09/30/2014

Pinus sylvestris bunjin.

DSCF1134.jpg

The yearly work that has to be performed in this stage of development  is quite distinct.

In deze fase van opbouw liggen de werkzaamheden jaarlijks vast.

DSCF1136.jpg

Thinning out undesired and useless branches.

Uitdunnen van ongewenst en onbruikbaar geworden takken.

DSCF1141.jpg

Plucking needles, wiring  and styling a step further again. We can notice in this tree that there have been some minor errors made in the past season. We will take this in account during the next growing season.

Naalden plukken, opnieuw bedraden en doorvormen. Bij deze boom kunnen we aan knoppen zien dat er afgelopen seizoen foutjes zijn gemaakt. Daar houden we nu rekening mee voor het volgende groeiseizoen.

DSCF1150.jpg

Ready for wiring.

Klaar voor bedrading.

09/29/2014

Pinus sylvestris cascade.

DSCF1078.jpg

This sylvestris cascade will undergo several thorough stylings. These will be carried out  every year after summer until this material will be ready for the final styling.


Deze sylvestris cascade zal meerdere doorvormingen krijgen. Deze gebeuren ieder jaar opnieuw na de zomer tot het materiaal klaar is voor de finale vormgeving.

09/28/2014

Juniperus itoigawa start plant.

Juniperus itoigawa starplant.

DSCF1267.jpg

Juniperus itoigawa start plant fors ho-hin.

Juniperus itoigawa startplant voor sho-hin.

DSCF1515.jpg

First styling of shari and jin.

Eerste styling van shari en jin.

DSCF1516.jpg

Just carving the outlines, no detail yet for the wood is too wet for that.

Enkel de lijnen freezen, nog geen textuur, daarvoor is het hout nog te nat.

DSCF1519.jpg

A first wiring just to fixate the basic branches.

Een eerste bedrading enkel om de basistakken te fixeren.

DSCF1524.jpg

New trees are started up here on a daily basis, and it is not until two years later that they begin to stand out because of their distinct character. This project will show its qualities in about three years time.

Bijna dagelijks worden in onze werkplaats nieuwe bomen opgestart, deze beginnen pad een tweetal jaren later op te vallen door hun aparte uitstraling. Dit project zal ongeveer binnen een drietal jaren zijn kwaliteiten tonen.

09/27/2014

Juniperus sabina yamadori.

DSCF1271.jpg

Juniperus sabina yamadori is now long enough in its pot to style without risk.

Juniperus sabina yamadori zit meer dan lang genoeg in de pot om te stijlen zonder risico.

DSCF1282.jpg

Like always we strive for the right balance between trunk and foliage.

Zoals altijd streven naar een stam en groen proportie.

DSCF1285.jpg

Already a lot of compact foliage.

Reeds veel compact loof aanwezig.

DSCF1286.jpg

Nice movements and beautiful dead wood.

Mooie bewegingen en mooi dood hout.

DSCF1289.jpg

Improving a few details on the dead wood.

Enkele dood hout details verbeteren.

DSCF1302.jpg

Wiring can begin. Notice again: you need a good quality of aluminium wire here, don’t buy 2nd choice wire that is rather used for Ikebana or other purposes for it is too soft or too tough. In the picture you can observe that the wire loses quality already while  just winding it, and there hasn’t even been any bending of branches. All is possible but in bonsai only the best will do.

De bedrading kan beginnen. Let nogmaals op: de kwaliteit van uw aluminium bonsaidraad moet goed zijn, koop geen 2de keus draad die eerder voor Ikebana of andere doeleinden bestemd is, deze zijn té zacht of té hard. Op foto zie je hier reeds dat de draad al aan kwaliteit verliest enkel al bij het omwikkelen, nu moet er nog geplooid worden op de takken. Alles kan maar in bonsai is het beste juist goed genoeg.

DSCF1349.jpg

A new inclination is decided, however, after “checking”  if this is possible.

Nieuwe hoek wordt gekozen na "check up" of het mogelijk is.

DSCF1356.jpg

A training pot for the next three years.

Een trainingspot  voor de eerstkomende drie jaar.

DSCF1358.jpg

“Small sized bunjin Juniper bonsai” in the making.

"Small sized bunjin Juniper bonsai"  in spe.

09/26/2014

Juniperus parsonii pre-bonsai.

Juniperus parsonii pré-bonsai.

DSCF1458.jpg
The next step for this Juniperus parsonii.

Een volgende stap voor deze Juniperus parsonii.

DSCF1464.jpg

Preparations made for another wiring.

Voorbereiding op de volgende bedrading.

DSCF1494.jpg

The early development of well dispersed accent branches.

De eerste ontwikkeling van goed verspreide accenttakken.

DSCF1497.jpg

The foliage starts to resemble that of chinensis, a first step in the right direction.

Het loof begint meer op type chinensis loof te lijken, dit is de eerste stap in de goede richting.

DSCF1527.jpg

This tree is ready now for the next wiring.

Deze boom staat klaar voor een volgende bedrading.

09/25/2014

Juniperus parsonii - part 2.

From pre-bonsai starter to bonsai in 4 years time.

September 20th, 2014 workshop.

Van pré bonsai startplant naar Bonsai in 4 jaar.

Workshop van 20 september 2014.

DSCF1544.jpg

On the September 20th’ workshop you can notice the firm developed chinensis type foliage on the Juniperus parsonii.

Op de workshop van 20 september zie je op de Juniperus parsonni vast ontwikkeld chinensis loof.

DSCF1547.jpg

From now on we continue to work with the refined foliage.

Nu is het verder werken met het fijne loof.

DSCF1589.jpg

The tree has developed very well and in a short time span.

De boom is zeer goed ontwikkeld en dit op zeer korte tijd.

DSCF1591.jpg

This project is now in its 4th, early fifth year.Tree and foliage development.

Dit is het 4de jaar, nu begin 5de jaar van dit project; boom- en loofopbouw.

DSCF1682.jpg

Never think about foliage, this result here proves that this variety, just like rigida or squamata, can produce brilliant results if processed with the right techniques. Well done.

Denk nooit aan het loof, dit resultaat bewijst dat deze soort, net zoals rigida of Squamata, indien met de juiste technieken bewerkt, er schitterende resultaten mogelijk zijn.  Proficiat.

09/24/2014

Juniperus parsonii - part 1.

From pre-bonsai starter to bonsai in 4 years time.

May 17th, 2014 workshop.

Van pré bonsai startplant naar Bonsai in 4 jaar.

Workshop van 17 mei 2014.

DSCF2568.jpg

This Juniperus parsonii is in the midst of its foliage development and transformation towards that of chinensis.

Deze Juniperus parsonii zit halfweg in zijn loofopbouw en loofwijziging naar chinensis loof.

DSCF2608.jpg

The parsonii type of foliage disappeared and the beginning of chinensis type is noticeable, however not strong enough.

Het parsonii type van loof is weg en het begin van het chinensis type loof is zichtbaar, maar nog niet voldoende sterk.

DSCF2622.jpg

Next step of thinning out and removing seed.

Volgende stap van uitdunnen en zaadvorming wegnemen.

DSCF2868.jpg

This were tasks performed during summer.

Dit waren werkzaamheden voor de zomer.

DSCF2880.jpg

A hopeful result.

Een hoopvol resultaat.

DSCF2930.jpg

Another wiring.

Een volgende bedrading. 

09/23/2014

Juniperus chinensis 'media Blaauw'.

DSCF1024.jpg

This Juniperus chinensis ‘media Blaauw’ was started up a couple of years ago. Back then it was a young prepared start plant that was only basicly styled.

Deze Juniperus chinensis 'media Blaauw' werd enkele jaren geleden opgestart. Het was toen een jonge voorbereide startplant die enkel op de stam voor gevormd was.

DSCF1079.jpg

The little training pot was replaced by another one, five times bigger and along with a good soil mixture a short term project began.

De kleine trainingspot werd vijf maten groter en met een goede mengeling werd een korte termijn project opgestart.

DSCF1081.jpg

As with the start of a new workshop season last week, this was one of the first trees that was presented. All the applied techniques of the last few seasons were all successful and the tree now reached its set form.

Met de start van het nieuwe workshop seizoen afgelopen week, was dit één van de eerste boompjes op een workshop meegebracht. De technieken van de afgelopen seizoenen waren allen succesvol en de boom heeft zijn vaste vorm.

DSCF1106.jpg

A new working technique was explained in order to successfully enter the next phase and to optimize the quality of foliage.

Een nieuwe werkmethode werd getoond om de volgende fase succesvol in te zetten en de loofkwaliteit optimaal goed te krijgen.

DSCF1113.jpg

All our attention is focused now on the foliage.

Alle aandacht gaat nu naar het loof.

DSCF1227.jpg

Next spring this tree will be transferred to a half-cascade pot that will still be a size too big. The tree will grow accordingly. This is cultivating bonsai with success.

Volgend voorjaar wordt deze boom in een half cascade pot aangepast die nog een maat te groot is. Daar groeit de boom vanzelf naartoe. Dit  is succesvol bonsai kweken.

09/22/2014

Autumn Gallery -3.

DSCF0500.jpg

DSCF0505.jpg

DSCF0508.jpg

DSCF0523.jpg

DSCF0525.jpg

DSCF1828.jpg

DSCF1827.jpg

DSCF1826.jpg

DSCF1825.jpg

09/21/2014

Autumn Gallery - 2.

DSCF0481.jpg7

DSCF0483.jpg

DSCF0484.jpg

DSCF0489.jpg

DSCF0490.jpg

DSCF0499.jpg

09/20/2014

Autumn Gallery.

DSCF0527.jpg

DSCF0533.jpg

DSCF0535.jpg

DSCF0536.jpg

DSCF1232.jpg

DSCF1233.jpg

 

09/19/2014

Juniperus chinensis Hokaido yamadori.‏

100_6164.JPG

100_6168.JPG

100_6169.JPG

DSCF0943.jpg

A new tree for Thijs.

Een nieuwe boom voor Thijs.

DSCF0945.jpg

Thinning out the crest, selecting branches, adjusting the volume of foliage to the trunk and style.

Kruin uitdunnen, takken selecteren, groenvolume aanpassen aan stam en stijl.

DSCF1005.jpg

Ready, from here on it comes to eliminating branch by branch in order to obtain a style-pure, simple and natural grown tree.

Klaar, vanaf nu is het tak voor tak elimineren om een stijl zuivere, eenvoudig en natuurlijk gegroeide boom te bekomen.

DSCF1012.jpg

Back side.

Most beautiful moment: a study towards perfection.

Foto achterzijde.

Mooiste moment: studie naar perfectie.

DSCF1309.jpg

DSCF1317.jpg

DSCF1315.jpg

DSCF1324.jpg

09/18/2014

Juniperus itoigawa.

DSCF0979.jpg

This is an ongoing project for chuhin.

Dit is een lopend project voor chuhin.

DSCF0980.jpg

The entire cultivation was done in pot.

De gehele opkweek is in pot gebeurd.

DSCF0999.jpg

The ultimate goal of this phase in culture is reached. The tree is ready for a new phase with full detail wiring.

Einddoel van deze opkweek fase bereikt. De boom staat klaar voor een nieuwe fase met volledige detail bedrading.

09/17/2014

Yamadori te koop - deel 6.

Juniperus Yamadori.

DSCF0344.JPG

DSCF0345.JPG

The styling work on this “big size” Juniper is estimated to take about one week “1 to 1”. There is no doubt that this is going to be a beautiful tree.

Deze "big size" Juniperus wordt geschat op ongeveer één week stylingswerk "1 to 1". Dat dit een zeer mooie boom zal worden is nu reeds duidelijk.

DSCF0353.JPG

Juniperus Sabina yamadori layering; already in its third year being removed from the mother plant, very good material for chuhin and mid-size.

Juniperus sabina yamadori marcotages; op het 3de jaar weg van de moederplant, zeer goed materiaal voor chuhin en midsize.

DSCF0355.JPG

“Slanting trunk”. This yamadori was started up by David Benavente during the last Ginkgo Bonsai Award and has the potential of a very special Bunjin.

"Slanting trunk".  Deze yamadori is tijdens de laatste Ginkgo Bonsai Award opgestart door David Benavente en heeft het potentieel van een zeer speciale Bunjin.

DSCF0356.JPG

Also low budget yamadori, like this Juniperus parsonii.

Ook low budget yamadori, zoals deze Juniperus parsonii.

DSCF0379.JPG

DSCF0392.JPG

DSCF0394.JPG

Beautiful Sabina.

Mooie Sabina.

DSCF0349.JPG

For Larix yamadori it is  still too early, work on  these trees can’t be performed until  after the needles have completely shed.

Voor Larix yamadori is het nog te vroeg, deze worden pas bewerkt als de naalden volledig gevallen zijn.

09/16/2014

Yamadori te koop - deel 5.

 Also a few rarities in our offers like:

Ook enkele rariteiten in ons aanbod zoals:

DSCF0398.JPGDSCF0399.JPG

Acer monspessulanum (Montpelier Maple) yamadori.

Acer monspessulanum (Montpelier Esdoorn) Yamadori.

DSCF0409.JPG

Crataegus, white Hawthorn yamadori.

Crataegus, witte meidoorn yamadori.

DSCF0341.JPG

Tsuga canadensis. This is a very old tree with a nice elegant old trunk and compact foliage.

Tsuga canadensis. Dit is een zeer oude boom met een mooie elegante oude stam en compact loof.

09/15/2014

Yamadori te koop - deel 4.

Taxus cuspidata yamadori.

DSCF0336.JPG

Two full days of work is certainly needed for this Taxus, there’s a lot of work to do on the dead wood.

Voor deze Taxus is zeker volle 2 dagen voorzien nog veel doodhout werk.

DSCF0337.JPG

This kind of material has got such a high potential that it would be somewhat of a waste to trust this in the hands of someone less experienced. This is why we prefer to sell these trees to those who want to train them under our guidance.

Dit soort materiaal heeft een zodanig goed potentieel dat het zonde zou zijn om het toe te vertrouwen aan minder ervaren mensen. Daarom prefereren wij deze bomen te verkopen aan liefhebbers die deze bomen opbouwen onder onze begeleiding.

DSCF0338.JPG

This tree has natural “jin” and “shari” all over the whole trunk height.

Deze boom heeft natuurlijke "jin" en "shari" over gans de stamlijn.

DSCF0339.JPG

DSCF0351.JPG

There are also Taxus yamadori available in smaller size.

This tree needs a whole day’s work creating the dead wood and this can only be learnt well on a “one to one”.

Ook Taxus yamadori voor de kleinere maat is in voorraad.

Deze boom heeft één volle dag dode houtcreatie nodig en kan enkel op een "1 to 1" goed aangeleerd worden.

09/14/2014

Yamadori te koop - deel 3.

DSCF0400.JPG

And what about this Picea? This project was started and pre-styled by Kawabe.

Wat denkt u van deze Picea. Deze boom is opgestart en voorgevormd door Kawabe.

DSCF0401.JPG

It has a very thick compact trunk.

Heeft een zeer dikke compacte stam.

DSCF0404.JPG

DSCF0405.JPG

All style options are still possible.

Alle stijlopties zijn hier nog aanwezig.

DSCF0334.JPG

The tree can be styled through towards its final image.

Deze boom kan worden doorgevormd naar zijn eind imago.

DSCF0332.JPG

The very compact foliage on this picea will give you a lead start of 10 years after styling through. This tree as well will take a day and a half to two days of work.

Het zeer compacte loof op deze Picea geeft u na de doorvorming 10 jaar voorsprong. Ook deze boom zal ander halve tot twee dagen werk vragen.

09/13/2014

Yamadori te koop - deel 2.

DSCF0331.JPG

We have a large choice of pre-styled Pinius yamadori, as well as mugo, sylvestris and some thunbergii.

We hebben dit jaar een ruim aanbod aan pré gestijlde Pinus yamadori, zowel mugo, sylvestris als enkele thunbergii.

DSCF0333.JPG

What do you think of this, mugo, already very compact, with half-cascade,  “windswept” and even classical style options.

Wat denkt u van deze reeds zeer compacte mugo met half cascade of "windgestriemde" tot zelfs vrij klassieke stijl opties.

DSCF0335.JPG

Japanese five needle pine for classical styling.

Japanse vijfnaalden den voor klassieke vormgeving.

DSCF0347.JPG

Pinus sylvestris with twisted trunk, this might well become a very compact tree.

Pinus sylvestris met getorste stam, dit kan een zeer compacte boom worden.

DSCF0346.JPG

Even for these kind of  yamadori, “2 to 1” full day workshops are advised.

Ook voor dit soort yamadori zijn "2 to 1" van een volle dag aan te raden.

DSCF0352.JPG

A peculiar trunk with natural character  for this bunjin mugo.

Een bizarre stam met natuurlijke karakters  voor deze bunjin mugo.

DSCF0380.JPG

Make your choice for your new project. Reservations possible until your booking date.

Maak uw keuze voor uw nieuw project. Reserveren kan tot uw boekingsdatum.

DSCF0387.JPG

09/12/2014

Yamadori te koop - deel 1.

DSCF0328.JPG

Another workshop season has begun. For those aiming a little higher we have the best prepared yamadori ever. All of these trees already have a compact root ball and are for working upon without any risk.

Een nieuw workshop seizoen is begonnen. Voor diegenen die een stapje hoger mikken hebben we de best voorbereide yamadori ooit gehad. Al deze bomen hebben reeds een compacte potkluit en zijn zonder risico klaar voor alle bewerkingen.

DSCF0329.JPG

This Juniperus Sabina has a spectacular trunk movement hidden under the green. These are trees that are going to be styled preferably on “1 to 1” or “2 to 1” day workshops. Dates will be scheduled during the week on appointment.

Deze Juniperus sabina heeft een spectaculaire stamlijn onder het groen verborgen. Dit zijn bomen die bij voorkeur op "1 to 1" of "2 to 1" dag workshops gestijld worden. Deze data worden tijdens weekdagen ingeplant naar na afspraak.

DSCF0330.JPG

These projects are not just for practicing but they are potential works of art that may require two full days of work for just the basic styling alone.

Dit zijn geen speel- en oefenboompjes, maar potentiële kunstwerken waarvan de basisvormgeving 2 volle dagen in beslag nemen.

09/11/2014

Pré bonsai.

DSCF0374.JPG

Our “pre bonsai” sales department is ready for the new season.

Onze "pré bonsai" verkoopafdeling staat volledig klaar voor het nieuwe seizoen.

DSCF9747.JPG

Here you can find a large offer of material ranging from projects that have just been started up to bonsai in process of all ages, varieties, styles and sizes.

In deze afdeling vind je een ruim aanbod van opgestarte projecten tot reeds bewerkte bonsai in alle leeftijden , soorten, stijlen en maten.

DSCF9885.JPG

All trees are price-set individually according their qualities. Let us advice you in your purchase of your project trees. If you don’t find what you’re looking for in this department, we have another one with starting plants.

Alle bomen worden individueel geprijsd volgens hun kwaliteiten. Laat je door ons adviseren voor de aanschaf van uw projectbomen. Vind je het niet in deze afdeling dan hebben we nog een afdeling startplanten.

DSCF0370.JPG

Along with your favorite choice and your purchase you can enquire info about the future possibilities this trees hold. Fall and winter are the best seasons for further thorough stylings.

Bij uw favoriete keuze en voor uw aankoop kan je vragen naar de toekomstmogelijkheden van deze bomen. Het najaar en winter zijn de beste seizoenen om aan de doorvorming van bonsai te werken.

DSCF0373.JPG

Beginners as well as advanced bonsai enthusiasts will find a range of good starting material. And if you cannot find the right inspiration yourself, let us guide you in your choices, we’ll gladly show you the best material fitting your budget. Try to avoid bad purchases and start with good material.

Zowel beginners als gevorderden vinden in deze afdeling een aanbod van goed uitgangsmateriaal. Heeft uzelf geen inspiratie, laat u dan bijsturen, wij tonen u  het beste materiaal volgens uw budget. Probeer miskopen te vermijden en start met goed materiaal.


1 2 Next