11/30/2013

Cotoneaster.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9171.jpg

Cotoneaster with thick trunks are being made as small as possible. This one has been air layered in order to obtain a better rootbase and a smaller tree.

Cotoneaster met dikke stammen worden nu zo klein mogelijk gemaakt. Dit exemplaar is bovengronds afgelegd voor betere wortelvoet en een kleinere boom.

DSCF9224.jpg

All looks well, white root tips are growing underneath the keto. The air layering succeeded but we leave everything in place a while longer until the roots will be visible on the surface.

O.K., witte wortelpuntjes groeien onder de keto, marcotage gelukt maar blijft nog wat langer zitten tot de wortels tot buiten zichtbaar zijn.

DSCF9274.jpg

Pruned back and wired. Next step it will become even more compact, when the air layered part of the trunk will show the right proportions.

Kort teruggesnoeid en open bedraad. Volgende stap wordt dit nog compacter, als het gemarcoteerde stamgedeelte de juiste proportie aangeeft.

11/29/2013

Deadwood on a small Buxus.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0435.jpg

A year ago, the first pre styling was done on this Buxus. The straight part that was a branch before is now being transformed into “driftwood”.

De pre vormfase van deze kleine Buxus is al één jaar geleden gebeurd. Het rechte gedeelte waarvan één lange rechte tak is blijven staan wordt nu omgevormd tot “driftwood”.

DSCF0596.jpg

Movement is being created by fraising. It is best to do this now before there’s going to be more ramification of foliage that might get in the way of doing so. This is going to be something rather special.

Er wordt gefreesd tot er beweging wordt gecreëerd. Dit is een stap die nu moest worden uitgevoerd voor er de komende jaren teveel vertakkingen en groen in de weg komen te zitten. Dit wordt wel iets speciaal.

11/28/2013

Juniperus squamata Blue Star.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0378.jpg

This Juniperus squamata Blue Star originated from an old garden plant. The variety itself doesn’t thicken a lot in the trunk but most of the time there are multiple ones, it is a slow growing dwarf conifer. This one can well be 17 to 20 years old. This project was started three years ago and now we will style it a step further.

Deze Juniperus squamata Blue Star is afkomstig van een oude tuinplant. De soort zelf maakt niet echt stamdikte maar is veelal meerstammig, het is een traag groeiende dwergconifeer. Dit exemplaar kan tussen 17 à 20 jaar oud zijn. Dit project werd een drietal jaar geleden opgestart en wordt nu doorgevormd.

DSCF0572.jpg

With a fine detailed wiring this styling will obtain a fixed shape. The little hand-made pot is perfect for this tree and its style.

Met een goed gedetailleerde bedrading krijgt deze opbouw een vaste vorm. Het handgemaakt potje is perfect voor deze boom en stijl.

DSCF0653.jpg

The last details in the top. When this is carried out well, meaning keeping it tidy in the needles and following up the new growth in a correct way, then this will become a project in a very nice size.

Laatste details in de top, als dit goed wordt onderhouden  dat wil zeggen naaldzuiver en groeipunten opvolgen op de correcte manier dan wordt dit een te volgen boom in een zeer mooie maat.

11/27/2013

Pinus mugo.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Link to the workshop of 26.10.12 with first styling of this mugo yamadori.

Link naar de workshop van 26.10.12 over de eerste vormgeving van deze mugo yamadori.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF3097.jpg

Photo 26.10.2012 - Foto  26.10.2012

This is a mugo pine a year ago, before his first styling.

Dit is een Pinus mugo vóór zijn eerste vormgeving één jaar geleden.

DSCF3233.jpg

Photo 26.10.2012 - Foto  26.10.2012

Manpower needed for positioning the trunk.

Mankracht om de stam te plaatsen.

DSCF3358.jpg

Photo 26.10.2012 - Foto van 26.10.2012

At the end of the day. First styling accomplished.

Op het eind van de dag, 1ste vormgeving klaar.

DSCF8564.jpg

After one growing season the tree was brought in for the next step. Strong end budding and no needle damage enable us to style it further without any problems.

De boom werd na één groeiseizoen binnen gebracht voor de volgende bewerking. Sterke eindknoppen  en geen naaldschade tonen dat de doorvorming geen enkel probleem is.

DSCF8709.jpg

The intended breakage of the main branch has healed well. All the wire and raffia is removed. Needles are plucked and the tree is completely wired again.

De bewust aangebrachte breuk in de hoofdtak is perfect hersteld. Alle draad en raffia is nu verwijderd. Naalden zijn geplukt en er wordt opnieuw een volledige bedrading op de boom gezet.

DSCF8716.jpg

Last year’s straight trunk now has a soft curving like it should be with a cascade look.

De rechte stam van vorig jaar heeft nu een zachte beweging zoals het bij een "cascadelook" hoort.

DSCF8998.jpg

All possible movement is enhanced and the whole is made more compact by means of tension wires.

Alle mogelijke bewegingen versterkt en het geheel compacter gemaakt met spandraden.

DSCF8999.jpg

Next year same period this tree will be expected to come back in and then it will already be more than just a pre-yamadori. The developing phases can begin.

Volgend jaar zelfde periode wordt deze boom terug verwacht en het zal vanaf dan al meer dan pré yamadori zijn. De opbouwweg kan beginnen.

11/26/2013

Carpinus coreanum.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6317.jpg

The best time to prune Carpinus coreanum is when the leaves are completely coming off.

Het beste tijdstip om Carpinus coreanum te snoeien is bij volledig lossen van de bladeren.

DSCF6394.jpg

Winter trimming as well as aesthetic pruning is combined here.

Zowel wintersnoei als esthetische snoei worden gecombineerd.

DSCF7560.jpg

Next spring this tree will be repotted into a smaller one. As this Carpinus was a gift from the late Daizo Iwasaki it will never be sold.

Deze boom wordt verpot in het voorjaar en gaat naar een kleinere pot. Deze Carpinus was een geschenk aan mij van wijlen Daizo Iwasaki en wordt nooit verkocht.

 

11/25/2013

Juniperus chinensis.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8551.jpg

What we mainly teach our students is to built your tree up through different stages. This Juniperus has been built up 3 to 4 years ago and has now grown out of this phase. The foliage has become too dominant in comparison to the trunk.

Wat onze cursisten vooral meekrijgen is opbouwen in fases. Deze Juniperus is opgebouwd 3 à 4 jaar geleden en is nu deze opbouwfase ontgroeid. Het loof is té dominant ten opzichte van de stam.

DSCF8624.jpg

All the foliage and branches are thinned out and are wired again. The character of the trunk is very suitable for Bunjin.

Al het loof en takken worden uitgedund en opnieuw bedraad. Het stamkarakter is zeer geschikt voor Bunjin.

DSCF8966.jpg

After positioning the lower branch.

Na het plaatsen van de onderste tak.

DSCF8970.jpg

Newly created space between the secondary branches.

Nieuwe tussenruimtes voor de secundaire takken.

DSCF9028.jpg

Two lower branches are removed and more falling branches are brought closer to the trunk.

Twee onderste takken weggesnoeid en meer vallende takken dichter bij de stam brengen.

DSCF9080.jpg

Job done. View of the crest; all is now open again. From here on we’ll prune a sober but pure bunjin coming next summer. The tree has been built up again with three different bunjin possibilities. Now we leave it all up to the tree and time, life can last eternal if you let the material figure it all out itself.

Einde werkzaamheden. Zicht op de bovenkruin; alles staat terug open. Van hieruit zal eind volgende zomer een sobere maar pure bunjin gesnoeid worden. Deze boom is nu terug heropgebouwd met nog 3 bunjin opties. Wij laten nu de boom en de tijd hun werk doen, het leven kan eeuwig zij als je het materiaal zelf laat beslissen.

11/24/2013

Impression of yesterday's workshop.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6640.jpg

Grafting of Juniperus Itoigawa. The 17-year old Juniper that we start with.

Griffelen van Juniperus Itoigawa. De 17 jarige Juniperus waar we mee begonnen.

DSCF6793.jpg

Preparing the mother plants.

Het voorbereiden van de moederplanten.

DSCF6876.jpg

The graft plants: 3 to 4 year old Juniper Itoigawa.

Het entmateriaal: 3 à 4-jarige Juniperus Itoigawa.

DSCF6900.jpg

Detail after cleaning of the mother plant and preparing of the young plants.

Detail na het opkuisen van de moederplant en voorbereiding van de jonge planten.

DSCF6932.jpg

Putting the grafts on.

Het plaatsen van de enten.

DSCF6935.jpg

The roots from the young grafts wrapped in extra sphagnum moss to protect them from the winter cold.

Het jong entmateriaal goed beschermd voor de winter, extra ingepakt in sphagnum mos.

DSCF6948.jpg

Preparation of the young grafting material.

Voorbereiding van een te plaatsen ent.

DSCF6954.jpg

Direction of the future branch.

Richting van de toekomstige tak.

DSCF7044.jpg

Especially doing it yourself was very instructive. Nice project and fun to do.

Vooral het zelf doen was zeer leerrijk. Mooi project en leuk om te doen.

DSCF7055.jpg

 

DSCF7103.jpg

Rarely happened, so much activity in half a day. Everyone could do his thing, only one type of grafting is shown as an example in order to avoid confusion.

Zelden gebeurd, zoveel activiteit op een halve dag. Iedereen kon zijn ding doen, er werd slechts één type van enting als voorbeeld getoond om verwarring te vermijden.

DSCF7123.jpg

A grafted branch. This story will be continued over the next few years.

Een gegriffelde tak. Dit verhaal krijgt de volgende jaren een vervolg.

 

11/23/2013

Juniperus chinensis, import Japan, te koop.

1_.jpg

2_.jpg

3_.jpg

4_.jpg

5_.jpg

Te Koop Promotie prijs: 1250€

nnn

Pinus yamadori te koop_2

1_.jpg

2_.jpg

3_.jpg

Prijs PROMO: NU 650€

Pinus yamadori te koop.

 

1_.jpg

2_.jpg

3_.jpg

4_.jpg

8_.jpg

11_.jpg

9_.jpg

10_.jpg

5_.jpg

6_.jpg

7_.jpg

 Pinus mugo yamadori te koop voor promoprijs: 950€

Staat nu zonder draad na twee bedradingen, klaar voor finale styling. Alle takken zijn fijn vertakt.

Foto geeft de werkelijke kwaliteit niet 100% weer, interesse vraag om de boom te zien.

ZONDAG 24 november OPEN van 9u - 13u.

Dimanche 24 novembre

ouvert de 9h - 13h.

 

Sunday 24th of November

OPEN from 9hrs - 13hrs.

 

ZONDAG 24 november 

OPEN van 9u - 13u.

DSCF1466.jpg

 

 

Juniperus quality of foliage - Juniperus loofkwaliteit.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0588.jpg

A lot of junipers are brought in for developing better quality of foliage. This Juniperus parsonii is merely one and a half year in training.

Veel Junipussen worden binnengebracht voor het opbouwen van een betere loofkwaliteit. Deze Juniperus parsonii is amper anderhalf jaar in training.11/22/2013

Juniperus sabina "One of a Kind" for sale.

DSCF6259.jpg

DSCF6289.jpg

DSCF6293.jpg

DSCF6295.jpg

DSCF6298.jpg

DSCF6264.jpg

DSCF6265.jpg

DSCF6263.jpg

DSCF6301.jpg

DSCF6305.jpg

DSCF6307.jpg

Juniperus sabina yamadori. Zeer interessante bewegende stamlijn. Negen jaar in pot, vorig jaar verpot naar bonsaipot, alle oude aarde vervangen. Wortelkluit optimaal. Klaar voor styling. Foto's spreken voor zich: SUPERKWALITEIT met potentieel voor high class Bonsai. Te koop voor interessante prijs voor deze kwaliteit en dit potentieel.

11/21/2013

My first Juniperus sabina yamadori - part two.

 

 

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2556.JPG

The movement in the trunk was styled about 20 years ago. In the beginning it would have looked quite unnatural. But since then it has evolved towards something very beautiful with a very natural look.

De bewegingen van de stamlijn tot in de top zijn ongeveer 20 jaar geleden gevormd. Als je dit direct na de styling ziet zijn dit onnatuurlijke vormen. Nu is dit ontwikkeld tot iets supermooi met een natuurlijke uitstraling.

DSCF2580.JPG

Part of the foliage has to be placed towards the trunk without exaggerating and disturbing the trunk’s inner movement.

Een gedeelte van het loof moet richting stam geplaatst worden zonder daarin te overdrijven dat de binnenbeweging van de stam niet verstoord wordt.

DSCF3117.jpg

An old tokoname pot is used. It will emphasize the style even more because of its round shape going from wide to narrow.

Een oude tokoname pot werd uit de kast gehaald. Deze pot zal de stijl nog meer benadrukken door zijn aparte ronde vorm die van breed naar smal uitloopt.

DSCF3128.jpg

How beautiful this is. The styling and repotting held no risk at all and there’s lots of healthy material. This tree in this old pot is ready for sale for a price not much higher than the one for a unprocessed yamadori with the same potential and quality. Think about that.

Als dit niet mooi is. De ganse styling en verpotting verliepen risicoloos met een veelvoud aan gezond materiaal. Deze boom is te koop kant-en-klaar in deze oude pot voor niet veel meer dan de prijs van een ruwe yamadori met zelfde potentieel en kwaliteit. Denk daar maar eens over na.

11/20/2013

My first Juniperus sabina yamadori - part one.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2520.JPG

This sabina juniper was one of the first yamadori in this variety that came to our regions more than 20 years ago. In those days one didn’t take the time to wait longer than a year before styling, sometimes with the known consequences. For this tree things went well and it survived. However the far too early styling left its traces on the growth. It took more than 15 years before it could carry its branches independently without wires. We are talking about an ex-bonsai here coming from the early period of top bonsai in Europe. Four years ago we took it out of its pot and put it in an ample one where it could be able to strengthen his branches. And now it has become a good starter in this variety.

Deze Juniperus sabina was één van de eerste yamadori van deze soort die meer dan 20 jaar geleden naar de lage landen kwam. In die tijd werd er nog niet langer gewacht dan één jaar alvorens te stijlen, soms met de gekende gevolgen. Voor deze boom liep het goed af en hij bleef leven. Maar de té vroege styling liet wel zijn sporen na op de groei. Het heeft meer dan 15 jaar geduurd voor deze boom zonder draad zelfstandig zijn takken kon dragen. We praten hier dus over een ex bonsai uit de begin periode van de top bonsai in Europa. Vier jaar geleden is de boom uit zijn aangepaste pot gehaald en over gezet in een zeer ruime pot waar nu alle takken zijn aangesterkt. Nu is het echt een goede startplant van deze soort.

DSCF2524.JPG

We only need to clean up the dead wood for it has been created during the first styling and time, sun and rain have already finished the job.

De dode houtpartij dient enkel te worden opgekuist, alles is gecreëerd in de vorige styling en is afgewerkt door de tijd, zon en regen.

DSCF2535.JPG

I do not wish to change anything in the character and style, there’s just some thinning out, removing  excessive branches and trying to prune it as compact as possible.

Aan het karakter en stijl wil ik niets veranderen, er werd enkel uitgedund, overtollige takken weggesnoeid en naar een zo compact mogelijke vorm gesnoeid.

DSCF2566.JPG

Completely pruned out and visualizing all interesting characteristics in the crest.

Will be continued.

Volledig uitgesnoeid en alle karakterpunten in de kruin zichtbaar gemaakt.

Wordt Vervolgd.

11/19/2013

Deadwood on a small Juniperus chinensis.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9015.jpg

Elaborating Jin and Shari on this little Juniper. Preparations are made towards a new angle of implantation.

Op deze kleine Juniperus worden Jin en Shari verder open gemaakt. De nodige stappen gezet naar de nieuwe inplantingshoek.

DSCF9494.jpg

The final styling won’t be done until the tree has been left to grow for another summer. One thing we know for sure already, it’s going to be a little tree with lots of dead wood, in a small pot.

Op dit materiaal wordt nu nog 1 groeizomer gewacht alvorens de finale styling uit te voeren. Eén ding weten we nu al zeker, het wordt een klein boompje,met veel dood hout, in een klein potje.

11/18/2013

Juniperus Itoigawa Chu-Hin.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9582.jpg

DSCF9585.jpg

This Chu Hin Itoigawa is ready for a final wiring. The owner wants to improve his wiring techniques on this tree. This is a beginners lesson for advanced students.

Deze Chu Hin Itoigawa is klaar voor een afwerkende bedrading. De eigenaar wil op deze boom zijn bedradingservaring verbeteren. Dit wordt een beginnersles bedrading voor gevorderden.

DSCF9606.jpg

With the right motivation this will work perfectly.

Met de goede motivatie lukt dit perfect.

DSCF9638.jpg

Nice work.

Note to the owner: we can close the gap in the root base by grafting with the same variety. This can be done coming next February.

Mooi werk.

Nota aan de eigenaar: we kunnen ook onderaan de wortelbasis die opening dichtmaken door enten met dezelfde soort. Dit kan in februari uitgevoerd worden.

11/17/2013

Small size twisted trunk Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9587.jpg

This “small size twisted trunk” itoigawa was brought in for thinning out.

Deze “small size twisted trunk” itoigawa werd meegebracht om uit te dunnen.

DSCF9589.jpg

This small tree has done well this past season and is ready for the next step.

De kleine boom heeft het afgelopen seizoen goed gedaan en is klaar voor de volgende stap.

DSCF9679.jpg

After thinning out it is ready for a refined wiring. Experienced students perform this task at home and after doing so they bring the wired tree back in to adjust the styling. These kind of trees can only get better with a well carried out, perfect wiring. When this isn’t done superbly it could even put them a serious step backwards.

Na het uitdunnen klaar voor een verfijnde bedrading. Ervaren cursisten laten we dit bedradingswerk thuis doen en zij brengen de boom terug mee voor vormgevingscorrectie. Enkel een goede perfecte bedrading kan dergelijke bomen nog verbeteren. Een minder goede bedrading daarentegen kan deze boom een flinke stap achteruit zetten.

11/16/2013

35 years ago.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Years ago_1st Nursery__0001.jpg

Picture: On the left there’s me, at the age of 21 (35 years ago).

Next to me was my right hand and neighbour for more than 10 years.

Rechts op de foto mijn rechterhand en buurman voor meer dan 10 jaar.

Links op de foto ikzelf op 21 jarige leeftijd (dus 35 jaar geleden).

At the age of 21 I officially started my bonsai company in Massemen (Wetteren).  My first nursery consisted of a closed section for bonsai trees, see pic. The rest was a 5000 m2 area for pre-bonsai and starters and a 5000m2 area for garden plants, of which later on a lot were transferred to the bonsai world. Way back then I was the only bonsai professional with my own nursery for bonsai starter plants.

Op 21 jarige leeftijd startte ik officieel met mijn bonsaibedrijf in Massemen (Wetteren). Mijn eerste kwekerij bestond toen uit een afdeling bonsai in een afgesloten ruimte, zie foto. De rest van de kwekerij bestond toen uit 5000m2 prébonsai en startplanten en 5000m2 tuinplanten, die later ook grotendeels naar de bonsaiwereld gingen. Ik was in die jaren de enige bonsai professional met een eigen kwekerij van startplanten voor bonsai.

Years ago_1st Nursery__0005.jpg

A self-made wooden shed served as work area (now they call that a “studio”), and this one served also as refectory, office, meeting room and workshop. As a matter of fact, this concept hasn’t changed a lot over the years, however the quality of the trees has.

Een zelfgebouwde houten hok diende als werkplaats (nu noemen ze dit een “studio”), deze deed ook dienst als refter, bureel, vergaderzaal en workshop atelier. Eigenlijk is er na al die jaren niets aan de opzet veranderd, enkel aan de kwaliteit van de bomen.

Years ago_1st Nursery__0002.jpg

When I later opened my bonsai shop a few miles further, working on the nursery stayed my daily job and I started to supply other bonsai stores with pre bonsai.

Toen ik later enkele km verderop mijn bonsaiwinkel opende, bleef de kwekerij mijn dagelijks werk en begon andere bonsaiwinkels te bevoorraden met pré bonsai.

11/15/2013

Juniperus itoigawa raw material for sale.

DSCF3253.JPG

DSCF3251.JPG

DSCF3248.JPG

DSCF3247.JPG

DSCF3250.JPG

DSCF3249.JPG

Juniperus Itoigawa raw material, midsize, mature foliage, ready for styling.

Special price: 650€

 

 

1 2 3 Next