12/31/2013

Larix root connected – part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6071.JPG

Luc, who’s been a member of “Kei Bonsai Kai” from the beginning, is not denying his love for Bunjin and agrees to go along with the idea of “less is more”. We reduce the whole to just three main trees in bunjin style.

Luc, een “Kei Bonsai Kai” lid van het eerste uur, verloochend hier zijn voorliefde voor Bunjin niet en gaat mee in het idee “minder is meer”. We herleiden het geheel tot drie hoofdbomen in de Bunjin stijl.

DSCF6099.JPG

The three trees, before branch selection. Too many branches in comparison to the trunk width, not enough empty spaces. Finding a nice distribution between them, their branches and the main empty spaces is the mission here.

De drie bomen voor de takkenselectie. Teveel takken voor de stamdiktes, te weinig lege ruimtes. Een goede verdeling vinden tussen de drie bomen, hun takken en de belangrijkste lege ruimtes is hier de opdracht.

DSCF6121.JPG

We start with the largest one and keep the lower branch placements. This is somewhat more difficult than creating a bunjin with a sober crown. Here we have to find harmony between three trees that can’t be displaced.

We beginnen bij de grootste boom en behouden de takverdeling onderaan. Dit is iets moeilijker dan Bunjin met een sobere bovenkruin. We moeten hier drie onverplaatsbare bomen met mekaar in harmonie brengen.

DSCF6133.JPG

 

DSCF6135.JPG

The smallest tree has grown in a dispersed way and thus it is styled in this specific character.

De kleinste boom staat uitwaaierend gegroeid en wordt naar dit specifieke karakter gevormd.

To be continued.

Wordt vervolgd.

12/30/2013

Larix root connected – part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6068.JPG

This yamadori Larix, raft,  was styled for the first time a few years ago and it was put in its first training pot.

Deze yamadori Larix in vlotstijl is enkele jaren geleden voor het eerst gevormd en in zijn eerste trainingspot geplaatst.

DSCF6069.JPG

Detail of the root-connected trunks.

Detail van de wortelverbonden stammen.

DSCF6070.JPG

All branches were styled into small trees, but they were now too far from the mother tree and the connection between them was unclear.

Alle takken werden gevormd tot kleine bomen, deze lagen nu te ver van de moederbomen en de verbinding was niet duidelijk.

 

 

To be continued.

Wordt vervolgd.

 

12/29/2013

Sho-hin exhibition in Kyoto - 7.

DSC08359.JPG

DSC08360.JPG

DSC08361.JPG

DSC08362.JPG

DSC08364.JPG

DSC08369.JPG

12/28/2013

Rock planting.

DSCF0757.jpg

DSCF0762.jpg

DSCF0764.jpg

DSCF0765.jpg

DSCF0769.jpg

DSCF0774.jpg

DSCF0775.jpg

DSCF0789.jpg

DSCF0820.jpg

DSCF0865.jpg

DSCF0874.jpg

DSCF0872.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sho-hin exhibition in Kyoto - 6.

DSC08343.JPG

DSC08347.JPG

DSC08348.JPG

DSC08349.JPG

DSC08350.JPG

DSC08352.JPG

DSC08353.JPG

DSC08354.JPG

DSC08355.JPG

DSC08357.JPG

DSC08358.JPG

12/27/2013

Pinus for sho-hin & chu-hin.

DSCF8874.JPG

DSCF8843.JPG

DSCF8837.JPG

DSCF8901.JPG

DSCF8898.JPG

 

 

 

Sho-hin at our nursery.

DSCF7790.jpg

DSCF7803.jpg

DSCF7815.jpg

DSCF7812.jpg

DSCF7817.jpg

DSCF7801.jpg

DSCF7799.jpg

DSCF7795.jpg

DSCF7818.jpg

DSCF7820.jpg

DSCF7823.jpg

DSCF7794.jpg

Larix

DSCF7793.jpg

DSCF7835.jpg

DSCF7791.jpg

 

DSCF7846.jpg

More and more material being prepared for sho-hin in our nursery.

Visit to the sho-hin unit by appointment only.

Er wordt steeds meer materiaal voorbereid voor shohin in onze kwekerij.

Bezoek aan de shohin afdeling, enkel op afspraak.

Sho-hin exhibition in Kyoto - 5.

DSC08300.JPG

DSC08302.JPG

DSC08305.JPG

DSC08306.JPG

DSC08307.JPG

DSC08309.JPG

DSC08320.JPG

DSC08323.JPG

DSC08324.JPG

DSC08333.JPG

DSC08334.JPG

DSC08336.JPG

DSC08340.JPG

12/26/2013

Juniperus procumbens, Japanese yamadori - For Sale.

DSCF9201.jpg

DSCF9202.jpg

DSCF9204.jpg

DSCF9213.jpg

DSCF9308.jpg

DSCF9222.jpg

DSCF9227.jpg

Juniperus procumbens Japanse yamadori.

Elegante beweging, mooi doodhout, klaar voor vormeving in Bunjin stijl.

Wacht op een goed bod.

12/25/2013

Juniperus procumbens.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8728.JPG

In between the rush of the workshops I find the time now and then to take a break and work on my own trees. This procumbens has already  been made  a lot smaller about two years ago, the dead wood was alive before and the tree was too voluminous compared to the thickness of the trunk.

Tussen de drukte van de workshops neem ik af en toe een pauze om aan mijn bomen te werken. Deze procumbens was 2 jaar geleden al drastisch verkleind, de dode hout partij was voordien levend en de boom was te volumineus in verhouding met zijn stamdikte.

DSCF8731.JPG

After thinning out I pruned it back to its most compact  form possible, after which the tree had to be wired.

Eerst werd uitgedund en daarna teruggesnoeid naar de meest compacte vorm, er werd gesnoeid naar een bedrading.

DSCF8753.JPG

It has been unattended for a few years and it urgently needed younger  foliage.

De boom stond enkele jaren zonder intensieve opvolging en was dringend aan jonger loof toe.

DSCF8815.JPG

After pruning, cleaning up the branches by plucking all the old needles with tweezers. Only when the tree is completely cleared of those needles can we wire the tree.

Na het snoeien begon het zuiver maken van de takken, met een pincet werden alle oude naalden weggehaald. Pas als de boom volledig proper is kan er worden bedraad.

DSCF8923.JPG

The trunk and old branches are polished with a soft brush, this is done not only for esthetical purpose but to rid it from insects and their eggs that otherwise would hide under the bark.

De stam en oudere takken zijn opgeschuurd met een zachte borstel, dit is niet alleen voor het esthetische beeld maar vooral om alle insecten en hun opvolgers, die anders onder de schors schuilen, te vernietigen.

DSCF9033.JPG

The dead wood has nice movements,  made by hand and it has matured very naturally. This is the way I prefer to work, no “ powertools”.

Het dode hout mooi bewegend met de hand gemaakt en op natuurlijke manier verrijpt. Dit is mijn favoriete manier van werken, geen “powertools”.

DSCF9015.JPG

After wiring  the tree compactly it is now reduced to about one third of its original size. Next spring it will be repotted into a square pot, type half cascade. Yet another beautiful tree in our sales area.

De boom na het compacter bedraden is nu maar 1/3 meer van zijn oorspronkelijke grootte. Het verpotten naar een lagere vierkante blokpot, type halfcascade, gebeurt in het voorjaar. Terug een mooie boom erbij in onze verkoopruimte.

 

12/24/2013

We wish you all a happy holiday season and a prosperous new year.

 

Wij wensen jullie allen prettige feestdagen

en een gelukkig Nieuwjaar toe.


Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année

et vous présentons nos vœux pour la nouvelle année.


We wish you all a happy holiday season and a prosperous new year.

 

kerstboom 4.jpg


Carpinus coreanum multitrunk. - For Sale.

DSCF9089.JPG

DSCF9082.JPG

Carpinus coreanum, "multitrunk.".

Eén van de kwaliteitsbonsai uit onze verkoopruimtes.

12/23/2013

Carpinus coreanum, multitrunk.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9689.jpg

This is a solitary Korean hornbeam. This example is about 35 years in a pot and originated as yamadori. It is owned by one of our students for more than ten years, is well looked after and it shows a natural ramification.

Dit is een Koreaanse Carpinus meerstam uit één stuk. Dit exemplaar zit zo een 35 jaar in pot en is afkomstig van yamadori. Het is meer dan 10 jaar in het bezit van één van de cursisten, is goed onderhouden en toont een natuurlijke verfijnde vertakking.

DSCF9698.jpg

After many years of normal pruning the whole tree is growing  a bit out of proportion. It also needs to be thinned out a bit.

Na vele jaren trimmen is de gehele boom een beetje buiten proportie van het silhouet aan het groeien. Tevens is het nodig om een beetje uit te dunnen.

DSCF9704.jpg

According to the tree’s vitality each year’s pruning can differ somewhat. Trimming back  however is best carried out every 5 to ten years.

Het uitdunnen op zichzelf is jaarlijks een beetje verschillend naargelang de vitaliteit van de boom, het terugzetten echter doet men beter om de 5 à 10 jaar.

DSCF9868.jpg

We are not going to combine the aesthetical and botanical trim here, it is one or the other. If we’d perform  the two techniques together it would mean debilitating and juvenating at the same time. Then you’d have an unwanted long term project on your hands and building up a tree by merely pruning already takes a fair amount of time. Pruning incorrectly will easily extend the project by five years. This example is gradually improving for more than ten years now.

We gaan hier niet de esthetische en botanische snoei combineren, we doen hier het één of het ander. Door deze 2 snoeitechnieken hier samen toe te passen zou dit betekenen dat we een verzwakkingsnoei en verjongingssnoei met elkaar combineren. Zo krijg je ongewild een lang termijnproject, een boom natuurlijk opbouwen door snoei duurt zo al lang genoeg. Een verkeerde snoei verlengd het project al snel met een vijftal jaren. Dit mooie exemplaar is al meer dan 10 jaar telkens aan het verbeteren.

12/22/2013

Sho-hin exhibition in Kyoto - 4.

DSC08275.JPG

DSC08276.JPG

DSC08280.JPG

DSC08281.JPG

DSC08285.JPG

DSC08287.JPG

DSC08291.JPG

 

DSC08296.JPG

DSC08292.JPG

12/21/2013

Sho-hin exhibition in Kyoto - 3.

DSC08242.JPG

DSC08243.JPG

DSC08246.JPG

DSC08247.JPG

DSC08250.JPG

DSC08257.JPG

DSC08258.JPG

DSC08260.JPG

DSC08264.JPG

DSC08265.JPG

DSC08267.JPG

DSC08271.JPG

12/20/2013

Satsuki Azalea.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8385.JPG

This Satsuki starter material was cultivated for more than twelve years here in our nursery. Originally it was commercial import material that we’ve grown in full ground. The soil in our regions has the reputation of being very suitable for azalea and rododendron. We have again about twenty examples in their pots with thick, tapering trunks. There are two different possibilities now; wiring the full length for chu-hin or styling it compact for sho-hin. On the picture an example with sho-hin potential being  styled for the first time.

Dit Satsuki startmateriaal is gedurende meer dan 12 jaar in onze kwekerij verder gekweekt. Het was commercieel importmateriaal die we hebben doorgekweekt in volle grond. Onze streek heeft namelijk een goede reputatie als kweekgrond voor Azalea en Rhododendron. We hebben terug een twintigtal exemplaren met dikke, tapse stammen in pot staan. We hebben 2 verschillende manieren van vormgeven; Languit bedraden voor chu-hin of compact vormen voor sho-hin. Op de foto’s een exemplaar met sho-hin potentieel krijgt zijn eerste vormgeving.

DSCF8386.JPG

More and more students have taken an interest in my recently created sho-hin garden and they want to have their own collection evolving in the same direction.

Steeds meer cursisten volgen de werkzaamheden in mijn recent opgestarte sho-hin tuin en gaan erin mee om hun collectie in die richting uit te bouwen.

DSCF8394.JPG

You can already see that this material, even if it is still in its initial styling phase, is going to end among the quality bonsai. Starter plants are for sale at 250 euro and 350 euro, depending on whether they are already in the right mixture in a bonsai pot or still in a cultivating one with garden azalea soil.

Je kunt nu al bij de eerste vormgeving zien dat dit materiaal bij de kwaliteitsbonsai zal eindigen. Deze startplanten zijn te koop voor 250€ en 350€, afhankelijk of ze al op een aangepast mengsel in bonsaipot staan of nog in een kweekpot op tuin azalea aarde.

DSCF8396.JPG

From here on this material needs a follow-up twice a year and that as long as it will take. Luc, welcome to the “Kei Bonsai Kai” Sho-hin club.

Dit materiaal wordt nu 2 maal per jaar opgevolgd gedurende de tijd dat we ervoor nodig hebben. Luc, welkom bij de “Kei Bonsai Kai” Sho-Hin Club.

12/19/2013

Yamadori te koop - extra foto's.

DSCF9007.JPG

DSCF8657.jpg

DSCF9292.jpg

Twee Juniperus phoenicia yamadori. Prijs: 350€/stuk.

DSCF9057.JPG

DSCF9323.jpg

Al deze yamadori zitten vijf jaar en langer in pot. Ik maak een speciale prijs ter plaatse in de zaak en dit enkel na telefonische afspraak op 0477546086, geen prijsopgave per mail.

DSCF9060.JPG

We hebben nog yamadori in verschillende soorten en prijsklasse.

DSCF9066.JPG

DSCF9299.jpg

DSCF9295.jpg

DSCF9296.jpg

Yamadori vanaf 125€.

Bvb Dikke Olijf yamadori voor 125€. Juniperus sabina yamadori voor 150€.

 

DSCF9303.jpg

Kleine dikke Olijf (Olea) yamadori voor sho-hin: 75€

DSCF9150.JPG

DSCF9151.JPG

DSCF9335.jpg

DSCF9338.jpg

Larix en Pinus Sylvestris yamadori aan interessante prijzen.

Wij zijn dit jaar nog een enkele dagen open (zie "kalender" linkse kolom) en geven die laatste dagen kortingen van -30% tot -50% op een groot deel van onze voorraad Yamadori en Bonsai. Deze kortingen kunnen enkel bekomen worden na tel afspraak op 0477546086, met Danny.

Zie ook onze nieuwe aanvoer interessant materiaal aan reeds interessante prijzen.

12/18/2013

Ulmus procera.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8337.JPG

This Ulmus procere originated from an old garden plant. After its basic styling last year this is the first winter pruning.

Deze Ulmus procera is afkomstig van een oude tuinplant. Na basisvormgeving vorig jaar is dit zijn eerste wintersnoei.

DSCF8338.JPG

A successful branch development.

Een succesvolle ontwikkeling van het takkengestel.

 

DSCF8340.JPG

This trim is an important one for further basic development. Most of the time one prunes incorrectly by paying too much attention to the actual shape. Here we prune with a future image in mind which sometimes stands in contrast to the actual one. We do not involve in making instant bonsai nor practicing the art of it, that is only a waist of time.

Deze snoei is belangrijk voor de verdere basisopbouw. Meestal wordt hier verkeerd gesnoeid door de huidige vorm teveel te bekijken. Dit is snoeien met een toekomstbeeld voor ogen en soms is dit tegenstrijdig met het huidige beeld. Instant bonsai wordt bij ons niet gemaakt en niet beoefend, dit is tijdverlies.

DSCF8383.JPG

Ready for a new season, starting 2014 this tree will come in twice during growing season for a correct maintenance trim.

Klaar voor een nieuw seizoen, vanaf 2014 komt deze boom twee maal per groeiseizoen binnen voor correcte onderhoudssnoei.

12/17/2013

Larix for sale.

DSCF8477.jpg

DSCF8478.jpg

DSCF8681.JPG

18 jarige "Aragi" Larix te koop.

Dikke stammen, zeer mooi vertakt, klaar om uit te snoeien en te bedraden.

Interesse, vraag ernaar deze bomen staan niet in de verkoopruimtes.

Prijs: 250€.

12/16/2013

Acer p. deshoyo from garden plant.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Acer p. Desh Kor_PL_.jpg

AcerDeshoyo21.jpg_.jpg

About 14 years ago a workshop was organized with these 15 year old garden plants.

Met deze 15 jaar oude tuinplanten werd ongeveer 14 jaar geleden een workshop georganiseerd.

AcerDeshoyo23.jpg_.jpg

One of the Acer p. Deshoyo from that project about two years later.

Eén van de opgestarte Acer p. Deshoyo een 2-tal jaar later.

DSCF8314.JPG

We started six of these Acer p. Deshoyo garden plants in the past of which I still supervene five. They have developed into genuine bonsai.

Van deze Acer p. Deshoyo tuinplanten werden er toen zes opgestart, waarvan ik er nog vijf onder begeleiding heb waaronder deze, die ondertussen ontwikkeld zijn tot volwaardige bonsai.

DSCF8317.JPG

This example was brought in for a final basic pruning and for an evaluation whether or not to alter techniques next spring.

Dit exemplaar werd binnengebracht voor een afwerkende basissnoei en een evaluatie om al dan niet van techniek te veranderen het komende voorjaar.

DSCF8329.JPG

A lot of branches were added by grafting, the marks of that have become almost invisible.

Aan deze boom zijn veel takken toegevoegd door enten, deze sporen zijn nu bijna onzichtbaar.

DSCF8326.JPG

After the preliminary pruning we decided that the tree wasn’t ready yet to be maintained by the classical pinching, there are too many inner weakened buds. So a kind of intermediate technique has to solve the problem coming next summer and then we’ll take it from there. Anyone would believe it when you’d say that this tree came from Japan. These past five years I am quite proud to be able to see a large number of quality bonsai that were built up here starting from raw material. For me, this is the main reason why I still enjoy doing this. The owners become wiser and the trees gain age and maturity. If Kei Bonsai Kai should ever exhibit again then it would be nice to be able to say that all trees have come a successful way.

Na de primaire basissnoei werd beslist dat de boom nog niet klaar is voor de klassieke onderhoud door nijpen, er zitten teveel verzwakte knoppen achterin. Een nieuwe half/half techniek moet dit begin van de zomer rechttrekken en van daar gaan we verder. Iedereen zou het geloven als we van deze boom zouden zeggen dat het een Japans exemplaar is. De laatste vijf jaar kan ik met enige fierheid terugkijken op een groot aantal kwaliteitsbonsai die hier vanaf ruw materiaal zijn opgebouwd. Dit is voor mij de hoofdreden waarom ik het zo graag blijf doen. De eigenaars worden wijzer en de bomen worden ouder en rijper. Als Kei Bonsai Kai ooit nog tentoonstelt zou dit wel eens zeer mooi kunnen zijn om te zeggen dat alle bomen een succesvolle weg hebben afgelegd.

1 2 Next