10/31/2013

Vrijdag 1 nov "Allerheiligen" & zaterdag 2 nov "Allerzielen" OPEN.

Vrijdag 1 november "Allerheiligen" & zaterdag 2 november "Allerzielen" OPEN

van 9u - 12u & van 13u - 17u.

DSCF1164.jpg

DSCF1174.jpg

DSCF1175.jpg

Acer palmatum, Hoogte 40cm. Zeer goede kwaliteitsbonsai in de kleine maat.

DSCF1189.jpg

DSCF1191.jpg

Juniperus sabina.

DSCF1430.jpg

DSCF1431.jpg

Pistache 145€.

 

 

 

 

Kei Bonsai Kai meeting – part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0709.jpg

In the back on the left side, a Juniperus itoigawa, one step before its final pruning, already without wire and a few months before the final pot. High up on the right, a five needle pine,  started from a seedling 25 to 30 years ago, flawless and ready for the next  step. In the front, left side, hawthorn yamadori “root connected” in a training pot.  On the right side Itoigawa ready for a further thorough styling.

Links achter een Juniperus Itoigawa één stap voor zijn afwerkende snoei, al zonder draad en enkele maanden voor zijn finale pot. Rechts hoog een vijfnaalden Den (Pinus) zaailing van 25 à 30 jaar oud, puntgaaf en klaar voor volgende bewerking. Links vóór Meidoorn Yamadori “root connected” in trainingspot. Rechts vóór Itoigawa klaar voor de doorvorming.

DSCF0712.jpg

80 % of all the trees that were brought in have originated from quite rough material, this satsuki Azalea came from an old Japanese, spherical shaped garden plant. This project has another three years to go before its final pot.

80% van de meegebrachte bomen zijn opgestart van zeer ruw materiaal, deze satsuki Azalea is afkomstig van een oude Japanse tuinplant in bolvorm. Dit project heeft nog zo een 3 jaar te gaan en dan volgt de kleine pot.

DSCF0720.jpg

Questions can be asked after every discussion of the individual trees. Asking a question about the same variety isn’t sensible in these cases. Every tree is different, is in a different phase of development and/or doesn’t possess  the same vitality… What’s making these K.B.K meetings so interesting is that the combination between botanical as well as aesthetic development stays in balance.

Na iedere uitleg per boom kunnen vragen worden gesteld over de besproken boom. Vragen stellen over dezelfde soort heeft bij dit soort besprekingen geen zin. Iedere boom is anders, zit in een andere fase van opbouw en/of heeft niet dezelfde vitaliteit…. Wat de K.B.K. meetings interessant maakt is dat de combinatie van botanische opbouw en esthetische opbouw in evenwicht blijven.

DSCF0724.jpg

A mix of trees in their building-up phase; e.g. Juniperus squamata is in its third year of training.  Accomplished trees aren’t in place here., they  are used for our displays in the tokonomas. This is something we usually do during our springtime meeting.

Will be continued.

Een mix van bomen in opbouw; bvb Juniperus squamata gaat nu zijn 3de jaar training in. Afgewerkte bomen worden niet meegebracht, deze zijn voor onze tentoonstellingen in de tokonoma nissen. Dit doen we meestal tijdens de voorjaarsmeeting.

Wordt vervolgd.

10/30/2013

Kei Bonsai Kai meeting – part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Report

A “Kei Bonsai Kai” meeting is held about twice a year. Anyone who has trees on any level that are being presented on our workshops in order to follow them up can participate these meetings for free. And only those trees can be submitted. With the exception of first year students everyone brings in at least one up to three trees max to have them evaluated.  They are discussed on their past and present state and a schedule is being given with what kind of work that has to be done in which favourable period.

Verslag.

Een “Kei Bonsai Kai” meeting wordt gemiddeld 2 maal per jaar georganiseerd. Er kan gratis aan deelgenomen worden door iedereen die zijn bomen laat begeleiden hier op workshops naar eender welk niveau. Er worden enkel bomen toegelaten die hier opgestart en daarna hier ook opgevolgd zijn. Met uitzondering van eerstejaarse cursisten brengt iedereen minimum één boom en maximum drie bomen mee ter bespreking. Deze worden besproken vanaf hier opgestart (verleden), heden en toekomst met de eestdaaropvolgende nodige werkzaamheden en de gunstigste periode om deze uit te voeren.

DSCF0693.jpg

Sunday, 8 a.m., the rush starts bringing in the trees.

Zondagmorgen vanaf 8u begon de drukte met de aanvoer van de bomen.

DSCF0697.jpg

A first line of trees ready to be discussed, then a brake follows to prepare the next line. Each tree is evaluated well and is judged on what’s good and wrong and on how to best continue in the future.

Een eerste rij te bespreken bomen staan klaar, daarna wordt een pauze ingelast om de volgende rij klaar te zetten. Per boom wordt de nodige aandacht gegeven aan alles wat goed en fout zit en hoe het best verder kan.

DSCF0701.jpg

Trees in all different stages of development are brought in, this is what makes the lecture interesting and instructive. Because of an individual approach one can learn  a lot about all the different steps in building up a tree raising it to its final phase.

In alle fasen van opbouw worden bomen meegebracht, dit maakt de voordracht telkens zeer leerrijk en interessant. Door de individuele aanpak  kan er veel worden bijgeleerd over de verschillende stappen in opbouw en afwerkingsfase.

Will be continued tomorrow.

Wordt morgen vervolgd.

 

 

 

 

10/29/2013

Te Koop.

Nieuw binnen.

DSCF1388.jpg

Handgemaakte vingerhoedpotjes, geschikt voor accentplanten voor Sho Hin en Mame

en Sho Hin potjes.

DSCF1389.jpg

DSCF1391.jpg

DSCF1392.jpg

DSCF1393.jpg

DSCF1395.jpg

Vingerhoedpotjes, alle éénlingen in verschillende vormen en kleuren. Prijs: 3€/stuk.

DSCF1412.jpg

DSCF1400.jpg

DSCF1397.jpg

 Nieuwe Sho Hin potjes handgemaakt aan 10€/stuk.

10/28/2013

Fagus athropurpureum.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7362.JPG

This Red beech was presented on our blog a couple of weeks ago and the future owner came in to check the material and to start it up during a workshop.

Deze Rode Beuk werd enkele weken geleden aangeboden op ons Blog en de toekomstige eigenaar kwam het materiaal nakijken en voorbereiden tijdens een workshop.

DSCF9309.jpg

The tree was well prepared and it had a nice root ball that could be planted in the plastic container. For a Red beech a trunk with beautuful character and a nice root base.

De boom stond goed voorbereid en kon met een mooie wortelkluit in de plastiek container geplant worden. Voor een Rode Beuk een zeer karaktervolle stam en een goede wortelvoet.

DSCF9341.jpg

Redundant and poorly placed branches at the lower part are cut off.

Overtollige en slecht geplaatste takken worden onderaan weggesnoeid.

DSCF9354.jpg

The tree is wrapped for transport.

De boom wordt ingepakt voor transport.

DSCF9376.jpg

The apex is being thinned out drastically as well and with the hand saw we remove the heavier branches and unwanted summits.

In de top wordt eveneens zwaar geselecteerd en met de handzaag worden zwaardere takken en toppen verwijderd.

DSCF9415.jpg

Fully thinned out; the start of a new project. This tree will remain in this plastic container for about one year. After that it will be put in an oval shallow bonsai pot. We intend never to wire but only guide it merely through pruning starting next spring. The natural growing character of an old beech is pursued here.

Volledig uitgesnoeid; de start van een nieuw project. De boom blijft 1 jaar in de plastiek container. Daarna in een ovale platte bonsaipot. De boom zal nooit bedraad worden en vanaf het voorjaar opgevolgd worden enkel door snoei. De natuurlijke groei van een oude beuk wordt hier het streefdoel.

10/27/2013

Juniperus procumbens.

English ( Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7555.jpg

This Juniperus procumbens has been styled about six years ago.

Deze Juniperus procumbens is een zestal jaar geleden gestijld.

DSCF7556.jpg

The foliage has grown too dense now and it is time to create open spaces between the branches.

De boom staat nu te vol gegroeid en het is tijd om open ruimtes tussen de takken te creëren.

DSCF7569.jpg

Less developed branches are removed.

Minder goed ontwikkelde takken worden verwijderd.

DSCF7608.jpg

Thinning out and pruning back is part of normal maintenance.

Het uitdunnen en terugzetten van het loof hoort bij de normale onderhoud.

DSCF7650.jpg

There’re a lot of nice character branches hidden under the green. With this tree our aim is to show all of its positive characteristics.

Onder het groen zitten veel mooie karaktertakken verborgen. Het doel is om bij deze boom al zijn positieve punten te laten zien.

DSCF7656.jpg

Complete green areas need to be removed.

Volledige groenpartijen dienen te worden verwijderd.

DSCF7728.jpg

Open spaces become an important feature now. The owner is now able to continue thinning out and pruning in such a way that this tree will be able to enter next spring with new inner growth.

Open ruimtes worden nu belangrijk. Vanaf nu kan de eigenaar terug verder met uitdunnen en terugsnoeien zodat deze boom met nieuwe binnen groei aan de volgende lente kan beginnen.

10/26/2013

Saulieu - The exhibition - 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0022.jpg

Surrounded by two “ amigos Españoles”. Good to see you both again, it has been “fun”.

Omringd door 2 “amigos españoles” . Fijn om jullie beide terug te zien, het was weer “fun”.

DSCF9780.jpg

And as usual, the Dutch guys did bring their own beer with them…Lachen.

En de Hollanders hadden weer hun eigen bier mee….Knipogen.

DSCF9784.jpg

Fred’s sales area was packed well.

Freds verkoopstand was goed gevuld.

Cryptomeria-2013-044.jpg

Foto by Frans Jacobs.

Cryptomeria Jindai Sugi forest belonging to Alexandre, very nicely ramificated work that I granted a deserved spot among the three best conifers. Pot was out of proportion and as a result of that the table as well. But for me the tree is what matters, all the rest is about “feeling” and adapting.

Cryptomeria Jindai Sugi bos van Alexandre, zeer mooi verfijnd werk kreeg van mij een verdiende plaats bij de beste 3 naaldbomen. Pot was buiten proportie en dan is de tafel dit namelijk ook. Maar voor mij is de boom het belangrijkste, de rest is “feeling” en aanpassen.

Buxus-2013-037.jpg

 Foto by Frans Jacobs.

This Buxus received a prize as well for the ‘twisted trunks”, even if it is not a pure double trunk. The total image and especially the work is performed perfectly.

Deze Buxus viel ook in de prijzen voor de “twisted trunks”, ook al is het geen zuivere twee stam, het totaalbeeld en vooral het werk is perfect uitgevoerd.

DSCF9894.jpg

 

Juniperus-mauro-2013-077.jpg

  Foto by Frans Jacobs.

A juniper from Mauro, nice size, a style with character and with dense developmental foliage, this is a mixture of pruned and plucked foliage that is too young. In fact this tree should have matured for another 4 to 5 years, but it will be a topper.

Een Juniperus van Mauro, mooie maat, zeer karaktervolle stijl vol met opbouwloof, dit is een mix van gesnoeid en geplukt groeiloof die te jong is. Eigenlijk zou deze boom nog een jaartje of 4-5 moeten verrijpen, maar een topper wordt het zeker.

DSCF9935.jpg

 My four trees “out of competition”. Mauro’s and Fred’s trees as well didn’t take part in the competition for we all of us were the jury this time. It was fun to do but I am not making a habit of it. For Fred it was my pleasure to do.

Mijn vier bomen “out of competition”. Ook de bomen van Mauro en Fred deden niet mee in de competitie daar wij met drie moesten jureren. Het was nog eens leuk om te doen, maar ik ga er geen gewoonte van maken. Voor Fred heb ik het graag gedaan.

10/25/2013

Saulieu - Sightseeing.

Taking a break.

Even pauzeren.

DSCF0006.jpg

 

DSCF0005.jpg

"Tijdelijk afwezig, ik ben hiernaast, 't is te zeggen: in café du Nord, kom mij er maar halen, bedankt." Way of life waar we nog iets kunnen van leren.

"Temporarily absent, I'm next door, it's to say in cafe du Nord, come and get me if you need me, thanks." Way of life where we can learn something from.

DSCF0007.jpg

Mooi oud gebouw. 

Nice old building.

DSCF0012.jpg

Op een deur gezien: "Heel eigenaardige hond".

Seen on a door: "Very weird dog"

DSCF0017.jpg

Sightseeing.

 

 

 

Saulieu - The exhibition - 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Congratulations to Fred and his team.  I for myself know what it takes to organize exhibitions and one can clearly tell that there has been put a lot of work in this one.  

Pictures: Frans Jacobs.

Proficiat aan Fred en zijn team, ik weet wat het is om tentoonstellingen te organiseren en hier was duidelijk heel veel werk ingestoken.

Foto's: Frans Jacobs.

A_Carpinus-2013_0099.jpg

Carpinus coreanum. This tree has been in my private collection until 2000, then I sold it to Ian. This yamadori raft style has always been a well ramificated tree. Pot, table and accent plant are out of proportion. If this exhibition was to be a pre-selection for the Ginkgo Awards then the tree would have been selected with the advice to work on the display elements.

Carpinus coreanum. Deze boom was in mijn privécollectie tot 2000, daarna is de boom verkocht aan Ian. Deze yamadori vlotstijl Carpinus is altijd een goed verfijnde boom geweest. Pot – tafel en accentplant zijn buiten proportie. Als deze tentoonstelling een pré selectie voor de Ginkgo Awards zou zijn geweest dan had deze boom zijn selectie verdiend met de aanbeveling aan deze 3 punten te werken.   

A_Ebss-2013-008.jpg

Balliño’s Taxus was high class, only the table underneath was a piece of furniture. This originally Japanese yamadori has fully matured and deserved its first place among the conifers.

Balliño’s Taxus was van grote klasse, enkel de tafel was een meubel. Deze van oorsprong Japanse yamadori is in zijn volle rijpheid en verdiende de eerste plaats bij de naaldbomen.   

A_Saulieu-2013_0131.jpg

My displays in (too small) tokonoma’s.  

Juniperus chinensis.

Mijn opstellingen in (te kleine) tokonoma’s.

Juniperus chinensis.

A_Saulieu-2013_0129.jpg

Rock planting.

Rots landschap.

 

A_Saulieu-2013_0128.jpg

Pinus parviflora midsize.

Pinus parviflora midsize.

A_Saulieu-2013_0127.jpg

The Acer p. Benichidore occupied already half the tokonoma.

De Acer p. benichidore had reeds een halve nis nodig.

A_Shishigashira-2013-007.jpg

Frans Jacobs’ Shi shi gashira perfect in autumn colours for this exhibition. Frans, yes indeed, the table could have been better but the Chu Hin tree makes up for it.

Shi Shi Gashira van Frans Jacobs perfect op kleur voor deze tentoonstelling en inderdaad Frans het tafeltje kan beter maar de Chu Hin boom maakt alles goed.

Actinidia-2013_0107.jpg

This Actinidia (kiwi), good size, old character tree, perfect presentation. I rewarded this tree with two prizes, one for display and one to be among the best three deciduous trees.  Info: There were three jurors, Fred, Mauro and myself.

Deze Actinidia (Kiwi), mooie maat, oude karakterboom, perfecte presentatie. Deze boom kreeg van mij 2 prijzen, één voor de opstelling en één prijs bij de beste 3 loofbomen. Ter info: er waren 3 juryleden: Fred, Mauro en ik.

 Alnus-2013_0091.jpg

This Alnus glutinosa  ( Alder) got my full attention and appreciation winning first prize in the category  deciduous trees. An example and lesson for every bonsai enthusiast, started about 25 years ago with a sapling, trained and raised to the highest level by the same owner. This is the highest European level in deciduous trees ever seen. Beautiful ramifications and progression of age in the branches. Rootbase, trunk and branches all in good proportions. You have to be more than just a bonsai enthusiast to achieve this. Why are most of the bonsaists busy with bending and twisting  big, heavy yamadoris all the time. This here is an example of time in combination with knowledge and timing. Congratulations to El Time.

Deze Alnus glutinosa (Els) kreeg van mij de volle aandacht en waardering met de 1ste plaats bij de loofbomen Een voorbeeld en les voor iedere bonsailiefhebber; 25 jaar geleden begonnen met een jong boompje en door dezelfde eigenaar opgekweekt en opgebouwd naar het hoogste niveau. Dit is het hoogst Europese niveau in loofbomen ooit gezien. Mooie takkenverdeling in alle leeftijden, goede proporties van voet, stam en takken. Daar moet je meer dan bonsailiefhebber voor zijn om dit neer te zetten. Waarom is het gros van de liefhebbers bezig met zware grote yamadori buigen en plooien, Dit hier is een voorbeeld van tijd in combinatie met kennis en timing. Proficiat aan El Time.

 

 

10/24/2013

In onze serre's - 4.

DSCF0369.JPG

Punica granatum. Granaatappel met mooie bewegende stammen (moyogi), zeer goed startmateriaal voor Chu Hin maat. Goede projectboompjes voor verdere opbouw. Laatste bloemen van deze zomer.

DSCF0372.JPG

De granaatappelvruchten zijn nu aan het rijpen. Deze interessante loofboomsoort dient op 0°C overwinterd te worden, kan eventueel tot -5°C. Het hout is geschikt voor volledige vormgeving door bedrading.

DSCF0229.JPG

Pinus thunbergii. Startplanten zowel voor sho hin, chu hin als bunjin.

DSCF0234.JPG

Mooie bewegingen in stammen en schors begint ouderdom te tonen.

DSCF0277.JPG

DSCF0274.JPG

DSCF0278.JPG

Zeer interessante Juniperus Itoigawa met dikke bruikbare oude takken. Kan gestijld worden in sho hin of chu hin. Alle bewegingen zijn niet op de foto te zien, maar dit is een extreem goede startplant die na 1ste vormgeving een toonbare eind vorm kan krijgen.

DSCF0282.JPG

DSCF0311.JPG

DSCF0309.JPG

DSCF0313.JPG

DSCF0314.JPG

Pyracantha in verschillende hoogtes & diktes; sho hin startmateriaal & Chu hin materiaal met heel dikke stammen.

DSCF0241.JPG

Dit assortimentje kleine startplanten gaat naar een sho hin liefhebber. Malus, Cotoneaster, Pinus thunbergii, Pyracantha en dwergroos.

DSCF0247.JPG

DSCF0267.JPG

DSCF0246.JPG

Zeer mooie sabina yamadori, 4 jaar in pot en klaar om te bewerken, ook in de kruin zitten bewegingen verborgen.

DSCF0248.JPG

Boom blijft bewegen tot in de top.

DSCF0254.JPG

DSCF0323.JPG

Mooie kleine Quercus met bewegende stam en reeds ouderdom vertonend.

DSCF0259.JPG

DSCF0271.JPG

Zeer mooie vijfnaalden den Chu Hin startplant, zeer eenvoudig te vormen, kleine vertakking en compact loof tot tegen de dikke stam. Goede voet. Boompje is 25cm hoog en puntgaaf. Dit is geen lange termijn project maar kan direct finaal gestijld worden.

 

10/23/2013

Pinus sylvestris.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7430.JPG

This chu-hin  Pinus sylvestris is maturing year after year getting closer towards its definite form.

Deze Pinus sylvestris in chu-hin formaat komt jaar na jaar dichter bij zijn verrijping.

DSCF7433.JPG

With every work that is done, like another wiring f.e., the definite shape is already kept in mind; This accounts for reducing branches as well as for maintaining the tree starting next springtime. All is now carried out on behalf of its final fixation.

Iedere bewerking, zoals bv een volgende bedrading, zal al met het oog op definitieve vorm gebeuren; zowel het uitdunnen van vertakkingen als de onderhoud vanaf volgend voorjaar. Alles wordt nu in functie van de eindfixatie gedaan.

10/22/2013

Pinus uncinata-part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7409.JPG

This Pinus uncinata yamadori was brought in for further styling, see yesterday’s post.

Deze Pinus uncinata yamadori werd binnengebracht voor doorvorming, zie Post van gisteren.

DSCF7450.jpg

After thinning out the branches, selecting needles and lowering the bottom branch the future image appeared.

Na uitdunnen van de takken, naaldselectie en naar beneden brengen van de onderste tak kwam het toekomstbeeld tevoorschijn.

DSCF8985.jpg

As for this style, every visible trunk movement is a bonus. The green is placed in such a way that the style will definitely be Bunjin (Literati).

Voor deze stijl is iedere zichtbare beweging in de stam een pluspunt. Het groen wordt zodanig geplaatst dat het duidelijk een Bunjin (Literati) wordt.

DSCF9008.jpg

There are lots of inner buds and next spring the tree will develop compact plateaus. A definitive pot that is a lot lower and smaller will be chosen next April. For that kind of tree I won’t mind opening my antique pot-cupboard once more.

De boom zit vol met binnen knoppen en zal zich het komende voorjaar in compacte plateaus ontwikkelen. Een definitieve pot veel lager en kleiner wordt in april volgend jaar aangepast. Voor zo een boom wil ik mijn antieke pottenkast nog eens opendoen.

10/21/2013

Pinus uncinata-part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7408.JPG

This pinus uncinata with very nice trunk movement was brought in on a workshop to be refurbished. The bunjin shape was out of proportion.

Deze Pinus uncinata met zeer mooie stambeweging werd op een workshop binnen gebracht voor een opknapbeurt. De Bunjin vorm is buiten proportie.

DSCF7448.jpg

Plucking an thinning out, attaching the tension wires and then styling. The character line in the tree has returned, just some last finishing work to do.

Uitplukken en uitdunnen, spandraden plaatsen en vormen. De karakterlijn in de boom is terug, nu nog afwerken.

Will be continued in our tomorrow’s post.

Vervolg zie Post van morgen.

 

10/20/2013

Zelkova niré marcottage.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7386.JPG

This Zelkova nire was air-layered, last April, in order to obtain a smaller tree and to achieve a better rootbase. First evaluation now.

Deze Zelkova Niré werd gemarcoteerd, in april, naar een kleinere boom en voor een betere wortelvoet, een eerste evaluatie.

 

DSCF7413.JPG

After pruning.

Na de snoei.

 

DSCF7416.JPG

While examening the root system it seems the air-layering was successful but because of a bad late spring the development of roots is not strong enough.

Bij het bekijken van de wortels ziet het er succesvol uit, marcotage is gelukt, maar door de slechte voorzomer is er onvoldoende sterke beworteling.

 

DSCF7426.JPG

We put the pot back on, fill it up with some new akadama and we will wait until next spring or maybe even next fall.  Time and timing are important.

Opnieuw de pot er rond, wat nieuwe akadama aanvullen en wachten tot het volgende voorjaar of misschien volgend najaar. Tijd en timing zijn belangrijk.

10/19/2013

In onze serre's - 3.

DSCF7288.jpg

Cotinus Royal Purple in herfstkleur.  Mooie en zeldzame boom als bonsai, uit privécollectie te koop.

DSCF7290.jpg

Larix yamadori in herfstkleur, net voor het vallen van de naalden. Zeer oude boom. Staat te koop voor kostprijs ruw materiaal.

DSCF7296.jpg

Zeer mooie Stewartia met perfecte wortelvoet in natuurlijk gegroeide stijl.

DSCF7299.jpg

Rest van de bloemknoppen en het verkleuren van het blad.

10/18/2013

Last preparations for the exhibition of Saulieu - 4.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9568.jpg

Acer palmatum Benichidori.

How this tree will show us its autumn colours the next days depends on the weather conditions. One can notice that it started already but we need more sunlight. That is why the autumn sun shows us the time of year. The antique rosewood and bamboo table isn’t dominating the scene. A lush accent plant without direction is wished for here. We find ourselves not too high above sea level.  In my home I work with standard measurements regarding the Tokonoma therefore I hope that Saulieu upholds the same sizes. If not then displays like these might leave a whole other perception than what was intended in the first place. This maple is a super voluminous tree demanding a lot of space.

Acer palmatum Benichidori.

Wat deze boom de komende dagen gaat doen met herfstkleuren is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het begin is zichtbaar, maar daar is zon voor nodig. De herfstzon hangt dan ook als teken van het seizoen. De antieke bamboetafel is in rozenhout met bamboe en is niet dominant. Een weelderige accentplant zonder richting kan hier best. We zijn hier niet hoog boven de zeespiegel. Thuis werk ik in een standaard Tokonoma, ik hoop dat Saulieu een beetje deze maten handhaaft anders kunnen dergelijke opstellingen wel eens een ander beeld geven dan wat is bedoeld. Deze Acer is een super volumineuze boom en neemt veel plaats in beslag.

DSCF9569.jpg

Accent with jitta.

Accent met Jitta.

DSCF9573.jpg

Wrapping all material and have it ready for transport without damage.

See you all there.

Danny.

 

Alle materialen inpakken en klaar voor transport zonder schade.

"See you all there".

Danny.

10/17/2013

Gesloten op zaterdag 19 & maandag 21 oktober.

 

 

OKTOBER 2013

 

Zaterdag 19 & maandag 21 oktober gesloten.

 

 

Zondag 27 oktober OPEN van 9u tot 12u45.

 

 

Samedi 19 & lundi 21 octobre fermé.

 

 

 

Dimanche 27 octobre OUVERT de 9h à 12h45.

 

On Saturday 19 & Monday 21 of October we will be closed.

 

OPEN on Sunday 27th of October from 9hrs - 12hrs45.

 

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

 

 

CLOSED

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

GESLOTEN

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

CLOSED

20

21

22

23

24

25

26

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

CLOSED

CLOSED

 

 

 

 

27

28

29

30

31

 

 

OPEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

 

 

Van 9u-12u45

 

CLOSED

 

 

 

 

NOVEMBER 2013

 

Vrijdag 1 nov "Allerheiligen" & zaterdag 2 nov "Allerzielen" OPEN

Maandag 11 nov "Wapenstilstand" OPEN

 

 

Vendredi 1 nov Toussaint & samedi 2 nov OUVERT

 

Lundi 11 nov "Armistice" nous sommes OUVERT

 

Friday 1 nov All Saints'day & Saturday 2 nov OPEN

 

Monday 11 nov we are OPEN

 

 

 

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

OPEN

OPEN

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

 

DECEMBER 2013

 

LET OP GESLOTEN van 1 dec tem 10 dec.

 

 

Fermé de 1 déc jusqu'au 10 dec.

 

 

 

We will be closed from 1st of dec - 10 nd of dec.

 

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

 

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1

2

3

4

5

6

7

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

CLOSED

CLOSED

CLOSED

CLOSED

CLOSED

CLOSED

CLOSED

8

9

10

11

12

13

14

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

CLOSED

CLOSED

 

 

 

 

15

16

17

18

19

20

21

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

 

22

23

24

25

26

27

28

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

OPEN

OPEN

CLOSED

 

CLOSED

CLOSED

CLOSED

 

 

29

30

31

 

 

 

 

GESLOTEN

OPEN

GESLOTEN

 

 

 

 

CLOSED

 

CLOSED

 

 

 

 

 

Last preparations for the exhibition of Saulieu - 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

The display with the pine on rock was altered  “last minute”.  The long jitta (See Post of 10.10.2013) was replaced by a suiban and a bonsai table. The “Blue moon” scroll still reflects the mountain character. As for the lower area the suiseki has been replaced as well. The waterfall stone gave place to a water stone. The difference in height is more perceptible now.

De display van de Pinus rots beplanting werd “last minute” gewijzigd. De compositie kreeg een bonsaitafel en een suiban in plaats van de lange jitta plaat (zie Post van 10.10.2013). De scroll met “blue moon” blijft het bergkarakter weergeven. Voor het lager gelegen gebied is ook hier een suiseki gewijzigd. De watervalsteen is geruild voor een watersteen. Het hoogteverschil is nu beter voelbaar.

DSCF9562.jpg

Water stone with jitta.

Watersteen met jita.

DSCF9563.jpg

Blue Moon.

Thanks to my student and friend Bruno to lend me this beautiful scroll.

Blue Moon.

Met dank aan mijn student en vriend Bruno om mij deze mooie scroll uit te lenen.

DSCF9564.jpg

Table, the suiban is filled with some water. The dark cavity in the stone doesn’t show on the picture but in reality supports the whole nicely.

Tafel, de suiban wordt opgevuld met een laagje water. De donkere holte in de steen is op foto niet zichtbaar maar past in realiteit heel mooi in het geheel.

DSCF9565.jpg

Equal platforms separate the different items beautifully. All elements are present and still the display stays sober and all is in balance.

Gelijke draagpunten houden deze delen mooi gescheiden. Alle elementen zijn aanwezig en toch blijft de opstelling sober en op elkaar afgestemd.

Last preparations for the exhibition of Saulieu - 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9555.jpg

This juniper had its final clean-up, the trunk and pot were rubbed in with a natural oil. The scroll was replaced; every old juniper in Japan has a view of Mount Fuji. Here also, we have an antique scroll with insert displaying the right theme. An old fern mixture that has been growing in this shell for over more than 20 years will be used as accent. Accent plant will be presented on a rosewood jitta.

De Juniperus kreeg zijn finale opkuis, stam en pot werden in geolied met een natuurlijke olie. De scroll werd gewijzigd; iedere oude jeneverbes in Japan kan Mount Fuji zien. Ook hier is een antieke scroll met inlegkaart die het thema juist weergeeft. Als accent is een oude varen mengeling gebruikt die reeds meer dan 20 jaar in de schelp groeit. Accentplant wordt op een rozenhout jitta plaat gepresenteerd.

DSCF9556.jpg

Mount Fuji in the clouds.

Mount Fuji in de wolken.

DSCF9557.jpg

The fern mixture photographed from the backside.

De varen mengeling vanaf de achterzijde gefotografeerd.

10/16/2013

Last preparations for the exhibition of Saulieu - 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9559.jpg

The last and definitive preparations and displays for Saulieu’s exhibition, France.

De laatste en definitieve voorbereidingen en opstellingen voor de tentoonstelling in Saulieu, Frankrijk.

DSCF8742.jpg

This powerful old mid-size Pinus parviflora is being thinned out and trimmed in view of the exposition.

Deze krachtige oude midsize Pinus parviflora wordt uitgedund en tentoonstellingsklaar gesnoeid.

DSCF8745.jpg

Good natural ramifications, powerful tapered trunk and a beautiful balanced size.

Goede natuurlijke vertakkingen, krachtige taps lopende stam en een zeer mooie maat in proportie.

DSCF9551.jpg

A sober arrangement accompanied by a high mountain scroll. An antique table. A pine that had the opportunity to fully develop in a lower range valley and a pond by means of a Suiseki MIZU ICHI waterstone that is located in the lowest part of the landscape. The stone is presented on a round rosewood jitta.

Een sobere opstelling met een hooggebergte scrol. Een antieke tafel. De Den die zich in een lager dal volledig heeft kunnen ontwikkelen en een waterplas in de vorm van een Suiseki MIZU ICHI watersteen, die zich in het laagste gedeelte van het landschap bevindt. Steen wordt gepresenteerd op een ronde rozenhout jitta.

DSCF9552.jpg

Antique scroll with insert featuring an old Japanese high mountain drawing.

Antiek scrol met invoegpaneel van een oude Japanse tekening hoog in de bergen.

DSCF9553.jpg

Natural formed pebble simulating the small lake.

Natuurlijk gevormde watersteen die het kleine meer simuleert.

DSCF9554.jpg

The old mature pine.

De oude ontwikkelde Den.

1 2 Next