10/31/2014

Conifers for beginners - Juniperus sargentii.

DSCF3397.jpg

This Juniperus sargentii is a good start plant for beginners. We still have other such plants of this variety in full ground and they are now for sale at 125 euros. If you’re interested ask for it, after you made your choice we can dig them up, ready to be worked upon.

Deze Juniperus sargentii is een goede startplant voor beginners. Hebben nog gelijkaardige startplanten van deze variëteit in volle grond en deze zijn nu te koop voor 125€. Interesse vraag ernaar, deze kunnen na keuze worden gerooid (uitgedaan) en bewerkt.

DSCF3742.jpg

This juniper was styled end January this year, here’s the coverage:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2014/02/06/juniper-for-beginners-3-8095941.html

Deze Juniperus werd gestijld eind januari dit jaar, het verslag ervan zie:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2014/02/06/juniper-for-beginners-3-8095941.html

DSCF9014.jpg

The tree was repotted about three months after its initial styling.

Een kleine drie maand na de eerste vormgeving werd de boom verpot.

DSCF9047.jpg

A lot of fine roots in the soil clod.

Veel fijne wortels in de tuin aardkluit.

DSCF1645.jpg

After one growing season, in September  this same year, the first foliage development.

Na één groeiseizoen, september hetzelfde jaar, een eerste loofopbouw.

DSCF1728.jpg

The first step towards compact foliage is made.  The next step is set  after the wire will be removed, then we will wire it again, this time in detail. The short report on  this beginner’s tree is about the past work that is done and the obtained results after 8 months. A first bonsai result will be expected after three years.

Een eerste stap naar compact loof is bereikt. Volgende bewerking is na het ontdraden, dan wordt er verfijnd doorbedraad. Dit kort verslag over deze beginnersboom beschrijft de gedane werkzaamheden en de bereikte resultaten op 8 maanden. Een eerste bonsai resultaat wordt beoogd op drie jaar.

10/30/2014

Pinus parviflora cascade.

DSCF0448.jpg

The majority of the old pine needles loosen naturally.  This begins in late summer and continuous throughout the fall.

Een groot deel van de oude naalden komen op natuurlijke wijze los bij Pinussen. Dit gebeurt vanaf laat zomer en gaat het ganse najaar verder.

DSCF0451.jpg

Thus cleaning pines is a task that is best performed in autumn.

Het schoonmaken is dan ook een najaarswerk.

DSCF0454.jpg

During the first session  all dry needles are removed and normal pruning and plucking is performed. Only small needles stay on. There are here and there longer needles that start to change color but are still not loosening. They are mostly too close to small new buds and by plucking them one could damage them. So it is best to remove them late fall or early winter.

Bij de eerste opkuis zijn de droge naalden weg plus het verdere pluk en snoeiwerk. Er blijven enkel kleine naalden over. Tussenin zitten nog langere naalden die vast zitten maar ook beginnen verkleuren. Deze zitten te dicht bij de kleine knoppen en om plukschade te voorkomen worden deze pas in het late najaar of begin winter weggehaald.

DSCF0461.jpg

Pines that already are in a refined phase are lightly plucked once during spring, about the same moment that pinching or pruning takes place. After that they are followed up once in the summer and once in the fall and then a get final check-up in winter.

Pinussen met een goede verfijning worden één keer in het voorjaar, ongeveer tijdens het nijpen of snoeien, licht meegeplukt. Dan één keer licht nalopen in de zomer en dan één keer in het najaar plus volledig afwerken in de winter.

DSCF0467.jpg

Very important: This is only done with mature trees. All the other pines that are still in their developmental phases only need two interventions a year. Don’t perform any useless experiments on your pines, most of the time you’d lose a growing year of fine ramification.

Zeer belangrijk; dit wordt enkel bij rijpe bomen toegepast. Alle andere in opbouw zijnde Pinussen hebben voldoende aan twee werkzaamheden per jaar. Doe geen nutteloze proeven op uw Pinussen of je verliest meestal een groeijaar naar fijne vertakkingen toe.

10/29/2014

OPEN ZATERDAG 1 NOVEMBER - OUVERT SAMEDI 1er NOVEMBRE.

DSC00426.JPG

OPEN ZATERDAG 1 NOVEMBER.

 OUVERT SAMEDI 1er NOVEMBRE.

 

Picea.

 

DSCF2678.jpg

Sometimes a workshop is ideal for evaluating a tree even without working on it. It is important that the owner continues with the right techniques but that he also knows when to alter them at the appropriate time.

Soms is een workshop goed voor evaluatie zonder dat er verder op de boom gewerkt wordt. Het is vooral van belang dat de eigenaar de juiste technieken blijft doen maar ook dat er tijdig gewijzigd wordt van techniek.

DSCF2679.jpg

Buds always tell you a year ahead how a season will influence the tree. On the basis of these buds all is determined in the winter ; if this Pïcea has to be repotted or not, if it needs soft plucking, if we need to wait till pruning time or maybe even if  we mustn’t do anything at all. When we lay out a good plan during winter time, this will  avoid the wrong work next season.

Knoppen vertellen altijd een jaar op voorhand hoe een seizoen zal verlopen. Aan de hand van die knoppen wordt in de winter alles bepaald; zowel of er verpot dient te worden als of er zachte pluk bij deze Picea zal gebeuren, er gewacht moet worden tot de snoei of misschien er helemaal niets moet worden gedaan. Als er nu tijdens de winter reeds een goed programma wordt vastgelegd voorkomt dit foutieve werkzaamheden in het volgende seizoen.

DSCF2611.jpg

Sometimes evaluating and discussing a tree are of the most importance because observing them and how they grow are the key to successfully creating bonsai.

Soms zijn deze besprekingen het meest leerrijke omdat het leren observeren van bomen en hun groei de sleutel zijn tot succesvol bonsai beoefenen.

10/28/2014

Pinus thunbergii seedling.

DSCF2615.jpg

Sometimes one can’t estimate anymore how long some trees that come to our workshop are already in training and what the starting material looked like in the beginning.

Bij de meeste  boompjes die op onze workshops verschijnen kan je het niet meer inschatten hoe en waar we mee begonnen zijn.

DSCF3154.jpg

Most of our students are “all-rounders” that have worked with old yamadori, garden plants as well as young little trees like in this case. We carefully consider every aspect of creating bonsai yourself. And that it pays off is clear after evaluating this black pine seedling.

De meeste cursisten bij ons zijn "all-rounders" die zowel met oude yamadori, tuinplanten of zoals in dit geval met jonge boompjes zijn gestart. Bij ons wordt ieder aspect van bonsai zelf opbouwen met de nodige aandacht behandeld. Dat dit zijn vruchten afwerpt zien we na evaluatie van deze zwarte den zaailing.

DSCF3193.jpg

After every performed task a new schedule for the next step is laid out. There are never any techniques applied that we haven’t experienced ourselves. Everything we teach our students is based on our own experiences.

Steeds wordt er na ieder bewerking een volgend schema uitgezet voor de volgende stap. Nooit worden er technieken toegepast waar we zelf geen ervaring mee hebben, allles wat we onze cursisten leren is gestaafd op persoonlijke ervaringen.

DSCF3195.jpg

It satisfies both our students and me to see successive results every time. And that gives me a reason to go on. It has been otherwise in the past, not everyone took my  good advice and/or didn’t have their trees followed up for a longer period and thus one sometimes lost track of things. We have a devoted, select group for a number of years now and the newcomers are going with the flow smoothly.

Dat de resultaten mekaar snel opvolgen bij de deelnemers is zowel voor hun als voor mijzelf een voldoening en een reden om ermee door te gaan. Het is vroeger ook anders geweest, niet iedereen volgde mijn raad op en/of bleef langere tijd zonder opvolging en geraakten zo in een sukkelstraatje. Nu bouwen we reeds jaren met een selecte groep en de nieuwkomers gaan vlot mee.

10/27/2014

Project workshop - impression -2.

Project workshop - impressie - 2.

Starting upnew projects. Quercus & Acer campestre.

Opstarten van nieuwe projecten. Quercus & Acer campestre.

 

DSCF6988.JPG

DSCF6993.JPG

DSCF7032.JPG

DSCF7057.JPG

DSCF7084.JPG

DSCF7093.JPG

DSCF7104.JPG

DSCF7125.JPG

DSCF7158.JPG

DSCF7167.JPG

DSCF7206.JPG

DSCF7227.JPG

Next year follow-up.

Volgend jaar vervolg.

 

10/26/2014

Project workshop - impression -1.

Project workshop - impressie - 1.

Starting upnew projects. Quercus & Acer campestre.

Opstarten van nieuwe projecten. Quercus & Acer campestre.

DSCF6785.JPG

Explanation of the work to carry out the first 3 to 5 years.

Uiteenzetting van de uit te voeren werkzaamheden voor de eerste 3 à 5 jaar.

DSCF6793.JPG

DSCF6805.JPG

DSCF6817.JPG

DSCF6852.JPG

Chu-hin.

DSCF6858.JPG

DSCF6862.JPG

DSCF6903.JPG

DSCF6908.JPG

DSCF6913.JPG

DSCF6946.JPG

DSCF6951.JPG

 

 

 

10/25/2014

Juniperus squamata Meierii.

P1080605.JPG

P1080609.JPG

P1080615.JPG

This start plant began his training this year in the  midst  of February. In order for a beginning bonsai enthusiast to get acquainted with the necessary techniques like wiring, pruning, branch selection, tension techniques, raffia, the first dead wood etc….This is an ideal plant to start with.

Deze startplant werd opgestart midden februari van dit jaar. Om een  beginnend liefhebber vertrouwd te maken met de nodige technieken zoals bedraden, snoeien, takkenselectie, spandraden, raffia, eerste dood hout ...is dit een ideale startplant.

 

P1080626.JPG

After the first styling and repotting. Trees that went through such a process are best left alone to recuperate. Here in the picture you can see the tree in  the owners garden, which is not a good spot to stand. Too high above ground (not enough protection) and not enough air humidity. Make sure trees under these conditions are placed in a green environment low above ground or even on it.

Na eerste vormgeving en verpotting. Bomen met dergelijke bewerkingen achter de rug krijgen best een recuperatie standplaats. Hier waar de foto genomen is, bij de eigenaar thuis, is een foute standplaats. Te hoog boven de grond (te weinig beschut) en te weinig luchtvochtigheid. Zorg voor een groene omgeving laag bij de grond of op de grond.

P1080631.JPG

This is an ideal place to stand for trees that have already rooted thoroughly and that are growing. When recently repotted there’s more shelter needed but still a lot of light = sun.

Dit is een ideale standplaats, in de nabij van groen, voor bomen, die al ingeworteld en aan de groei zijn. Voor pas verpotte bomen is er meer beschutting nodig maar wel veel licht = zon.

DSCF5993.jpg

DSCF6004.jpg

DSCF6013.jpg

June 2014. First trim.

Juni 2014. Eerste snoei.

DSCF1604.jpg

Seven months after the first styling; the tree has lived up to our expectations during its initial growing season and was brought in to work on the foliage for the second time. The next few months there will be work done on the dead wood and the wiring and tension wires will be replaced if considered necessary. As with variety we talk about 4 to 5 years of foliage development before the first results start to show. The first process on this tree is very important and it went perfectly.

Zeven maanden na de eerste vormgeving; de boom heeft alle wensen vervuld het eerste groeiseizoen en werd binnen gebracht voor een tweede loofopbouw. De komende maanden worden de eerste stappen aan het dode hout gedaan en bedrading en spandraden zullen worden vervangen indien nodig blijkt. Bij deze soort praten we over 4 à 5 jaar loofopbouw alvorens het eerste juiste resultaat bereikt is. Heel belangrijk is de eerste bewerking en deze is hier perfect verlopen.

10/24/2014

Sho-hin.

DSCF1548.jpg

More and more sho-hin start plants are acquired to enter next styling season. They are now available in different price ranges. Examples in the picture: Juniperus itoigawa, Juniperus chinensis and Pyracantha.

Voor het komende vormseizoen worden er steeds meer sho-hin startplanten aangeschaft. Deze zijn nu in verschillende prijzen beschikbaar. Vooral zoals hier op foto: Juniperus itoigawa, Juniperus chinensis en Pyracantha.

DSCF1751.jpg

It is best to practice on bigger trees first before you take the next step towards the more refined work. Most of that is performed with two thumbs and two indexes, the rest of the hand doesn’t belong here.

Je kan best eerst op grotere bomen oefenen alvorens de stap te zetten naar het fijne werk. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd met 2 duimen en 2 wijsvingers, de rest van de handen horen hier niet thuis.

10/23/2014

Lange termijn project - Quercus robur.

Aanstaande zaterdag starten we terug met lange termijn projecten van Quercus & Acer campestre. Hieronder een voorbeeld van zo een project.

 

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

Cedrus libanii.

DSCF1888.jpg

Cedrus libanii, a few growing months after the first activities.

Cedrus libanii enkele groeimaanden na zijn eerste bewerkingen.

DSCF2078.jpg

First light maintenance.

Een eerste lichte onderhoud.

DSCF2087.jpg

Starting next year this maintenance will be carried out twice and from the third year on there will be needle plucking and a first session of thinning out. These kind of prepared start plants guarantee you an already beautifully developed bonsai in about three year  time, that is if all has been correctly followed up.

Vanaf volgend jaar zal deze onderhoud reeds 2 maal per jaar worden toegepast en vanaf het derde jaar komt er een naaldpluk en een eerste uitdunnen. Dit soort voorbereide startplanten garanderen u in drie jaar tijd reeds mooi opgebouwde bonsai indien alles correct is opgevolgd.

10/22/2014

Juniperus Itoigawa.

DSCF2052.jpg

This Itoigawa is styled again after being neglected for several years. The quality of foliage isn’t too good so our pruning and thinning out is accordingly to its state. Vitality is of key importance so styling comes in second place and we avoid weaker branches to come into existence. This is how all trees are individually evaluated during the workshops.

Deze Itoigawa wordt opnieuw gevormd na enkele jaren van verwaarlozing.  De loofkwaliteit is niet zo best en het snoeien en uitdunnen is hier aan aangepast. Hier primeert de vitaliteit boven de vormgeving en vermijden tijdens het vormen dat er zwakkere takken ontstaan. Zo worden op onze workshops alle bomen individueel aangepakt.

10/21/2014

Pinus parviflora.

DSCF0287.JPG

The season to upgrade your trees is eminent. This Pinus parviflora once already underwent an important improvement meaning rendering it compactly. On this tree there’s only 15 cm of grafted pardiflora variety present, the rest of the lower trunk is thunberghii.

A lot of pines have a much too high grafted area and the age difference between base and the grafted tree with trunk and branches is too big. It is still an important part of bonsai to get the trees to their best beautiful proportion. Such has been done for this mid-size about twenty years ago, and now it has developed into a high quality bonsai.

Het seizoen om bomen te verbeteren staat voor de deur. Deze Pinus parviflora heeft ooit een belangrijke verbetering ondergaan, nl. het compact maken. Op deze boom staat slechts 15cm geënt parviflora materiaal , de ganse onderstam is thunbergii.

Vele Pinussen hebben een te hoog ent gedeelte en het leeftijdsverschil tussen onderstam en ent stam + takken is te groot. Bomen tot op hun minimale mooie proportie brengen is nog altijd een belangrijk onderdeel van bonsai. Deze midsize heeft deze bewerking zo een 20 jaar geleden ondergaan en is nu uitgegroeid tot een hoge kwaliteitsbonsai.

DSCF0291.JPG

Top view. A lot of branches that carry the right amount of needles and facing outwards. Buds well in proportion and equally spread all over the whole tree. This is a tree that had a long developmental  and an equally long good maintenance period and it has adapted its growing manner to these chores.

Bovenaanzicht. Weinig naalden op veel takken die allen mooi naar buiten gericht zijn. Knoppen in goede proportie en gelijk verdeeld over gans de boom. Dit is een bonsai die reeds lang een goede onderhoud geniet na een lange opbouwperiode en die nu zijn groei heeft aangepast aan de onderhoudstechnieken.

DSCF0305.JPG

The first steps to reduce trees are being carried out this season. Anyone who doubts if their trees are eligible for this kind of activities better brings them to our workshops or to a K.B.K. meeting. There can only be a start of a new project if the owner as well as the tree is ready and the potential for a better future is 100% assured.

De eerste stappen om bomen te verkleinen worden nu dit seizoen uitgevoerd. Voor wie twijfels heeft of hun bomen daarvoor in aanmerking komen breng ze mee op workshop of K.B.K. meeting. Er wordt enkel opgestart als eigenaar en boom er klaar voor zijn en als het potentieel voor een mooiere toekomst 100% zeker is.

10/20/2014

Stive's Juniperus Itoigawa.

DSCF4218.JPG

DSCF4299.JPG

Natural raffia.

Natuurlijke raffia.

DSCF4347.JPG

Fixation with bamboo for longer term and a complete wiring.

Fixatie met bamboe voor langere termijn en een volledige bedrading.

DSCF4393.JPG

DSCF4406.JPG

Styling of the main branches.

Styling van de hoofdtakken.

DSCF4398.JPG

Nice trunk movement. Without the dead wood even more beautiful.

Mooie stambeweging. Zonder het dode hout zelfs nog mooier.

DSCF4451.JPG

Detailed wiring.

Detail bedrading.

DSCF4665.JPG

DSCF4679.JPG

Next year we are working on the foliage quality. I am personally convinced to reduce the deadwood by 50% . A good tree in the making.

Volgend jaar werken we aan de loof kwaliteit. Persoonlijk ben ik overtuigd om het dode hout voor 50% te verwijderen. Een goede boom in de maak.

 

 

10/19/2014

Buxus.

DSCF2138.jpg

This Buxus coming from Indonesia isn’t 100 % hardy so avoiding periods of frost in our climate will do fine. This little tree has been thinned out and is now ready for further training in the classical Japanese style. All branches come with growing ends and this in a single season. In this case it is better to have it grow on for another 8 to 10 months without performing any work on it, and it could even be stalled in a lightly heated area during winter time. This might turn out into a fine, acceptable specimen in a fairly short time say three years, that is if the all the work on it is well timed. The basis of this start material is of good quality, the root base, it is nicely tapering and age is already sufficiently present.

Deze Buxus uit Indonesië is niet 100% winterhard, in ons klimaat de vorstperiodes vermijden is voldoende. Dit boompje is uit gesnoeid om verder op te bouwen in de klassieke Japanse stijl. Alle takjes zijn voorzien van groeitakken en dit op één groeiseizoen. In dit geval is het beter om dit exemplaar onbewerkt nog 8 à 10 maanden te laten doorgroeien, desnoods in de winterperiode in een licht verwarmde ruimte. Met de juist "getimde" bewerkingen kan dit op zeer korte tijd, ongeveer op 3 jaar, een geloofwaardig en mooi exemplaar worden. De basis van het startmateriaal  is van goede kwaliteit, voet, tapsheid en ouderdom zijn reeds voldoende aanwezig.

10/18/2014

Taxus.

DSCF1860.jpg

The first goal for this Taxus pre-bonsai  has been reached meaning having the foliage grown as close as possible to the trunk.

Het eerste doel van deze pre bonsai Taxus is bereikt namelijk het groen zo dicht mogelijk bij de stambasis laten groeien.

DSCF1866.jpg

This tree is built up with only one branch.

Deze boom is opgebouwd met één tak.

DSCF1926.jpg

After removing all material that has grown out of proportion we can now style it more thoroughly.

Na het verwijderen van het buiten proportie gegroeid materiaal kan nu de doorvorming beginnen.

DSCF1942.jpg

A detailed wiring technique is necessary here. Next year we’ll start its maintenance by pruning, twice a year.

Een detail bedrading is hier noodzakelijk. Volgend jaar beginnen we met de onderhoud door snoei en dit twee maal per jaar.

10/17/2014

Picea Jezoensis.

DSCF1831.jpg

We have built this tree up starting from raw material about 10 years ago.

Een goede 10 jaar geleden hebben we deze boom opgebouwd vanaf ruw materiaal.

DSCF1902.jpg

A very fine compact ramification is making it harder and harder each year to improve the quality of foliage as well as its shape.

Een reeds zeer fijne en compacte vertakking maakt het ieder jaar iets ingewikkelder om nog steeds zowel de vorm als de loofkwaliteit te verbeteren.

DSCF1909.jpg

Here also, the buds are the theme for pruning botanically correct.

Ook hier zijn knoppen de rode draad om botanisch verantwoord te snoeien.

DSCF1914.jpg

At the end of the trim session there has to be enough growing material left in order to enter next spring on a leveled base. Keeping the right balance with trees in this stage of development is of foremost importance. All is kept natural in combination with modeling trim. Simply said: Aesthetical  and botanical trim must be well balanced.

Op het einde van de snoei moet er een eenheid aan groeimateriaal over blijven om gelijkmatig het volgend voorjaar aan te vatten. Voor bomen in dit trainingsstadia is de juiste balans behouden het meest belangrijke. Alles blijft natuurlijk in combinatie met de vorm snoei. Eenvoudig gezegd: esthetisch en botanisch snoeien moeten hier goed in balans zijn.

10/16/2014

Juniperus parsonii met Juniperus itoigawa enten.

 

Afgelopen winter werden Juniperus parsonii geënt, daarop werd Juniperus itoigawa veredeld.

Zie:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

De bomen van deze workshop worden opgevraagd voor een eerste evaluatie en een eerste snoei.

Let op:

Wees voorzichtig tijdens het transport voor de geënte takken.

Avond workshop met deze bomen op donderdag 6 november van 18u - 22u.

Wie nog een ent project wil opstarten kan zich aanmelden, deze kan dan afzonderlijk doorgaan mits we voldoende kandidaten hebben.

Voor info over het startmateriaal kan je beter ter plaatse op ons bedrijf dit materiaal naar uw wens en na afspraak onder begeleiding uitkiezen.

DSCF5467.JPG

DSCF5465.JPG

DSCF5461.JPG

DSCF5462.JPG

DSCF5463.JPG

Juniperus parsonii met itoigawa enten van Raimond. Alle enten groeien reeds op de takken. Deze boom staat klaar om al het overtollig materiaal te verwijderen.

Foto 15.10.2014.

 

10/15/2014

Acer buergerianum - 2.

Day 2.

Dag 2.

DSCF5083.JPG

DSCF5085.JPG

DSCF5177.JPG

DSCF5243.JPG

In this pot we are going to finish this project in three years time to a mature bonsai.

In deze pot gaan we dit project in drie jaar tijd tot een volwassen bonsai afmaken.

DSCF5251.JPG

DSCF5277.JPG

DSCF5329.JPG

If you want to start a high class project just ask.

Als u wilt beginnen met een high class project vraag ernaar.

10/14/2014

Acer buergerianum - 1.

Styling of a long-term project.

Styling van een  lange termijn project.

DSCF4808.JPG

DSCF4859.JPG

DSCF4863.JPG

DSCF4874.JPG

DSCF4883.JPG

DSCF4886.JPG

DSCF4895.JPG

DSCF4912.JPG

DSCF4967.JPG

DSCF4991.JPG

End of day one.

To be continued.

Einde van de eerste dag.

Wordt vervolgd.

1 2 Next