07/31/2014

Taxus.

DSCF3941.jpg

This “mid-size” Taxus was styled started from yamadori material in 2012. This picture is taken a year later, here you see the yew with its second wiring.

Deze "midsize" Taxus werd gevormd van yamadori materiaal in 2012. Deze foto is genomen 1 jaar later, hier zie je de Taxus met de 2de bedrading.

DSCF4396.JPG

Summer 2014. Very good standing spot in the garden.

Zomer 2014. Zeer goede standplaats in de tuin.

DSCF4399.JPG

We waited with pruning until the end of July.

Met de snoei werd gewacht tot eind juli.

DSCF7669.JPG

After pruning.

Na de snoei.

DSCF7698.JPG

Still have to remove the wire, plucking needles and then ready for the next growth that’ll last until the end of September.

Nu nog ontdraden, naalden plukken en klaar voor de volgende groei die duurt tot eind september.

07/30/2014

Acer palmatum.

 

DSCF4256.JPG

Summer pruning.
Zomersnoei.

DSCF4258.JPG

This kind of trim is needed only for the buds to strengthen by next winter and in order to perform a successful “pinching” next spring.

Deze snoei dient enkel om de knoppen voor de winter sterk te maken en om een succesvolle "pinching" te kunnen uitvoeren volgend voorjaar.

DSCF4266.JPG

To avoid dying twigs next season the foliage is thinned out.

NOTE: TO DO THIS NOW IS TOO LATE IN THE SEASON ALREADY, WHAT YOU SEE HERE ON THE PICS IS CARRIED OUT A MONTH AGO.


Om te vermijden dat er afstervende takjes komen volgend seizoen wordt er uitgedund in de bladeren.

LET OP: NU IS DIT AL TE LAAT OP HET SEIZOEN, DEZE SNOEI IS UITGEVOERD EEN MAAND GELEDEN.

07/29/2014

Acer palmatum Rock.

DSCF7656.JPG

Acer palmatum on rock, last trim.
Acer palmatum op rots, laatste snoei.

DSCF7666.JPG

Thanks to some required “pulling” branches there is a nice improvement of branch variation during the last growing period.


Een goede verbetering van de takkenvariatie dankzij de nodige "trekkers" van de laatste groeiperiode.

DSCF7684.JPG

This maple is imported 14 years ago and back then it was just a rough trunk on a rock with just a few main branches.

Deze Acer is 14 jaar geleden geïmporteerd als ruwe stam op rots met slechts enkele hoofdtakken.

DSCF7685.JPG

All the necessary ramification has developed now by growing and pruning. From now on we’ll just have to perform some aesthetic trims over the next few coming years.

Alle nodige vertakkingen zijn nu op de boom gegroeid en gesnoeid. Vanaf nu is het enkel nog esthetische snoei voor de eerstkomende jaren.

07/28/2014

Pinus pentaphylla Rockplanting.

DSCF7760.JPG

Time for pruning.

Tijd om te snoeien.

DSCF7766.JPG

DSCF7772.JPG

DSCF7772.JPG

DSCF7773.JPG

DSCF7783.JPG

DSCF7814.JPG

DSCF7811.JPG

DSCF7812.JPG 

Aftercare,  protection in the garden.

Nazorg, bescherming in de tuin.

07/27/2014

"Two to One" last Wednesday - July 23.

DSCF7483.JPG

DSCF7484.JPG

DSCF7486.JPG

DSCF7516.JPG

DSCF7517.JPG

DSCF7519.JPG

DSCF7534.JPG

DSCF7540.JPG

DSCF7541.JPG

DSCF7546.JPG

DSCF7544.JPG

DSCF7556.JPG

DSCF7558.JPG

07/26/2014

Juniperus Kaneko - part 2.

Juniperus Kaneko - part 2.

Juniperus Kaneko - deel 2.

DSCF6952.JPG

Instead of merely plucking and pruning back, a part of the fine ramification is thinned out.

In plaats van enkel te plukken en terug te snoeien worden nu een deel van de fijne vertakkingen uitgedund.

DSCF7074.JPG

There’s still a tree left worth of displaying and which is well balanced.

Er blijft nog altijd een boom over die tentoonstellingswaardig is en goed in balans.

DSCF7075.JPG

Side view. You could continue this kind of maintenance with this level of trees for a long time. It has been 14 years ago that it was wired. Next fall we’ll style it through to an even more beautiful tree.

Zijaanzicht. Je kan met dit niveau van bomen nog heel lang doorgaan met een dergelijke onderhoud. Het is nu 14 jaar geleden dat er nog een bedrading is gebeurd op deze boom. het komende najaar gaan we deze boom doorvormen naar een nog mooier exemplaar.

DSCF7089.JPG

This is a nice example of balance between the movement of the trunk and the asymmetrical crest. Very important in old trees: balance and a fully transparent apex that has nothing to hide. It will be wired again with the best quality of copper , without predominating the tree.

Dit is een mooi voorbeeld van balans tussen stambewegingen en asymmetrische kruin. heel belangrijk bij rijpere bomen; evenwicht en een volle transparante kruin die niets te verbergen heeft. Deze boom wordt met de beste kwaliteit koperdraad opnieuw bedraad, zonder zichtbaar te maken dat er een volledige bedrading opzit.

DSCF7077.JPG

After almost a day’s work the tree returns back to its growing climat.

Na bijna één dag werk kan deze boom terug naar zijn groeiklimaat.

07/25/2014

Juniperus Kaneko - part 1.

Juniperus Kaneko - part 1.

Juniperus Kaneko - deel 1.

Jun kan_voor.jpg

Picture taken about 16 years ago.

Foto genomen ongeveer een 16 jaar geleden.

DSCF6936.JPG

This overripe itoigawa Juniper is one of the first in its kind. More than 20 years ago itoigawa wasn’t as popular as it is nowadays. This one here is “overripe” meaning too many branches, all merged in their fixation and  too much quality foliage.

Deze overrijpe Juniperus itoigawa is van de eersten in deze soort. Meer dan 20 jaar geleden was Itoigawa nog niet zo populair en niet zo gekend als nu. Dit is nu een overrijpe Juniperus d.w.z te veel takken en te veel goed loof en een vergroeide fixatie van alle takken.

DSCF6937.JPG

Considering the foliage quality one can see that it’ll take a different approach in  technique the coming 2 to 3 years in order to take this tree to an even higher level.

Aan de loofkwaliteit kan je zien dat er een andere techniek nodig zal zijn voor de komende 2 à 3 jaar om deze boom naar nog een hoger niveau te brengen.

DSCF6942.JPG

A lot of ramification and compact  foiliage, 20 % seed formation and 10 % of growing points. These are signs asking for help in a still strong and healthy tree. This is something you should notice in advance and then react accordingly to. If we’d continue with the same technique for another year then that’ll lead to a lot of weakened branches next spring.

Veel vertakkingen, veel compact loof, 20% zaadvorming en 10% groeipunten. Dit zijn tekenen die om hulp vragen bij nog een steeds sterke en gezonde boom. Dit is wat je tijdig moet opmerken en waar je tijdig moet op reageren. Indien we nog een jaartje met dezelfde techniek zouden verder doen dan zou dit volgend voorjaar tot vele verzwakte takken leiden.

 

 

 

 

 

07/24/2014

Yesterday's workshop - Two to One.

DSCF7515.JPG

DSCF7523.JPG

DSCF7569.JPG

DSCF7579.JPG

DSCF7622.JPG

DSCF7640.JPG

 

07/23/2014

Ginkgo biloba.

DSCF7456.JPG

DSCF7467.JPG

DSCF7333.JPG

DSCF7342.JPG

The Ginkgo biloba or Maidenhair tree is cultivated and has no living relatives in the wild anymore. There are less female plants than there are male  ones. The difference between both sexes can only be observed when the tree blossoms or carries “fruit”. Here, we also have a few  female Ginkgo biloba bonsai trees for sale.

De Japanse notenboom of Ginkgo biloba wordt gekweekt en is niet meer in het wild bekend. Er zijn minder vrouwelijke exemplaren dan mannelijke. Het verschil tussen beide geslachten is alleen te zien wanneer de boom in bloei staat of 'vruchten' heeft. Wij hebben ook enkele vrouwelijke Ginkgo biloba bonsai te koop.

 

 

 

07/22/2014

Picea Jezoensis.

DSCF7293.JPG

DSCF7296.JPG

Before the annual pruning session.

Voor de jaarlijkse snoei.

DSCF7357.JPG

DSCF7391.JPG

DSCF7447.JPG

After this annual maintenance trim. About five hours of work and then back into the garden.

Na de jaarlijkse onderhoud snoei. Ongeveer 5 uur werk en dan terug in de tuin.

See also "the making of" this Picea.

Zie ook het creëren van deze Picea.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

07/21/2014

For sale @ special price Juniperus chinensis rockplanting.

 

DSCF7420.JPG

DSCF7422.JPG

DSCF7423.JPG

DSCF7425.JPG

Juniperus chinensis, rock planting in tokoname pot on a beautiful Indonesian rock which is created about 20 years ago. This beautiful creation with quality shohin is now for sale for 1200€ until August 1st.

Juniperus chinensis rotslandschap in Tokoname pot en met een mooie Indonesische rots, werd ongeveer 20 jaar geleden samengesteld. Deze mooie creatie met kwaliteit sho-hin is nu te koop tot 1 augustus voor 1.200 .

07/20/2014

Pinus pentaphylla raft.

Pinus pentaphylla raft, cleaning and pruning.

Pinus pentaphylla vlot, zuiver maken en snoeien.

DSCF7283.JPG

DSCF7325.JPG

DSCF7352.JPG

DSCF7407.JPG

07/19/2014

Two to One workshop on July 4th. - Juniperus chinensis.

 

Two to One workshop van 4 juli

  Juniperus chinensis.

DSCF6667.jpg

First time wiring of a Juniperus chinensis.

Eerste bedrading van een Juniperus chinensis.

DSCF6670.jpg

Slightly cleaning up.

Lichtjes zuiver maken.

DSCF6687.jpg

The tree was prepared last season; all of the large branches were growing upwards so they have been bent down. This saves us a lot of heavy wiring today.

De boom is vorig seizoen voorbereid; alle grote takken stonden opwaarts gegroeid en werden allen naar beneden opgespannen. Dit bespaart ons nu veel zwaar bedradingswerk.

DSCF6691.jpg

All can be disconnected now.

Alles mag nu los.

DSCF6712.jpg

This time we’ll wire correctly, meaning with a minimum of wire obtaining the maximum result.

Deze keer correct bedraden, dus minimaal aan draad met maximaal resultaat.

DSCF6721.jpg

Not to much wire, this is ok.

Niet teveel draad, dit is O.K.

DSCF6749.jpg

Lower branch. Done correctly and neatly, these kind of wirings are a guarantee for success.

Onderste tak. Keurig en netjes gedaan, met dit soort bedradingen is succes verzekerd.

DSCF6763.jpg

The same quality of wiring all over the tree, top view on an airy, open styling.

En dit tot in de top, bovenaanzicht van een goed open geplaatste vormgeving.

07/18/2014

Two to One workshop on July 4th. - Taxus cuspidata.

Two to One workshop van 4 juli

  Taxus cuspidata.

DSCF6647.jpg

A whole day’s  workshop and a tree to style thoroughly through; so a full day’s work indeed.

Een volle dag workshop; een boom goed doorvormen, ja dat is een volle dag.

DSCF6653.jpg

This Taxus cuspidate is getting an overhaul, beginning with the dead wood.

Deze Taxus cuspidata krijgt een grondige opknapbeurt, te beginnen met het dode hout.

DSCF6660.jpg

Treating the dead wood needs some extra explanation. This is more than just “painting” a little.

Het behandelen van het dode hout vraagt wat extra uitleg. Het is niet zomaar een beetje schilderen.

DSCF6672.jpg

Some forgotten spots.

Hier en daar wat vergeten...

DSCF6686.jpg

…Or not thoroughly enough, start again once more.

...Of minder goed gedaan, nog eventjes opnieuw.

DSCF6693.jpg

Preparational trim and thinning out before wiring.

Voorbereidende snoei en uitdunnen voor bedrading.

DSCF6696.jpg

Doing a lot with a little bit of wire.

Veel doen met weinig draad.

DSCF6714.jpg

First branch has been prepared as an example.

Eerste tak klaar als voorbeeld.

DSCF6723.jpg

While you are wiring, keep growing season in mind.

Tijdens het bedraden rekening houden met het groeiseizoen.

DSCF6756.jpg

DSCF6758.jpg

Strengthening the inner buds.

Binnenknoppen sterk maken.

DSCF6785.jpg

Almost finished.

Bijna klaar.

DSCF6816.jpg

Top view.

Bovenaanzicht.

DSCF6810.jpg

Don’t prune towards a final image when in full budding- and growing season.

Geen afwerkende eindsnoei in volle knop- en groeiseizoen.

07/17/2014

Picea abies bonsai.

 

DSCF6839.JPG

DSCF6843.JPG

This “Christmas tree” may have its wire removed, and after that it will be selectively pruned.

Bij deze "kerstboom" yamadori mag de draad weg, pas daarna wordt er selectief gesnoeid.

07/16/2014

Pinus muho yamadori.

DSCF6833.JPG

DSCF6834.JPG

Removing wire is an important issue with a lot of trees this season. As is the case with this Muho, the wire is taken off for the third time.

Ontdraden is nu dit seizoen bij vele bomen belangrijk. Deze Muho ontdoen van zijn derde bedrading.

07/15/2014

Acer buergerianum VAR Coreanum.‏

DSCF6828.JPG

Matured and thus ready to be pruned.

Afgerijpt en dus klaar voor de  snoei.

DSCF6853.JPG

Detail, first step is a proportional trim.

Detail, eerste stap is proportiesnoei.

 

DSCF6867.JPG

DSCF6871.JPG

 

After pruning.

Na de snoei.

07/14/2014

Tamarix bonsai.

 

Tamarix026.jpg

Tamarix, photo taken about 20 years ago.

Tamarix, foto genomen ongeveer 20 jaar geleden.

DSCF6835.JPG

DSCF6877.JPG

DSCF6878.JPG

A yearly returning ritual…To wire.

Jaarlijks ritueel, bedraden.

DSCF7002.JPG

Weeping style.

DSCF7045.JPG

Age difference in branches.

Variabel leeftijdsverschil in de takken.

DSCF7052.JPG

Old bark with dead wood on the inner side.

Oude schors met dood hout aan binnenzijde.

DSCF7055.JPG

Split trunk with beautiful movement.

Gespleten stam met mooie bewegingen.

DSCF7057.JPG

You are standing  under a weeping tree.

Je staat onder een treurboom.

DSCF7020.JPG

This Tamarix is in a “handmade” pot, crafted by the late “Derek Aspinall”, and it is for sale at 3000 euro.

Deze Tamarix zit in een "hand build" pot van wijlen "Derek Aspinall" en is te koop voor 3000€ 

07/13/2014

Larix.

Workshop "Two to One" of last week.

Workshop "Two to One" van vorige week.

DSCF6650.jpg

Shortening the second growth here and there. Something definitely went wrong in the last  few months. After some deliberation we found out what it was…There had been pruned too early causing a halt in growth before it started again. This is not really healthy while in a developing phase, but all is not lost. We’ll get it right again next year. So losing a year isn’t a disaster but we rather don’t.

Tweede groei op bepaalde punten inkorten. Er is duidelijk iets misgegaan de afgelopen maanden. Na enig overleg kwamen we erachter wat ...er is té vroeg gesnoeid de eerste keer waardoor er een groeistop reactie was en nu terug doorgroeien. Niet zo gezond in een opbouwfase, maar wel nog goed te krijgen volgend jaar. Een jaartje verlies is niet zo erg maar liever niet.

DSCF6679.jpg

Back on track, we’ll do better next season.

Terug op weg, volgend seizoen beter.

07/12/2014

Acer buergerianum.

Workshop "Two to One" of last week.

Workshop "Two to One" van vorige week.

DSCF6752.jpg

It isn’t difficult to obtain fine starter material from our nurseries. This Acer buergerianum is 16 years old and grown here  from seed on. Jonathan discovered this tree and started a new project with it.

Uit onze kweekserres goed startmateriaal halen is niet moeilijk.  Deze Acer buergerianum is op 16 jaar tijd door ons uit zaad opgekweekt. Jonathan vond deze boom en begon er een nieuw project mee.

DSCF6783.jpg

At first  we spaciously prune the tree so we never have to wire it.

Eerst de boom open snoeien zodat we nooit hoeven te bedraden.

DSCF6790.jpg

The top needs a more thorough approach . When repotting next spring we’ll choose a larger pot, we’ll improve the root base for the first time and from there one off we’ll go. This can’t go wrong. In a short time, say three years, we’ll have here a presentable young bonsai.

De top iets zwaarder aanpakken. Volgend voorjaar tijdens de verpotting een grotere pot kiezen, de wortelvoet voor de 1ste maal verbeteren en opgestart zijn we. Dit kan niet misgaan. Op korte termijn, binnen drie jaar, wordt al een toonbare jonge bonsai verwacht.

DSCF6799.jpg

We do have pruned here.

Er is wel degelijk gesnoeid.

DSCF6803.jpg

Most of the errors have been eliminated, some others are dealt with in the coming years so the whole will not be pruned out of balance.

De meeste foutjes zijn weggehaald, andere worden de komende jaren aangepakt om het geheel niet uit evenwicht te snoeien.

DSCF6806.jpg

A promising start of this new project.

Een veelbelovende start van een nieuw project.

1 2 Next