roots to take over completely and feed the sabina self-reliantly. All is now trimmed back until ground-level. Very important after grafting;  it’s better to wait too long before removing everything than to perform this task too early for a lot of trees already died this way. This tree will definitely make it after a period of seven years.

 

Na 7 jaar is het nu tijd dat de wortels het volledig zelfstandig overnemen om de sabina te voeden. Alles wordt nu weggesnoeid tot boven het grondoppervlak. Zeer belangrijk na het enten; wacht liever te lang om alles te verwijderen, bij het te vroeg wegnemen zijn er al veel bomen afgestorven. Deze na 7 jaar zal het zeker halen.

09/14/2013

New season - nieuw seizoen.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6860.jpg

DSCF6861.jpg

DSCF6862.jpg

DSCF6884.jpg

DSCF6899.jpg

 

As of today we are open again on Saturday. For changes in opening hours/days check out the left column on our Blog. Regular opening hours you can find on our website in the relevant column.

Our conservatory is replenished for the new fall, winter and next spring season. New starter plants from our nursery are being transfered to our sales area.

Vanaf heden zijn we terug open op zaterdag. Voor veranderingen van openingstijden/dagen zie linker kolom van ’t BLOG. Gewone openingsdagen/tijden kan u op onze website onder “openingstijden” vinden.

Onze serres zijn opgevuld voor het nieuwe herfst, winter en lenteseizoen. Nieuwe startplanten uit onze kwekerij worden naar de verkoop afdeling gebracht.

 

1 2 Next