02/25/2014

Zelkova niré.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4287.jpg

 

DSCF4339.jpg

DSCF4289.jpg

The first spring buds on this tree are ready to start growing. By pruning it proportionally we can delay this early growth by a month. This is the correct trim in the correct period. The air-layering has been successful and it will be separated from the mother plant within a few weeks. There were two reasons for doing this: to obtain a perfect rootbase and especially to make to tree smaller because the trunk was too high.

De eerste lenteknoppen staan klaar om te gaan groeien bij deze boom. Door proportie snoei toe te passen wordt deze vroege groei nog met een maand uitgesteld. Dit is de juiste snoei in de juiste periode. De marcotage is succesvol en wordt binnen enkele wekenvan de moederplant verwijderd. Deze  werd uitgevoerd om twee redenen: om een perfecte wortelvoet te bekomen en vooral om de boom kleiner te maken want de stam was te hoog.

DSCF7258.jpg

Two weeks after the trim and at the start of repotting season the old roots are separated from the layering above.

Twee weken na de snoei en begin van het verpotseizoen worden de oude wortels van de marcotage verwijderd.

DSCF7276.jpg

The lower root ball is detached.

De onderste wortelkluit zal worden losgemaakt.

DSCF7280.jpg

It is high time that the new roots in between the sphagnum moss make contact with well draining soil because In this stage they can easily start rotting.

Voor de nieuwe wortels tussen het sphagnum mos is het hoog tijd dat deze contact maken met goede drainerende aarde. In deze fase kunnen de wortels in het sphagnum snel wegrotten.

DSCF7424.jpg

Results like this can only be obtained if the roots on the mother plant are embedded just as well in the right growing medium, in this case pure akadama.

Dergelijke resultaten kunnen enkel bekomen worden als de moederplantwortels eveneens in een goed groeimedium zitten, in dit geval pure akadama.

DSCF7431.jpg

All the old roots are completely removed alongside the trunk and the wounds are treated with slow drying wound paste. Note that a liquid  cambium healing wound paste is used and not an ordinary paste just to close up the wound. Here also, the difference is made by using the right material needed to get the job done.

Alle oude wortels weg tot tegen de stam en de wonde wordt verzorgd met traag drogende wondpasta. Let op hier wordt een vloeibare cambium helende wondpasta gebruikt en niet de wondpasta die enkel wonden afdicht. Ook hier wordt het verschil gemaakt door enkel te werken met materiaal dat zijn doel niet mist.

DSCF7459.jpg

A well prepared soil mixture, sieved in different grain sizes and disposed of all the dust; two sizes of water retaining pumice and two sizes of akadama. This is the basis for a couple of years with successful root growth. Using the wrong mixture could disturb this process.

Een goed voorbereid grondmengsel, stofvrij uitgezeefd op verschillende korrelgroottes; twee korreldiktes watervasthoudende puimsteen en twee korreldiktes akadama. Dit is de basis voor enkele jaren succesvolle gezonde wortelgroei. Een fout grondmengsel kan voor hinder zorgen tijdens het groeiproces.

DSCF7565.jpg

Preparing the layered root base, this must be perfect otherwise all the previous work has been worthless.

Het voorbereiden van de gemarcoteerde wortelvoet; dit moet perfect zijn of al het vorige werk is zinloos geweest.

DSCF7576.jpg

Fixating in the pot without damaging the young roots.

Het fixeren in de pot zonder de jonge wortels te beschadigen.

DSCF7589.jpg

The size of the top layer of akadama has to be perfect as well. As is the way of applying it on and in between the young roots without displacing or damaging any of them. This is practicing bonsai in a botanically correct way on an artistic high level.

De korrelgrootte van de toplaag akadama moet perfect zijn. De manier van aanbrengen op en tussen al de jonge wortels zonder deze te verplaatsen of te beschadigen. Dit is bonsai botanisch correct beoefenen met een artistiek hoogstaand resultaat.

DSCF7611.jpg

For Dirk there is only one way for his bonsai collection namely the right one. He is letting himself being well guided and he is handy and disciplined enough to follow things up in detail.

Voor Dirk is er maar één weg met zijn bonsaihobby nl. de goede weg. Hij laat zich perfect begeleiden en is zelf handig en gedisciplineerd genoeg om alles gedetailleerd op te volgen.

DSCF7887.jpg

This tree will also fit in his collection. Yet another example of a standard grown little tree like there are thousand of them, but built up towards a correct distribution of branches and ramification. And now a potentially perfect root base added. This is an example of how one can do it well.

Ook deze boom zal in zijn collectie passen. Terug een exemplaar begonnen met een standaard boompje zoals er duizenden gekweekt worden. Opnieuw opgebouwd naar een correcte takkenverdeling en vertakkingen. Nu ook een potentieel perfecte wortelvoet eraan toegevoegd. Dit is een voorbeeld van hoe men het goed kan doen.

 

Comments

de boom ziet er veel beter uit nu Dirk! proficiat!

Posted by: alex w | 02/25/2014

Respond to this comment

The comments are closed.