08/31/2014

Taxus cuspidata.

 

DSCF9669.JPG

This tree didn't receive the full maintenance this summer. We'll use the last growth for a new complete wiring. The foliage will then be positioned closer to the deadwood. This will be the final styling for this tree. Five years after the initial styling in this cpompact form.

Deze boom heeft niet zijn volledige onderhoud gehad deze zomer. De laatste groei zal worden gebruikt om een volledige nieuwe bedrading aan te brengen. Het loof wordt dan dichter bij het dode hout bijgeplaatst. Dit zal de afwerkende worden voor deze boom. Vijf jaar na de eerste styling in deze compacte vorm. 

08/30/2014

Autumn colours in the Bonsaigarden.

Herfstkleuren in de Bonsaituin.

DSCF9692.JPG

Acer palmatum Benichidori.

DSCF9690.JPG

All the Maples are now fully matured, a few more weeks before the autumn pruning (what we call winter pruning) can begin. The ideal time to do so is when the leaves start to come off.

Alle Acers zijn nu volledig afgerijpt, nog enkele weken en de herfstsnoei (wat wij de wintersnoei noemen) kan beginnen. De beste periode is bij het loskomen van de bladeren.

DSCF9698.JPG

Carpinus Turczaninowii.

DSCF9700.JPG

Acer buergerianum, mountain bunjin style.

DSCF9704.JPG

Acer palmatum.

This tree shows its real age. This is quite rare, the tree could be 100 years of age when growing in nature and it reflects the same age as in its pot.

Deze boom beeld ongeveer zijn ware leeftijd uit. Dit is vrij zeldzaam, deze boom zou in vrije natuur ongeveer 100 jaar zijn en straalt ongeveer dezelfde leeftijd in pot uit.

 

 

08/29/2014

"Kei Bonsai Kai" najaars meeting, zaterdag 4 oktober

Zaterdag 4 oktober 2014 van 13u tot 16u.

Deze keer is de KBK meeting een tentoonstelling door en voor de cursisten. Wij verwachten dan van iedereen een selectie van hun beste bomen. Wij stellen daarvoor de hoofdgang van onze showserre ter beschikking  inclusief de 11 TOKONOMA. Er staat geen aantal op de mee te brengen bomen, als het maar mooie bomen/projecten zijn. Deze tentoonstelling is ook toegankelijk voor het publiek en vooral voor de geïnteresseerden die de stap van bomen opbouwen onder begeleiding willen zetten. We maken hier geen extra reclame voor om ééndagsvliegen te vermijden. In de tentoonstellingsruimte worden bomen besproken en dit ongeveer 2 x 1uur. Graag hadden we op voorhand per mail foto's gezien van de bomen die zullen worden aangebracht. Ons doel is zowel het beginnersniveau als het goed gevorderde niveau aan iedereen te tonen. Opstellen kan vanaf 10u tot 13u doorlopend. Vanaf 16u kunnen de bomen terug worden meegenomen. De cafetaria zal open zijn tot 17uur. Heeft u twijfels of uw bomen in aanmerking komen om hieraan deel te nemen, mail uw foto's. We stellen beginnersresultaten, lopende projecten en uiteindelijk rijpe bonsai tentoon. Het is een tentoonstelling voor en van liefhebbers die de kunst van bonsai beoefenen op de "old school" manier.

 

DSCN0125.JPG

De Wilde Eric Azalea satsuki.JPG

Kirsten Juniperus chinensis Itoigawa.JPG

 

FOR EVERYONE TO ENJOY, ESPECIALLY THOSE WHO HAVE GAINED A FEW POUNDS OVER THE YEARS!

https://www.facebook.com/photo.php?v=804180716267217&...

 

 

08/28/2014

Carpinus coreanum.

Carpinus coreanum 27-08-2014.JPG

From Bruno's collection: Carpinus coreanum in fall color.

Uit Bruno's collectie: Carpinus coreanum in herfstkleur.

08/27/2014

New displays 4.

DSCF9373.JPG

DSCF9372.JPG

DSCF9370.JPG

DSCF9369.JPG

DSCF9368.JPG

DSCF9367.JPG

DSCF9366.JPG

DSCF9365.JPG

DSCF9364.JPG

DSCF9363.JPG

DSCF9362.JPG

 

08/26/2014

New displays 3.

DSCF9347.JPG

Every tree on our sales bench has been prepared for a solitaire in different phases of development.

Iedere boom in onze verkoop afdeling is bewerkt tot éénling in verschillende opbouwfases.

DSCF9351.JPG

Autumn colours are setting in early this year.

De herfstkleuren beginnen vroeger dit jaar.

DSCF9354.JPG

To help you decide we already selected the best trees and put them on display.

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we de beste bomen reeds uitgeselecteerd en in display geplaatst.

DSCF9359.JPG

My doppelganger also stopped by to take a look.

Mijn dubbelganger kwam ook even een kijkje nemen.

08/25/2014

New displays 2.

DSCF9336.JPG

Cedrus, Pinus parvifolia voor shohin, Taxodium, Acer buergerianum, Quercus bunjin stijl.

DSCF9338.JPG

Links: Wisteria Han Kengai.

DSCF9341.JPG

This year, a very beautiful and wide range from our own nursery.

Dit jaar een heel mooi en ruim aanbod uit eigen kwekerij.

DSCF9344.JPG

From mid September, our greenhouses will be going back well filled.

Vanaf midden september staan onze serres terug goed gevuld.

08/24/2014

New displays 1.

DSCF9329.JPG

Trees are being put inside one month earlier.

De bomen worden 1 maand vervroegd binnen gezet.

DSCF9330.JPG

Nice offer, lot of variation in affordable solitary bonsai.

Mooi aanbod, veel variatie in betaalbare éénlingen.

DSCF9332.JPG

For those who want to start with 10 years head start, this is the right season.

Voor wie wil starten met 10 jaar voorsprong is dit het goede seizoen.

DSCF9334.JPG

New displays.

Nieuwe displays.

08/23/2014

Thunderstruck by Steve'n'Seagulls (LIVE).

https://www.youtube.com/watch?v=e4Ao-iNPPUc

 

 

 

Working on trees of our nursery - Part 3.

Werken aan de bomen van onze kwekerij.

Deel 3.

DSCF9093.jpg
Juniperus yamadori; removing all undesired foliage.

Juniperus yamadori: het wegsnoeien van ongewenst loof.

DSCF9098.jpg
This yamadori cascade has had a drastic trim.

Deze yamadori cascade heeft een drastische snoei achter de rug.

DSCF9103.jpg

After such an operation during this period of colder days the tree will be transferred to the greenhouse in order to extend  the growing season with a minimum of a month.

Na dergelijke snoei in deze periode van koudere dagen zal de boom overgebracht worden naar de serres om het groeiseizoen minimaal één maand te verlengen.

DSCF9109.jpg

Juniperus chinensis, the top is already pruned and cleaned.

Juniperus chinensis top is reeds gesnoeid en opgekuist.

DSCF9112.jpg

We’re in the midst of pruning the trees one last time before offering them for sale on our sales benches. Preparations for the new season have begun.

We zijn nu volop bezig met de bomen hun laatste snoei alvorens we ze in onze verkoop ruimte te koop aanbieden. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn begonnen.

08/22/2014

Juniperus shortened.

Juniperus ingekort.

DSCF8839.jpg

In some trees I look for simplicity and more  compactness.

Bij sommige bomen zoek ik naar vereenvoudiging en het compacter maken.

DSCF8831.jpg

To simplify meaning less lines or trunks, more tranquility for the eye to behold.

Vereenvoudigen betekend  minder lijnen of stammen, meer rust voor het oog.

DSCF8862.jpg

Ready for wiring in September.

Klaar voor bedrading in september.

08/21/2014

"One to One" workshop.

DSCF8889.jpg

Observing the needles can give you a pretty good idea of whether or not there has been a correct way of watering  during the past months. This one failed to get a sufficient amount each time after its repotting last spring. Big misunderstanding: Pines are allowed to dry out once in a while but this doesn’t apply for those who are just repotted. If they would dry out too much in the first six months after repotting then they might stop growing, at best. Or there might even be branches that start to die off or at worst, all the tree’s sap reserves are called upon and it will slowly start to wither away and eventually die. A few times an hour or so too dry and you might end up with these nasty consequences. So repotted trees must stay humid in the soil the first months afterwards until the first budding has occurred. In the case of this tree it was just a halt in growth resulting in scarce and weak budding.

Aan de naalden kunnen we zien of er een correcte watergift gebeurde de afgelopen maanden. Deze boom heeft na zijn verpotting in het voorjaar telkens te weinig water gehad. Groot misverstand; Pinussen die mogen af en toe droog komen maar dit met uitzondering van de verpotte Pinussen. Als deze na de verpotting een paar keer te droog komen de eerste zes maanden kan er in het beste geval een groeistop optreden of  iets erger takkensterfte of nog slechter er kan reservesap uit de boom worden verbruikt en de boom sterft langzaam af. Met een paar keer een uurtje te droog kan dit van boom tot boom deze gevolgen hebben.  Dus pas verpotte Pinussen blijven de eerste maanden altijd vochtig tot na de eerste knopzetting. In dit geval hier heeft de boom er enkel een groeistop aan overgehouden met als gevolg heel weinig en heel zwakke knopzetting.

DSCF8898.jpg

Needle tips are beginning to dry up.

Begin van uitdroging op de naaldpunten.

DSCF8906.jpg

This tree has not been followed up correctly as well, a period of too much water followed by another one in which there has not been watered enough. Although the owner didn’t forget to do it, he just didn’t know how to adjust the amount of watering after the tree had been repotted. This is more difficult than most of us think. Result: Needles are too long and there isn’t a well-balanced distribution of bud strength. 

Dit boompje is ook niet correct opgevolgd, een periode te veel en dan een periode te weinig water. Nochtans is de eigenaar het nooit vergeten , alleen na de bewerkingen was de nodige correcte watergift niet aangepast. Dit is moeilijker dan de meeste denken , resultaat te grote naalden  en geen verdeling in de knoppensterkte.

DSCF8920.jpg

In the case of this mugo Pine there has been watered correctly, nice budding and the right needle size.

Voor deze Pinus mugo was de watergifte wel correct, goede knopzetting en juiste naaldgrootte.

DSCF8978.jpg

This sho-hin is being prepared for exhibition and the owner still wanted some technical tips on how to dye the living and dead wood and on which mixing ratios applied for this variety and style.

Deze sho-hin wordt opgemaakt voor een tentoonstelling en de eigenaar wou nog wat technische tips over hoe het dode en levende hout kon worden ingekleurd en wat de mengverhoudingen waren voor deze soort en stijl.
 

08/20/2014

Working on trees of our nursery - Part 2.

Werken aan de bomen van onze kwekerij.

Deel 2.

DSCF9024.jpg

Juniperus rigida, has made good progress this year.

Juniperus rigida, heeft goede vooruitgang geboekt dit jaar.

 

DSCF9059.jpg

Last work on this tree this year.

Laatste werk op deze boom dit jaar.

 

DSCF9040.jpg

On Kimura's Juniperus chinensis we did a soft cleaning.

Op Kimura's Juniperus chinensis deden we een zachte opkuis.

 

DSCF9053.jpg

DSCF9056.jpg

We are cleaning lots of Junipers.

We zijn veel Jeneverbessen aan het opkuisen.

 

DSCF9063.jpg

Pruning and preparing a second styling on this Oak tree.

Snoeien en voorbereiding van een tweede styling op deze Eik.

 

DSCF9073.jpg

We have a good collection of midsize caracter trees this year.

We hebben een goede collectie middelgrote karakter bomen dit jaar.

 

DSCF9074.jpg

This Cryptomeria chokkan is ready for the second pruning this year.

Deze  Cryptomeria chokkan is klaar voor de tweede snoei dit jaar.

 

08/19/2014

Working on trees of our nursery - Part 1.

 

Werken aan de bomen van onze kwekerij.

Deel 1.

DSCF8982.jpg

Sometimes we do 10 to 12 trees a day.

Soms doen we 10 tot 12 bomen per dag.

DSCF8984.jpg

Acer buergerianum forest for sale.

Acer buergerianum bos te koop.

DSCF8985.jpg

Juniperus rigida Han-Kengai.

DSCF8999.jpg

Juniperus chinensis parsonii.

DSCF9006.jpg

Pinus parviflora.

DSCF9033.jpg

Ready for cleaning.

DSCF9011.jpg

Micky's Taxus yamadori project in progress.

Micky's Taxus yamadori project in opbouw.

DSCF9021.jpg

The tree was here for a check-up.

De boom was hier voor een check-up.

 

08/18/2014

Workshop "2 to 1" - Juniperus rigida.

DSCF8634.jpg

DSCF8638.jpg

DSCF8653.jpg

DSCF8712.jpg

DSCF8739.jpg

DSCF8765.jpg

08/17/2014

Workshop "2 to 1" - Juniperus sabina yamadori.

DSCF8771.jpg

DSCF8776.jpg

DSCF8800.jpg

DSCF8797.jpg

DSCF8807.jpg

DSCF8810.jpg

DSCF8818.jpg

DSCF8822.jpg

DSCF8825.jpg

08/16/2014

Workshop "2 to 1" - an impression.

DSCF8679.jpg

DSCF8696.jpg

DSCF8720.jpg

DSCF8741.jpg

DSCF8767.jpg

08/15/2014

Pinus thunbergii.

DSCF7816.JPG

DSCF7821.JPG

DSCF7855.JPG

DSCF7851.JPG

 

08/14/2014

Picea forest.

DSCF8390.JPG

DSCF8392.JPG

DSCF8426.JPG

DSCF8431.JPG

DSCF8432.JPG

DSCF8436.JPG

DSCF8439.JPG

DSCF8441.JPG

1 2 Next