06/30/2014

Last Thursday's work, pruning shohin bonsai - part 1.

Last Thursday's work, pruning shohin bonsai.

Werk van afgelopen Donderdag, het snoeien van shohin bonsai.


Part 1 - Deel 1.

DSCF5555.JPG

DSCF5558.JPG

DSCF5574.JPG

Pinus thunbergii.

DSCF5576.JPG

DSCF5577.JPG

DSCF5581.JPG

All is pruned back.

Alles wordt gesnoeid.

DSCF5586.JPG

Every little tree needs to be worked upon.

Aan iedere kleine boom is werk.

DSCF5591.JPG

Five needle Pine bunjin style, plucking and pruning. Beautiful character tree for Tokonoma display.

Vijfnaalden Den bunjin plukken en snoeien. Mooi karakterboompje voor Tokonoma display.

DSCF5592.JPG

Bunjin Junuper shohin ready to start training.

Bunjin Juniperus shohin om op te starten.

DSCF5572.JPG

Acer buergerianum shohin, not a lot of work to do.

Acer buergerianum shohin, niet zo ,veel werk.

DSCF5600.JPG

After maintenance.

Na onderhoud.

DSCF5619.JPG

Pinus parviflora shohin.

DSCF5624.JPG

Another Thunbergii.

Nog een Thunbergii.

DSCF5633.JPG

Eleagnus pungens.

DSCF5652.JPG

Carpinus coreanum.

06/29/2014

25th of June Workshop, general view 2- Workshop 25 juni, algemeen beeld 2.

Last Wednesday's "Two to One" workshop.

Workshop "Two to One" van afgelopen woensdag.

 PART 2 - DEEL 2.

DSCF5312.jpg

This Aragawa is in its first stage of final development, after just half a season the tree has improved in quality  a lot.

Deze Aragawa zit in de eerste fase van finale opbouw na een half seizoen is de boom kwalitatief sterk verbeterd.

DSCF5333.jpg

This Acer buergerianum needs more branch variation underneath and therefore it is redirected through trimming.

Deze Acer buergerianum heeft onderaan nog meer takkenvariatie nodig en wordt op die manier bijgestuurd door snoei.

DSCF5402.jpg

Seigen;2nd growth, evaluating the outcome.

Seigin, 2de groei en nu de oogst bekijken.

DSCF5404.jpg

This ok, that is not, work here and look for that there, all of this is still fun but after that…If it is not pure than there is or no result or one that’s even worse than before. This has to be carried out flawlessly.

Dit wel, dit niet, hier op werken en hier naar kijken, dit is nog leuk maar daarna....als het niet zuiver is geen resultaat of zelfs slechter dan in het begin. Dit moet correct uitgevoerd worden.

DSCF5416.jpg

Yet again, a day that produced about ten trees that were pruned towards another growing phase.

Terug een dag waar een 10-tal bomen in een andere groeifase worden gesnoeid.

DSCF5440.jpg

This Ulmus procera is developing well and extremely fast.

Deze Ulmus procera ontwikkeld meesterlijk snel en goed.

DSCF5505.jpg

Acer buergerianum on rock, with this little tree we are able to enter its final phase next spring. This is the last preparational trim and now it’s time for the real thing, i.e. the finishing phase, one that might take up 3 to 5 years.

Acer buergerianum op rots, met dit boompje kunnen we in het voorjaar aan de finale fase beginnen. Dit is de laatste voorbereidende snoei en nu komt het echte werk namelijk de afwerkingsfase. Deze kan 3 tot 5 jaar duren.

DSCF5269.jpg

This project doesn’t grow anymore, foliage has matured already in the beginning of summer. The pruning technique is slightly altered, the tree is put in an bigger pot and one more last growth is initiated. The aim here is to obtain new strong budding towards the end of summer, if not then next season will be a disappointment producing weak buds and died off twigs. Note the difference above and below. Just practicing bonsai, not allowing mistakes and thinking it has to be that way is not enough here. Be sure of what you do and of what the result should be, only then you’d be able to make the right decisions. Not easy!

Dit project groeit niet meer, afgerijpt loof en pas midden zomer. Snoei licht aanpassen, ruimer zetten en een laatste groei opwekken, de knoppen moeten sterker zijn tegen einde zomer anders wordt het volgend seizoen een teleurstelling met zwakke knoppen en afgestorven takjes. Zie verschil onder en boven . Bonsai goed beoefenen, laat geen foutjes toe en denken dat het zo moet is niet voldoende bij bonsai. Zeker zijn van wat je doet en wat er gaat op volgen, dan pas worden de juiste beslissingen genomen. "Not easy."

 

06/28/2014

25th of June Workshop, general view 1 - Workshop 25 juni, algemeen beeld 1.

Last Wednesday's "Two to One" workshop.

Workshop "Two to One" van afgelopen woensdag.

 PART 1 - DEEL 1.

DSCF5273.jpg

Anyone is able to prune, but it is more difficult to take the right decisions in different phases and varieties of trees. Stive now enters the second year that his trees are being followed-up correctly and this with visible results.

Snoeien kan iedereen, maar per boomsoort en fase van opbouw de juiste beslissingen nemen is moeilijker. Stive zit nu in zijn 2de jaar dat zijn bomen correct worden opgevolgd en dit met zichtbare resultaten.

DSCF5280.jpg

Micky came in with some projects to decide whether or not to take them a step further.

Micky kwam met wat lopende projecten voor al dan niet een stap verder te kunnen.

DSCF5281.jpg

DSCF5283.jpg

This grafted Pfitzeriana Juniper with the question if the roots may be removed from the graft.

Deze geënte Pfitzeriana Juniperus met de vraag of de wortels van de ent kunnen verwijderd worden.

DSCF5284.jpg

DSCF5544.jpg

Five little Sabina Juniper continue to be prepared and they are the basis for  a rock planting in the future. This is practicing bonsai; preparing material that might take some years but that is worth the wait.

Vijf kleine Juniperus sabina worden verder voorbereid en zijn de basis van een rots beplanting in de toekomst. Dit is bonsai beoefenen; voorbereiden van het materiaal dat enkele jaren kan duren maar het loont.

DSCF5288.jpg

This Squamata, bunjin style, came in for the correct pruning and plucking. One Cécémel Lachen and one Sabina yamadori bunjin for its first maintenance. Apparently simple maintenance techniques that, with the right approach do make the difference in time and quality.

Squamata in bunjinstijl voor het juiste snoei- en plukwerk. Eén Cécémelk Emoji en één Sabina yamadori bunjin voor eerste onderhoud. Allemaal ogenschijnlijk simpele onderhoudstechnieken die met de juiste aanpak het verschil maken in tijd en kwaliteit.

06/27/2014

Cydonia bonsai.

DSCF5229.jpg

Last summer, almost same period;  Branches pulling all over the tree.

Vorige zomer ongeveer zelfde periode; over gans de boom trektakken.

DSCF5230.jpg

Wiring and pulling branch.

Bedrading en trektak.

DSCF4395.JPG

DSCF4382.JPG

A year later. This tree has been completely built up from a bare trunk and  has a very good quality and potential.

Eén jaar later. Deze boom is vanaf naakte stam volledig zelf opgebouwd en heeft een zeer goede kwaliteit en potentieel.

06/26/2014

Larix.

DSCF5317.jpg

Larix,  ready to be pruned, photo taken 2013.

Larix snoeirijp, foto 2013.

DSCF5318.jpg

Larix after its trim, photo taken 2013.

Larix na snoei, foto 2013.

DSCF4386.JPG

DSCF4385.JPG

Larix, photo taken June 20th 2014.

Larix, foto 20 juni 2014..

06/25/2014

21st June Workshop, general view - Workshop 21 juni, algemeen beeld.

Last Saturday's workshop.

Workshop van afgelopen zaterdag.

DSCF4843.jpg

New Pine ready to shape in the shohin size. Juniper double trunk ready to restyle.

Nieuwe Pinus klaar om te vormen in de shohin maat. Juniperus dubbel stam klaar om te restylen.

DSCF4851.jpg

Taxus cuspidata and Taxus baccata for a branch selection and a rewiring.

Taxus cuspidata en Taxus baccata voor een takken selectie en een nieuwe bedrading.

DSCF4863.jpg

Preparing the potential shohin Pine.

Voorbereiden van de mogelijke Shohin Pinus.

DSCF4867.jpg

Itoigawa Juniper for some advice for the future.

Itoigawa Juniperus voor wat advies voor de toekomst.

DSCF4876.jpg

Deshojo Maple started from garden plant about 14 years ago.

Deshojo Esdoorn gestart vanaf tuinplant ongeveer 14 jaar geleden.

DSCF4879.jpg

Squamata Juniper, first maintenance.

Juniperus squamata, eerste onderhoud.

DSCF4982.jpg

Preparing an Itoigawa shohin for an exhibition in France.

Voorbereiden van een Itoigawa shohin voor een tentoonstelling in Frankrijk.

DSCF4998.jpg

All this work is done in the correct period, timing and technique are the golden combination to success.

Al dit werk wordt gedaan in de juiste periode, timing en techniek zijn de gouden combinatie tot succes.

DSCF5002.jpg

Bob, one branch done about 10 more to go.

Bob, één tak gedaan ongeveer nog 10 meer te gaan.

DSCF5010.jpg

Thining out.

Uitdunnen.

DSCF5034.jpg

Preparing of a Mugo Pine yamadori for a next wiring in autumn.

Het voorbereiden van een Mugo Den yamadori voor een volgende bedrading in de herfst.

DSCF5036.jpg

After every work we do, we expect results.

Na elke werk dat we doen, verwachten we resultaten.

DSCF5180.jpg

We put more refinement in the Deshojo through selective pruning.

We krijgen meer verfijning in de Deshojo door selectieve snoei. 

06/24/2014

20th June Workshop, general view - Workshop 20 juni, algemeen beeld.

Last Friday's workshop.

Workshop van afgelopen vrijdag.

DSCF4428.jpg

Green Berberis shohin & Tilia cordata shohin.

Groene Berberis shohin & Tilia cordata shohin.

DSCF4565.jpg

Juniperus chinensis.

DSCF4694.jpg

Juniperus chinensis after maintenance.

Juniperus chinensis na onderhoud.

DSCF4572.jpg

Sometimes it's better to know where not to prune.

Soms is het beter om te weten waar niet te snoeien.

DSCF4594.jpg

Rewiring of an Itoigawa Juniper.

Herbedraden van een Juniperus Itoigawa.

DSCF4601.jpg

Summer workshops are making the difference in the progress and quality.

Zomer workshops maken het verschil in vooruitgang en kwaliteit.

DSCF4608.jpg

Carpinus coreanum Raft.

Carpinus coreanum vlot.

DSCF4611.jpg

Sometimes a good explanation is more important than the work we carry out.

Soms is een goede uitleg belangrijker dan het werk dat we uitvoeren.

DSCF4741.jpg

We teach different ways of how to prune depending on the goal.

Wij onderwijzen verschillende manieren van snoeien afhankelijk van het doel.

DSCF4753.jpg

Myrthe yamadori Bonsai.

06/23/2014

Taxus cuspidata.

DSCF5245.jpg

Taxus cuspidata, photo taken 2013 ( around the same period as now).

Taxus cuspidata, foto 2013 (ongeveer zelfde periode als nu).

DSCF4398.JPG

DSCF4399.JPG

Taxus cuspidate, photo taken June 20th 2014.

Taxus cuspidata, foto 20 juni 2014.

06/22/2014

Carpinus turczaninowii.

DSCF5228.jpg

In order to obtain strong growth  after trees have been pruned they surely have to be trim ready. On this tree we can observe the new growth that has almost matured and is now ready to be pruned. This is an overhaul trim that is applied to trees that are about  to enter their refining phase. The example shown here is due for refined maintenance in a short time. The trees in this forest are about 35 years of age and they were put together more than 20 years ago.

Om sterke groei te bekomen na de snoei moeten bomen snoeirijp zijn. Op deze boom zien we de nieuwe groei bijna afgerijpt en snoeiklaar. Dit is een onderhoudssnoei die toegepast wordt bij een boom die net voor zijn verfijnde fase staat. Dit exemplaar kan binnen zeer korte tijd opgestart worden met verfijnde onderhoud. De bomen in dit bos zijn ongeveer 35 jaar oud en het geheel staat reeds meer dan 20 jaar samen.

06/21/2014

Pinus Thunbergii – Black Pine - Zwarte Den.

DSCE8466.JPG

This tree has the basic developmental requirements and is now ready for refinement.

Deze boom heeft zijn basisopbouw en staat nu in de fase voor verfijning.

 

DSCE8467.JPG

Branches in the right place, thick enough and a moving, tapering trunk.

Takken op hun plaats, dik genoeg en een bewegende taps uitlopende stam.

DSCE8471.JPG

Good root base and an old bark right up to the top.

Goede voet en een oude schors tot bovenaan in de top.

DSCE8473.JPG

The silhouette is still mainly made by needles.

Het silhouet wordt nog hoofdzakelijk gevormd door naalden.

DSCF4292.JPG

In order to obtain fine ramification and a smaller needle size, a lot of old needles are removed.

Om meer verfijning in takken te krijgen en een kleinere naaldgroei worden er nu heel veel oude naalden weggenomen.

DSCF4308.JPG

The aerial roots have been removed as well and the longest candles are being cut back.

De luchtwortels zijn weggenomen en de langste kaarsen worden gesnoeid.

DSCF4374.JPG

Even still in June, a fitted repotting is carried out in a somewhat larger pot. Now we just need thirty warm sunny days or so and the first results will show.

This project is for sale. Feel free to ask for it.

Zelfs al is het juni, een aangepaste verpotting wordt toegepast naar een iets grotere pot. Nu nog een 30 tal warme zonnige dagen en een eerste resultaat wordt zichtbaar.

Dit project is te koop, vraag ernaar.

06/20/2014

Pinus muho yamadori.

 

DSCF4113.JPG

This Muho is inspired on the Chinese high mountain style.

Deze Muho is geïnspireerd op de Chinese hooggebergte stijl.

DSCF4115.JPG

Maintenance on this “Penjing” is less complex than on the Japanese one.

De onderhoud voor deze "Penjing" is minder complex dan op de Japanse.  

DSCF4123.JPG

Flat crests and branches depict the pines that grow high up in the mountains.

Platte toppen en platte takken beelden de hoog in de bergen groeiende dennen uit.

DSCF4129.JPG

They differ distinctly from trees that are built up the Japanese style. Though the Chinese techniques and styles are older than the Japanese . This style once founded the basis of bonsai as an art form and  was used by many artists in paintings and drawings. Sometimes it is very instructive to look at bonsai and being well informed at the same time, hence you learn to understand bonsai better. Bonsai is more than “I like it or I don’t”. All is a living illusion.

Duidelijk grote verschillen met bomen die op Japanse manier zijn opgebouwd. Terwijl  deze technieken en stijlen ouder zijn dan de Japanse. Deze stijl was vroeger de basis van bonsai als kunstvorm en werd door vele kunstenaars op papier en doek vastgelegd. Soms is bonsai bekijken leerzamer als je er informatie bij krijgt, zo leer je bonsai beter begrijpen. Bonsai is meer dan "ik zie het graag of niet graag". Alles is een levende illusie.

06/19/2014

Larix bonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3831.jpg

 Pruning Larix.

 Larix snoeien.

DSCF3836.jpg

Three retired people;  what are they doing?  What are they talking about? Lachen And now it’s time for coffee and cake.

Drie gepensioneerden; wat doen ze? Wat zeggen ze? Nu nog koffie en taart. Emoji

DSCF3839.jpg

This lorch is a beginners tree, put in training last winter. This variety is an ideal one to practice with in winter and it is easy to maintain.

Deze Larix is een beginnersboom, afgelopen winter opgestart. Deze soort is ideaal om te oefenen in de winter en is een makkelijke soort in onderhoud.

06/18/2014

Callicarpa profusion bonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF4058.jpg

This is not an easy species for branches are very brittle and there is a powerful growth straight upward.

Dit is niet een eenvoudige soort omdat de takken zeer broos zijn en de groei krachtig opwaarts.

DSCF4059.jpg

 This example originated as an old garden plant.

 Dit exemplaar is gevormd uit een oude tuinplant.

DSCF4050.jpg

Here we apply a pruning technique that will lead to more fine ramification  afterwards. So here we don’t trim our ramification on the tree as to say so,  but it is the reaction after trimming that will provide it.

Hier passen we een snoei toe die daarna nog meer gegroeide fijne vertakking moet produceren. Dus hier snoeien we de fijne vertakking er niet op maar de reactie op deze snoei zorgt voor meer fijne vertakking.

06/17/2014

Fagus athropurpureum prébonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3499.jpg

A newly started red beech tree is due for its first maintenance trim.

Een pas opgestarte rode beuk krijgt zijn eerste onderhoud snoei.

DSCF3701.jpg

 This has to do with giving direction to the selected branches and bringing them in balance.

 Dit is meer richting geven en in balans brengen van de geselecteerd takken.

DSCF3705.jpg

This may be repeated once more around August. We’ll repeat this pruning technique the first coming 3 to 4 years. The first trim development is always the easiest.

Dit kan zich nog eenmaal herhalen rond augustus. Deze snoeitechniek zal de eerste 3 à 4 jaar herhaald worden. Eerste snoeiopbouw is altijd de gemakkelijkste.

DSCF3747.jpg

Basic selection.

Basis selectie.

DSCF3751.jpg

 So far light can reach everywhere, so we can call this a good start.

 Tot nu toe kan er overal licht aan, dus een goed begin.

DSCF3753.jpg

Development can take a start, an old trunk with young selected branches. Add another 15 years of correct pruning and you’ll have a beautiful bonsai.

De ontwikkeling kan beginnen, een oude stam met jong geselecteerde takken.  Voeg daar nog 15 jaar correcte snoei aan toe en dan zal er een mooie bonsai staan.

06/16/2014

Juniperus chinensis -2.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3550.jpg

This Juniperus needs an overhaul. By the way: Look at the sticker on the tool box, we handed them to our students about 25 years ago.

Deze Juniperus heeft een opknapbeurt nodig. NB: Zie de sticker op de toolbox, deze werden zo een 25 jaar geleden aan onze leerlingen gegeven.

DSCF4009.jpg

This is a preparational trim in order to wire the tree later on.

 Dit is een voorbereidende snoei om te bedraden in het jaar.

DSCF4015.jpg

A few well developed branches are removed.

Enkele goed ontwikkelde takken worden ervan tussen genomen.

DSCF4022.jpg

The owner has the idea that the more branches he removes the less he has to wire Lachen.

De eigenaar denkt dat hoe meer hij snoeit hoe minder ik moet bedraden Emoji.

DSCF4030.jpg

A parent-child bunjin on the way. Well prepared trees in summer have an advantage when they are going to be styled in the fall. These kind of workshops will commence again starting from middle/end of September.

Een ouder-kind bunjin in opbouw. Goed voorbereidende bomen in de zomer hebben veel voorsprong bij de vormgevingen in het najaar. Onze vormgevings workshops starten terug vanaf midden/ eind september.

06/15/2014

Pinus sylvestris pre bonsai - Pinus sylvestris prébonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

 DSCF3508.jpg

Last winter, first basic styling, time for the next step.

Afgelopen winter, eerste basisvormgeving, tijd voor de volgende bewerking.

DSCF3775.jpg

DSCF3777.jpg

Selecting candles and pruning.

Kaarsen selecteren en snoeien.

DSCF3794.jpg

 The first wire may be removed.

 Eerste bedrading mag er af.

DSCF3888.jpg

 Practicing yourself on your beginners material builds experience and confidence.

 Zelf oefenen op je  beginmateriaal geeft ervaring en zelfvertrouwen.

DSCF3984.jpg

 The raffia as well can be removed.

 Ook de raffia mag worden verwijderd.

DSCF3988.jpg

Next fall this tree will have developed sufficiently for a further styling and a first repotting into a training pot.

Het komende najaar is deze boom voldoende bij ontwikkeld voor een volgende doorvorming en een eerste verpotting naar een trainingspot.

06/14/2014

Acer buergerianum bonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

 

DSCF3866.jpg

 

Spring maintenance is finished, now summer maintenance starts.

Voorjaarsonderhoud is gedaan, zomersnoei kan beginnen.

 

DSCF3868.jpg

 

The more mature trees become the more often we intervene.

Hoe rijper de bomen worden hoe frequenter we ingrijpen.

 

DSCF3880.jpg

Here the inner silhouette is thoroughly dealt with.

Hier wordt het binnensilhouet grondig aangepakt.

 

DSCF4046.jpg

 

From the middle part and further downwards less foliage is removed. At the end of June the tree will be worked upon for a third time, but then the action will be restricted to a normal pruning down to 1 or 2 leaf pairs.

Vanaf het midden naar onder toe wordt minder groen weggenomen. Er wordt nu nog een derde bewerking uitgevoerd eind juli, deze zal echter beperkt blijven tot de gewone snoei op 1 of 2 bladparen.

 

 

 

06/13/2014

Acer p. Shishigashira bonsai.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3679.jpg

Acer palmatum Shishigashira lump-style. This is one of the most slowly growing maple varieties.

Acer palmatum Shishigashira klompstijl. Dit is één van de meest traag groeiende Esdoorn soorten.

DSCF3681.jpg

It grows short internodes. We wait long enough for the first grow to harden before pruning back.

Maakt zeer korte internodiën. We wachten lang genoeg tot de afrijping van de eerste groei om terug te snoeien.

DSCF4064.jpg

Enough light is able to enter inside so that new, small twigs won’t perish. This way they will grow stronger.

Er wordt voldoende licht binnen gelaten zodat geen kleine nieuwe vertakkingen kunnen afsterven. Deze gaan nu sterker ontwikkelen.

DSCF4068.jpg

After that we thin out.

Dan volgt het uitdunnen.

DSCF4074.jpg

An equally spreaded fine ramification is not obtained every year, it is best to achieve this every three years, this way the growing strength won’t weaken.

Een gelijkmatige fijne vertakking opbouwen kan echter niet jaarlijks maar best 3 jaarlijks gebeuren, dit om de groeikracht van deze soort niet af te zwakken.

 

 

 

 

 

 

06/12/2014

Cotinus Royal Purple bonsai.

Cotinus 'Royal Purple' bonsai.

Cotinus.jpg

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

Cotinus_2.jpg

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF7288.jpg

Oktober 2013.

DSCF1907.jpg

DSCF1917.jpg

DSCF1920.jpg

DSCF1941.jpg

DSCF1942.jpg

Maart 2014.

DSCF9812.jpg

DSCF9808.jpg

April 2014.

DSCG4271_juni14.JPG

 Juni 2014.

 

06/11/2014

Quercus robur.

Workshop May 26th,  2014.

Workshop van 26 mei 2014.

DSCF3513.jpg

Before the workshop.

Voor aanvang workshop.

DSCF3811.jpg

A different pruning technique is applied in order to thin out the heavy  crest.

Een aparte snoeitechniek wordt toegepast om de te zware kruin uit te dunnen.

DSCF3814.jpg

An oak has to look like an oak but we also have to keep the tree vital in the lower regions.

Een eik moet er blijven uitzien als een eik maar vooral onderaan houden we goed vitaal.

DSCF3827.jpg

It is important to follow things up especially after this trim. Don’t allow excessive growth and pay special attention to the end  buds in late summer.

See our report about starting up this Quercus robur:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2012/11/28/quercus-robur.html

Het is nu vooral na deze snoei dat het opvolgen belangrijk is. Geen doorgroei toelaten en vooral op de eindknoppen letten in de nazomer.
  
Zie reportage over opstart van deze Quercus robur:
 

 

1 2 Next