02/28/2014

Acer palmatum Kiyohime.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6811.jpg

This Acer palmatum kiyohime is started up 14 years ago coming from a commercial mass product, plenty with crossing branches and a round crest. Every year the tree was improved by thinning out without creating gaps.


Deze Acer palmatum Kiyohime is ongeveer 14 jaar geleden opgestart vanaf een commercieel massaproduct, vol met kruisende takken en een bolle kruin. Jaarlijks werd de boom uitgedund ter verbetering zonder echt grote gaten te snoeien.

DSCF6815.jpg

Now we have a well built natural crest with all new branches, even the view from above is transparent.

Nu staat hier een goed opgebouwde natuurlijke kruin met allemaal nieuwe takken, zelfs het bovenaanzicht is transparant.

DSCF6817.jpg

The root base is almost completely improved and it will continue to do so.

Aan de wortelvoet is bijna alles verbeterd dat er nu te zien is en dit gaat nog steeds verder.

DSCF6899.jpg

Kiyohime is a variety of maples breaking early into leaf so they can be repotted quiet early as well. The buds are opening up.

Kiyohime is één van de vroeg in blad komende esdoornsoorten dus ook een vroege verpotting. De knopzetting begint open te bloeien.

DSCF6935.jpg

You could  buy these trees like this but you could also do the necessary work yourself in order to obtain this result. For someone who likes to do it himself and who wants to learn from it the satisfaction will be all the greater.

Je kan je bomen zo perfect kopen maar je kan ook het nodige werk eraan doen om dit resultaat te behalen. Voor iemand die het graag zelf doet en ervan leren is de  voldoening des te groter.

DSCF7067.jpg

Acer palmatum Kiyohime trained in broom style starting from standard material, about 35 years old and 14 years in training with successful results.

Acer palmatum Kiyohime in bezemstijl opgebouwd van standaard materiaal, ongeveer 35 jaar oud en 14 jaar in training met succesvolle resultaten.

02/27/2014

Quercus yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6820.jpg

First form trim on this yamadori oak.

Deze eik yamadori krijgt zijn eerste vormsnoei.

DSCF6994.jpg

All the branches on the floor came all from this tree.

Alle takken op de grond komen van deze boom.

DSCF7004.jpg

Bunjin with snake movement.

Bunjin met slangbeweging.

DSCF7019.jpg

Choosing the pot.

Het kiezen van de pot.

DSCF7020.jpg

Preparing the roots.

Voorbereiding van de wortels.

DSCF7064.jpg

 A provisional pot was necessary but later on, a flat round one is advised. It will remain in this new pot for the next three years. This is going to be a very interesting tree.

Een voorlopige pot was noodzakelijk, later wordt een platte ronde pot aanbevolen. De eerstkomende 3 jaar blijft de boom in deze nieuwe pot. Dit wordt een zeer interessante boom.

 

02/26/2014

Cotoneaster project.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4553.jpg

This Cotoneaster project has gone through the basic developmental phase and is now being fully styled. We do this with every tree that has all the right potential to become a beautiful example.

Dit Cotoneaster project is de basisopbouwfase voorbij en krijgt nu een volledige vormgeving. Dit doen we bij iedere boom die alles heeft wat er nodig is om een mooi exemplaar te worden.

DSCF4666.jpg

Here as well, the starter plant was far from what it is now, good starters material is not easy to find but it is easy to prepare it by yourself. The only requirements are knowledge and time.

Ook hier was de startplant verre van wat ze nu is, een goede startplant kan je moeilijk kopen maar wel zelf gemakkelijk voorbereiden. De enige vereiste is kennis van zaken en tijd.

DSCF7311.jpg

Two weeks later the cotoneaster was presented again, fully wired. The lower branch on the left doesn’t completely fit the scene so this is not going to be a front side.


Op een workshop twee weken later  werd de cotoneaster volledig bedraad aangeboden . De onderste tak links past niet in het plaatje en dit wordt niet de voorzijde.

DSCF7734.jpg

This is going to be approximately the new front (picture is not taken 100 % correctly). In the future the lower branch on the right can be removed and the tree can be placed in a round pot. If we’re to keep this branch then the accent branch pointing towards the front will be removed.


Dit wordt, bij benadering, de nieuwe voorzijde (foto niet 100% juist genomen). Naar de toekomst toe kan deze onderste tak rechts weg om dan te eindigen in een ronde pot. Als deze tak behouden wordt zal de naar voor wijzende accenttak verwijderd worden.

DSCF7745.jpg

Building up a tree and trying to hide away the negative points by altering the front side isn’t an option really.  Using this as front with a lot of branches and thus moving the cut-wound in the top to the back side of the tree might solve a lot of problems. However this way of instant bonsai making is something you’ll surely regret later on.


Een boom opbouwen en de negatieve punten verstoppendoor bv de voorzijde te wijzigen is niet echt de oplossing. Door deze voorzijde en grote hoeveelheid takken en de snoeiwonde in de top naar achter weg te steken los je heel wat problemen op. Dit is instant bonsai waar je later spijt van krijgt.

DSCF7859.jpg

Thus our project will take some time longer. A non-suitable hind branch is removed and now our priority is to improve the root base. We’ll do this by only one intervention in a year and by the use of space and time which is still the most successful technique in fast growing species.


Het project krijgt dus verlenging. Een niet passende achtertak is weggesnoeid en nu is het verbeteren van de wortelvoet prioritair. We gaan dit doen door jaarlijks één ingreep en het gebruik van ruimte en tijd wat nog steeds de meest succesvolle techniek is bij snelgroeiende soorten.

DSCF7868.jpg

Side view of the future front.


Zijaanzicht van de toekomstige voorzijde.

DSCF7870.jpg

Side view of the future front with one branch more. These are decisions that don’t need to be made in an instant but over the next few years. 


Zijaanzicht van de toekomstige voorzijde met één tak meer. Dit zijn beslissingen die niet direct moeten genomen worden maar jaren mogen duren.

 

 

02/25/2014

Zelkova niré.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4287.jpg

 

DSCF4339.jpg

DSCF4289.jpg

The first spring buds on this tree are ready to start growing. By pruning it proportionally we can delay this early growth by a month. This is the correct trim in the correct period. The air-layering has been successful and it will be separated from the mother plant within a few weeks. There were two reasons for doing this: to obtain a perfect rootbase and especially to make to tree smaller because the trunk was too high.

De eerste lenteknoppen staan klaar om te gaan groeien bij deze boom. Door proportie snoei toe te passen wordt deze vroege groei nog met een maand uitgesteld. Dit is de juiste snoei in de juiste periode. De marcotage is succesvol en wordt binnen enkele wekenvan de moederplant verwijderd. Deze  werd uitgevoerd om twee redenen: om een perfecte wortelvoet te bekomen en vooral om de boom kleiner te maken want de stam was te hoog.

DSCF7258.jpg

Two weeks after the trim and at the start of repotting season the old roots are separated from the layering above.

Twee weken na de snoei en begin van het verpotseizoen worden de oude wortels van de marcotage verwijderd.

DSCF7276.jpg

The lower root ball is detached.

De onderste wortelkluit zal worden losgemaakt.

DSCF7280.jpg

It is high time that the new roots in between the sphagnum moss make contact with well draining soil because In this stage they can easily start rotting.

Voor de nieuwe wortels tussen het sphagnum mos is het hoog tijd dat deze contact maken met goede drainerende aarde. In deze fase kunnen de wortels in het sphagnum snel wegrotten.

DSCF7424.jpg

Results like this can only be obtained if the roots on the mother plant are embedded just as well in the right growing medium, in this case pure akadama.

Dergelijke resultaten kunnen enkel bekomen worden als de moederplantwortels eveneens in een goed groeimedium zitten, in dit geval pure akadama.

DSCF7431.jpg

All the old roots are completely removed alongside the trunk and the wounds are treated with slow drying wound paste. Note that a liquid  cambium healing wound paste is used and not an ordinary paste just to close up the wound. Here also, the difference is made by using the right material needed to get the job done.

Alle oude wortels weg tot tegen de stam en de wonde wordt verzorgd met traag drogende wondpasta. Let op hier wordt een vloeibare cambium helende wondpasta gebruikt en niet de wondpasta die enkel wonden afdicht. Ook hier wordt het verschil gemaakt door enkel te werken met materiaal dat zijn doel niet mist.

DSCF7459.jpg

A well prepared soil mixture, sieved in different grain sizes and disposed of all the dust; two sizes of water retaining pumice and two sizes of akadama. This is the basis for a couple of years with successful root growth. Using the wrong mixture could disturb this process.

Een goed voorbereid grondmengsel, stofvrij uitgezeefd op verschillende korrelgroottes; twee korreldiktes watervasthoudende puimsteen en twee korreldiktes akadama. Dit is de basis voor enkele jaren succesvolle gezonde wortelgroei. Een fout grondmengsel kan voor hinder zorgen tijdens het groeiproces.

DSCF7565.jpg

Preparing the layered root base, this must be perfect otherwise all the previous work has been worthless.

Het voorbereiden van de gemarcoteerde wortelvoet; dit moet perfect zijn of al het vorige werk is zinloos geweest.

DSCF7576.jpg

Fixating in the pot without damaging the young roots.

Het fixeren in de pot zonder de jonge wortels te beschadigen.

DSCF7589.jpg

The size of the top layer of akadama has to be perfect as well. As is the way of applying it on and in between the young roots without displacing or damaging any of them. This is practicing bonsai in a botanically correct way on an artistic high level.

De korrelgrootte van de toplaag akadama moet perfect zijn. De manier van aanbrengen op en tussen al de jonge wortels zonder deze te verplaatsen of te beschadigen. Dit is bonsai botanisch correct beoefenen met een artistiek hoogstaand resultaat.

DSCF7611.jpg

For Dirk there is only one way for his bonsai collection namely the right one. He is letting himself being well guided and he is handy and disciplined enough to follow things up in detail.

Voor Dirk is er maar één weg met zijn bonsaihobby nl. de goede weg. Hij laat zich perfect begeleiden en is zelf handig en gedisciplineerd genoeg om alles gedetailleerd op te volgen.

DSCF7887.jpg

This tree will also fit in his collection. Yet another example of a standard grown little tree like there are thousand of them, but built up towards a correct distribution of branches and ramification. And now a potentially perfect root base added. This is an example of how one can do it well.

Ook deze boom zal in zijn collectie passen. Terug een exemplaar begonnen met een standaard boompje zoals er duizenden gekweekt worden. Opnieuw opgebouwd naar een correcte takkenverdeling en vertakkingen. Nu ook een potentieel perfecte wortelvoet eraan toegevoegd. Dit is een voorbeeld van hoe men het goed kan doen.

 

02/24/2014

Juniperus Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4346.jpg

This Chu-Hin Itoigawa is being prepared for its first styling. The styling itself will not be carried out until after the growing season. Only the main lines are determined and another year of strong growth is added.

Deze Chu-Hin Itoigawa wordt voorbereid op zijn vormgeving. De finale vormgeving zal pas na het groeiseizoen gebeuren. Nu worden de grote lijnen  uitgezet en wordt een jaartje krachtgroei eraan toegevoegd.

DSCF4478.jpg

Pre styling the jin.

Pré styling van de jins.

DSCF4521.jpg

The difference in growing strength is easily perceptible, Below the branches aren’t as strong as the ones in the top, so another summer’s growth is added before the final styling. The bark is removed from all the jin, the old dry ones as well as those of the newly removed branches, they’re pre-styled and next fall they will be connected and worked upon for movement.

Het verschil in groeisterkte is hier goed te zien, onderaan zijn de takken niet zo sterk als bovenaan, daarvoor wordt er nog 1 zomer groei toegevoegd voor de finale styling. Alle jins; zowel de al oude droge als die van de nieuw weggesnoeide takken, worden ontschorst, voor gestyled en worden volgend najaar met mekaar verbonden en bewegend gemaakt.

DSCF4580.jpg

The foliage is being prepared for the coming growing season and only basicly wired.

Het loof wordt voorbereid voor komend groeiseizoen en enkel een grote grove bedrading wordt uitgevoerd.

DSCF4595.jpg

Pruning for a good balance in the upper and lower region.

Snoeien naar een goed evenwicht onder en boven.

DSCF4707.jpg

This is an example of how we deal with projects, no instant styling. Trees that have strong health and  all their branches and the potential ready to be used are easy to style one year later and without risk. This is without a doubt going to be a beautiful tree in a short time. 

Dit is een voorbeeld van hoe we projecten aanpakken, geen instant styling.   Krachtig en evenwichtig gezonde bomen die al hun takken en potentieel klaar hebben zijn een jaar later eenvoudig en risicoloos te stylen. Dit wordt gegarandeerd een mooie boom binnen korte tijd.

02/23/2014

Startmateriaal voor bonsai te koop.

Uit onze eigen kwekerij staat dit voorjaar een grote keuze aan goed voorbereid startmateriaal voor bonsai. Een vijftigtal soorten waarvan de meest gekende voor bonsai zoals: Pinus, Juniperus, Larix, Acer, Fagus, Quercus, Carpinus, Zelkova enz...en ook bloeiende soorten zoals Malus, Pyracantha, Punica granatum, Crataegus enz...

In onze verkoopserres staan van al deze soorten gevormde voorbeelden.

DSCF2349.JPG

DSCF2879.JPG

DSCF2352.JPG

DSCF2866.JPG

DSCF2865.JPG

 

Zelkova serrata.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Japanese Zelkova.

Japanse Zelkova.

DSCF4299.jpg

 

 

This Zelkova has regained its inner ramification last season and is now ready for its external winter pruning. This is Zelkova in its purest form. This one leaves the impression of being a big tree standing in open field and being about 80 to 100 years of age. In reality this example is about 40 years old.

Deze Zelkova heeft afgelopen seizoen zijn binnen vertakking teruggewonnen en is nu klaar voor de externe winter snoei. Dit is Zelkova in zijn puurste vorm. Deze boom heeft het illusie beeld van een groot exemplaar dat in open veld staat en zo een 80 à 100 jaar oud is. In werkelijkheid is dit exemplaar ongeveer 40 jaar oud.

 

 

02/22/2014

Winterpruning, repotting and rearranging a Trident Maple Forest.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

 

Winter pruning, repotting and rearranging an Acer buergerianum forest.

Wintersnoei, verpotting en het herschikken van een Acer buergerianum bos.

Luc prefered to reduce his forest in size a bit so it was repotted and then rearranged in a smaller bonsai pot. Winter pruning was carried out as well.

You can observe this in the photo-shoot.
 

Luc wilde zijn bos iets kleiner dus werd het verpot en herschikt in een kleinere bos schaal. Ook de winter snoei werd uitgevoerd.

Ziehier de foto reportage.

DSCF6809.jpg

DSCF6924.jpg

DSCF6965.jpg

DSCF6971.jpg

DSCF7036.jpg

DSCF7050.jpg

DSCF7055.jpg

DSCF7057.jpg

DSCF7060.jpg

DSCF7070.jpg

DSCF7086.jpg

DSCF7137.jpg

DSCF7144.jpg

DSCF7183.jpg

DSCF7182.jpg

DSCF7161.jpg

DSCF7175.jpg

 

 

Juniper for beginners - 4.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4273.jpg

From our heading “Juniper for beginners”, this is a Juniperus parsonii starter plant. The trunk’s thickness and movement are good but the proportions aren’t. If you are going  to style a kind of tree like this the classical way then you are way out of proportions within two years.

Uit onze rubriek "Juniperus voor beginners" deze Juniperus parsonii startplant. De stamdikte en beweging zijn goed maar de proporties kloppen niet. Als je zo een boom klassiek gaat stijlen zit dit binnen de twee jaar buiten alle proporties.

DSCF4337.jpg

A few branches removed and a new inclination.

Enkele takken weg en een nieuwe inplantingshoek.

DSCF4371.jpg

The first lines of the dead wood are being pre-carved.

De eerste lijnen van het dode hout worden pré uitgefreesd.

DSCF4621.jpg

These rigid branches have to fit the style by moving and going along with it so they are split through the middle with “split cutters”.

Deze stugge takken moeten bewegend bij de vorm passen en worden doormidden gesplit met een "splijttang".

DSCF4638.jpg

One branch becomes two branches. Later on these will become beautiful “shari eda” growing branches, with half of it being dead wood. If you’d like to see some results (examples) of how it will look like in a couple of years, come and visit our “Gallery Greenhouse”.

Eén tak worden er twee. Later worden dit mooie "shari eda" groeiende takken, de helft voorzien van dood hout. Wil je daarvan resultaten (voorbeelden) zien van hoe het eruitziet na enkele jaren, kom en bezoek onze "Gallery Greenhouse".

DSCF4672.jpg

Wrapping with wet raffia and wire, these dramatic character branches will accompany this tree in a very special way resulting in a fairly extreme and exclusive style. After an operation such as this there is no final styling carried out, only wiring and pre-placing the main branches. We’ll wait one year for the tree to recuperate before we’ll style it further on. Get more out of your starter plant than meets the eye and add interesting characteristics that weren’t there. This one will obtain good potential next year.

Inpakken met natte raffia en draad, deze dramatische karaktertakken gaan op een speciale manier bij de boom horen, zo kan je tot vrij extreme en exclusief spectaculaire vormen komen.  Na dergelijke ingrepen wordt er geen finale vormgeving gedaan, wel de hoofdtakken bedraad en pré geplaatst, we wachten één jaar na recuperatie om verder te stijlen. Haal meer uit je startplant dan wat er op het eerste zicht inzit en voeg interessante zaken toe die er niet zijn. Deze startplant zal er volgend jaar één zijn met goed potentieel. 

 

02/21/2014

Workshop of last Saturday.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6043.jpg

A Pinus muho is pruned out towards a Bunjin. A Pinus parviflora thinned out and wired. A Larix gets a further styling. 

Een Pinus muho wordt uit gesnoeid naar Bunjin. Een Pinus parviflora uitgedund en bedraad. Een Larix wordt doorgevormd.

DSCF6190.jpg

Left Pinus sylvestris second wiring and on the right starting a bunjin.

Links Pinus sylvestris tweede bedrading en rechts start van een bunjin.

DSCF6270.jpg

Refinement of an Itoigawa Juniper.

Verfijning van een Juniperus Itoigawa.

DSCF5720.jpg

 

A_DSCF596.jpg

"Shit Happens" a beautiful maple lost a branch during transport.

"Shit Happens" een tak afgebroken van een mooie Acer tijdens transport.

DSCF5727.jpg

Treating the wound.

Wonde behandelen.

DSCF5886.jpg

Drill a hole in order to graft a new branch.

Een gat boren om een nieuwe tak te enten.

DSCF5922.jpg

New branch from a young donor plant.

Nieuwe tak van jonge donor plant.

DSCF5934.jpg

Within 3 to 4 years  all will be restored.

Binnen 3 à 4 jaar is alles hersteld.

02/20/2014

Malus.

DSCF7220.jpg

 

DSCF7223.jpg

DSCF7228.jpg

Malus 225€.

Berberis.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4379.jpg

This berberis originated as a garden plant and now it has fixated branches starting low on the trunk and rising up all around the tree.

Deze berberis is opgebouwd van tuinplant en heeft nu rondom en van laag beneden  naar boven overal gefixeerde takken.

DSCF4381.jpg

This is the maximum length of spring growth that can be obtained in this variety when you’re  working on developing and thickening  the branches.

Dit is de maximale lengtegroei bij deze soort als men aan takkenontwikkeling en verdikking van de takken werkt.

DSCF4384.jpg

Thick tapering trunk, beautiful small size.

Dikke tapse stam, mooie kleine maat.

DSCF4486.jpg

A good solid base after pruning to start with. Most bonsai enthusiasts are looking for a starter plant already in this stage, here we make ‘em ourselves. This is sho-hin bonsai in its purest form. From now on it is going to be a piece of cake to turn it into a beautiful tree.

Na de snoei goede stevige basis om op te beginnen. De meeste liefhebbers zoeken een startplant in dit stadium, wij maken dit hier zelf. Dit is sho-hin bonsai in zijn puurste vorm. Vanaf nu is het kinderspel om er een mooie boom van te maken.

DSCF4536.jpg

Another small pulling twig on the “taper”, we’ll deal with those proportions two years from now.

Nog een kleine trekker op de "taper" die proportie is pas binnen twee jaar aan de beurt.

 

02/19/2014

Crataegus.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4373.jpg

This Hawthorn  doesn’t show a lot of character. Too many branches close to each other and not a true distinct shape. Projects such as this one do take three to five years before a clear image has been reached.

Deze Meidoorn staat er een beetje karakterloos bij. Teveel takken geconcentreerd bij elkaar en geen echte uitgesproken vorm. Dergelijke projecten duren wel een jaartje of drie à vijf vooraleer er een duidelijk beeld gegroeid is.

DSCF4559.jpg

 After a first branch selection.

 Na een eerste takselectie.

DSCF4698.jpg

 Giving the branches character; wiring and then placing them.

 Karakter aan de takken geven; alles bedraden en openspreiden.

DSCF4720.jpg

Fully used basic character, trunk movement is now prominent. The branches that have been kept are now in place and one can start developing the tree further on for the next three years. This is a nice example of: “ Get the most out of your starter plant, work on the lesser characteristics and reveal the positive ones.”

Basiskarakter maximaal benut, stambeweging komt nu volledig naar voor. De behouden takken staan op hun plaats en de opbouw kan beginnen voor de eerstkomende drie jaar. Dit is een voorbeeld van: "haal het beste uit je startplant, werk aan de minpunten en haal de pluspunten naar voor."

02/18/2014

Forests - 2. Bossen - 2.

Until March 15 you can, by appointment, follow a "One to One" evening workshop for  making individual instant creations, such as creating forests. Both deciduous and coniferous trees are available in varying ages.

Tot 15 maart kan je, na afspraak, een "One to One" avond workshop volgen voor individuele instant creaties, zoals het maken van bossen. Zowel loof- als naaldbomen staan klaar in verschillende leeftijden.

Example Acer buergerianum (Trident Maple)  

Voorbeeld Acer buergerianum (Drietand Esdoorn).

acer buergerianum045.jpg

This Acer buergerianum forest, started up from seedlings between four and six years of age, has been together in this pot for about nine years. In order to avoid that the trees were standing to close to each other they were used as part of a new creation.

Dit Acer buergerianum bos met zaailingen van tussen de vier  en zes jaar oud, stond een negental jaar bij mekaar in deze schaal. Om te vermijden dat te dicht op mekaar staande bomen elkaar zouden verstikken werden ze als onderdeel gebruikt van een nieuwe creatie.

acer buergerianum046.jpg

This is an Acer buergerianum forest made with trees between twelve and eighteen years of age and they have been together for more than 20 years now.

Dit is een Acer buergerianum bos met bomen van tussen de twaalf en 18 jaar oud dat al meer dan 20 jaar bij mekaar stond.

acer buergerianum047.jpg

The small forest is divided into smaller groups and a hand-shaped slate serves as a new plate.

Het kleine bos werd in kleine groepen van mekaar gescheiden en een met de hand op vorm geslagen leisteen werd de nieuwe schaal.

acer buergerianum048.jpg

The large forest is completely transferred and the smaller one is added to the scene.

Het grote bos werd volledig overgeplaatst en de kleine groep eraan toegevoegd.

acer buergerianum049.jpg

Spaces in between spreading out and creating depth.

De ruimtes tussen de groepen uitwaaierend en diepte meegeven.

acer buergerianum050.jpg

acer buergerianum051.jpg

The winter silhouette of this creation is very beautiful and looks natural.

This forest is part of a beautiful bonsai collection in France. “Bonsai landscaping the old school way.”

Het wintersilhouet van deze creatie is zeer mooi en natuurlijk.

Dit bos staat nu tussen een mooie bonsai collectie in Frankrijk. "Bonsai landscaping the old school way."

 

 

 

 

 

 

 

Carpinus.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4316.jpg

The last couple of years a lot of students have started to add sho-hin and shu-hin to their collection. Almost all of that is built up from raw and young material. This Carpinus coreanum has developed its full structure after three years.

Vele cursisten gaan de laatste jaren sho-hin en chu-hin aan hun collectie toevoegen. Ook dit wordt bijna allemaal opgestart vanaf ruw en jong materiaal. Deze Carpinus coreanum heeft na 3 jaar zijn volledige opbouw.

DSCF4317.jpg

The method of giving branches of deciduous trees their character is explained. Actually, these trees are not shaped like conifers.

De manier om karakter aan de takken van loofbomen te geven wordt uitgelegd. Een loofboom wordt namelijk niet gevormd zoals een naaldboom.

DSCF4350.jpg

This little tree has started its training about three years ago with a bad root system, a trunk and a few secondary branches. This summer fine ramification can be added.

Dit boompje is drie jaar geleden opgestart met slechte wortels, een stam en enkele gesteltakken. Deze zomer kan de fijnere vertakking worden toegevoegd.

DSCF4359.jpg

View from above: a nice distribution of branches in this deciduous tree.

Bovenaanzicht: een goede verdeling van de takken bij deze loofboom.

02/17/2014

Workshops.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4341.jpg

This time of year we mainly prune trees during workshops in order to prepare them for next growing season.  Project trees as well as matured  ones are subject  to winter pruning and even shape trim.

Deze periode van het jaar zijn we tijdens de workshops vooral bezig met de bomen te snoeien en voor te bereiden op het komende groeiseizoen. Zowel projecten als rijpere bomen krijgen nu hun winter snoei en meestal ook vormsnoei.

DSCF4343.jpg

This Zelkova nire is trimmed in proportion so that the right height and width are achieved to start building upon.

Deze Zelkova nire krijgt een proportie snoei om vanaf de beste hoogte en breedte aan de opbouw te beginnen.

DSCF4344.jpg

Mostly deciduous trees are worked upon since repotting season is coming close and they’re the first to be repotted. So it’s better to perform every necessary  trim as fast as possible.

Het zijn vooral de loofbomen die bewerkt worden, het verpot seizoen staat voor de deur en dit zijn de eersten die verpot worden. Dus iedere snoei die nodig is kan maar beter zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

02/16/2014

Blossoms and fruit – 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Blossoms and fruit. – 3.

Bloesems en vruchten - 3.

DSCF5245.jpg

Prunus mume. In our starters batch we offer both sho-hin as well as old character tree potential, both options are still open. We’ll start them up after they blossomed.

Prunus mume. In deze startplanten hebben we zowel sho-hin potentieel als oude karakterboom potentieel, beide opties staan nu nog open. Deze worden door ons opgestart na de bloei.

DSCF8825.JPG

Prunus autumnalis, pre-trimmed starter plants and already styled pre-bonsai. This variety is in its normal blooming period.

Prunus Autumnalis, voorgesnoeide startplanten en gevormde pre bonsai. Deze soort is in zijn normale bloeiperiode.

02/15/2014

Blossoms and fruit – 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Blossoms and fruit. – 2.

Bloesems en vruchten - 2.

DSCF4835.jpg

Prunus mume, pink and white flowers on one and the same tree. “Big size” tree. It is in need of a repotting and wiring. Before we start doing this (in about a couple of weeks time) this tree is still for sale at a reasonable offer.

Prunus mume rose en wit op één boom. "Big size" boom. Is aan verpotting en bedrading toe, voor we deze werkzaamheden uitvoeren (binnen een 2 -tal weken) is deze boom nog te koop voor een aannemelijk bod.

DSCF4839.jpg

Corylopsis pauciflora built up from a young tree and is now about 30 years in a pot. Because of the soft winter it starts to blossom unequally and exceptionally early this year.

Corylopsis Pauciflora opgebouwd vanaf jonge boom en ongeveer 30 jaar in pot. Door de zachte winter een ongelijk opkomende bloei die dit jaar uitzonderlijk vroeg begint.

DSCF4842.jpg

First flowers, normal blooming period is around March/April.

Eerste bloemen, normale bloeiperiode is maart/april.

DSCF4843.jpg

Chaenomeles japonica (Japanese quince), pink. These are starter plants to become accompanying trees. woody, blossoming and fruit-carrying shrubs are mainly used for this purpose in order to accentuate a particular  season.

Chaenomeles japonica (Japanse Kwee) rose. Startplanten voor accentbomen. Als accentbomen worden houtachtige, meestal bloeiende en vruchtdragende struiken gebruikt om bepaalde seizoenen weer te geven.

DSCF4844.jpg

Japanese quince – red. They bloom in winter until spring and carry fruit from September ‘till winter.

Japanse Kwee - rood. Bloeien van winter tot voorjaar en dragen vruchten van september tot winter.

DSCF5241.jpg

Japanese quince – white. This variety endures drastic character pruning.

Japanse Kwee - wit. Deze soorten verdragen drastische karaktersnoei.

02/14/2014

Blossoms and fruit – 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Blossoms and fruit. – 1.

Bloesems en vruchten - 1.

DSCF2392.jpg

 

Ilex serrata with winter fruit in an old tokoname pot with beautiful worn gleam.

Ilex serrata met wintervruchten in een oude tokoname pot met mooie patina.

DSCF4838.jpg

Detail of the fruit.

Detail van de vruchten.

DSCF4831.jpg

Prunus mume, red. Winter-blooming, there are still some starter plants available for carving work and styling.

Prunus mume rood. Winterbloeiers, nog enkele startplanten beschikbaar voor freeswerk en vormgeving.

DSCF4832.jpg

Hamamelis mollis  (Witch-Hazel) – winter-blooming, Bunjin style, about 40 years old and 27 years in a bonsai pot.

Hamamelis Mollis - Toverhazelaar - winterbloeier in Bunjinstijl. Ongeveer 40 jaar oud en 27 jaar in bonsaipot.

DSCF4833.jpg

Other side.

Andere zijde.

02/13/2014

Pinus Muho Yamadori.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4130.jpg

Pre styling a Muho Pine yamadori.

Pre styling van een Pinus Muho Yamadori.

DSCF4131.jpg

The bark of a dead part of the trunk is removed.

Een afgestorven stamgedeelte wordt ontschorst.

DSCF4138.jpg

Creating texture and movement with power tools.

Textuur en beweging creëren met "power tools".

DSCF4141.jpg

Some saw surfaces are worked upon and are incorporated in the whole.

Enkele zaagvlakken werden weggewerkt en in het geheel mee betrokken.

DSCF4156.jpg

All the old branches were wrapped in raffia (splinting).

Alle oude takken werden ingepakt (afgespalkt)  met raffia.

DSCF4193.jpg

Bending  thick branches compactly should be done with care.

Compact plooien van dikke takken kan best voorzichtig gebeuren.

DSCF4190.jpg

DSCF4192.jpg

Future base has been made, this is going to be a powerful compact tree. Only the main wiring and spreading the foliage is carried out. The finishing detailed wiring and styling is due this fall. This summer we aim for inner buds that we’re going to need for pruning during the final styling.

Toekomst basis is gelegd, dit wordt een krachtige compacte boom. Enkel de hoofdbedrading en openspreiden van het groen. De afwerkende detail bedrading en vormgeving gebeurt in het najaar. Deze zomer kweken we binnen knoppen die hebben we nodig om te kunnen snoeien bij de finale styling.

1 2 Next