11/12/2014

Story of my Juniperus procumbens - Part 3.

Verhaal van mijn Juniperus procumbens - Deel 3.

DSCF7756.JPG

A few weeks later, the foliage has been completely cleaned out and we are entering the final phase of restoring and cleansing of the living and dead wood.

Enkele weken later, de volledige opkuis van het loof is gedaan en we werken aan de laatste fase van de restauratie en opkuis van het levende en dode hout.

DSCF7876.JPG

Two to three cleaning sessions in a row.

Twee à drie poetsbeurten na elkaar.

DSCF7879.JPG

Cleaning sufficiently  with brushes, pieces of cloth and water.

Goed zuiver maken met borstels, doeken en water.

DSCF7890.JPG

Applying yin product, it just seems like watering, it looks very simple. This layer is only put on for protection of the dead wood. Normally it also enbodies an aesthetic function and in that case applying the yin product should be carried out more skilled and therefore in thin layers, one after another.

Jin product aanbrengen, dit is net als water geven het ziet er zeer simpel uit. Deze beurt is enkel ter bescherming van het dode hout, maar normaal heeft het ook nog een esthetische waarde en dan moet het aanbrengen van het jin product vakkundig gebeuren en zeker niet te dikke lagen over elkaar.

DSCF7969.JPG

All is cleaned up, so no more insect eggs, no more diseases that could appear during winter. The foliage is ready and next season we’ll be able to maintain this tree the correct way and develop it further.

Alles opgepoetst, dus geen insecten eieren, niets van ziektes die tijdens de winter zouden kunnen verschijnen. Het loof staat opbouw klaar en volgend seizoen wordt deze boom terug op de correcte manier onderhouden en verder opgebouwd.

DSCF8039.JPG

It renders me satisfaction to hand over trees into the hands of students who want to continue with me in progressing and maintaining them. The goal aimed here is developing compact built foliage. Christophe is getting a nice tree in the end but not only that, he has learned how to maintain this variety  in an up-going way and that is wise knowledge. Congrats. A tree with a story, Suzuki, myself and Christophe.

Het geeft mij voldoening mijn bomen in handen te geven van cursisten die ze verder samen met mij opbouwen en onderhouden. Het streefdoel is hier compact gegroeid loof opbouwen. Christoph houdt hier niet alleen een mooie boom aan over maar het leren opbouwend onderhouden van deze soort is een rijke kennis. Proficiat. Een boom met een verhaal, Hideo Suzuki, Ikzelf en Christophe.

 

The comments are closed.