12/31/2014

Happy New Year - Gelukkig Nieuwjaar - Bonne Année.

Gelukkig Nieuwjaar.jpg

vuurwerk 7.jpg

Taxus cuspidata - Christmas holiday styling.

Taxus cuspidata - Kerstvakantie styling.

DSCF5711.JPG

DSCF5703.JPG

DSCF5699.JPG

DSCF5705.JPG

DSCF5715.JPG

DSCF5721.JPG

DSCF5734.JPG

New front.

Nieuwe voorzijde.

DSCF5742.JPG

I chose to use aluminium wire for this tree.

Ik verkoos aluminium draad te gebruiken voor deze boom.

DSCF5745.JPG

As an "open book" styling; nothing is hidden. Crown and trunk are well balanced. Again not a classic cascade style, a "one of a kind" tree. I cannot wait to further develop this beauty.

Zoals een "open boek" styling; niets is verborgen. Een goed evenwicht tussen kruin en stam. Terug niet een klassieke cascade stijl, een "unieke" bonsai. Ik kan niet wachten om deze schoonheid verder te ontwikkelen.

12/30/2014

Taxus cuspidata - part 2.

Taxus cuspidata - part 2.

Two years later.

Twee jaar later.

DSCF4840.JPG

DSCF4862.JPG

DSCF4899.JPG

DSCF4924.JPG

DSCF4929.JPG

DSCF4993.JPG

DSCF4997.JPG

DSCF5036.JPG

DSCF5037.JPG

DSCF5046.JPG

First a repotting coming next spring and then we can start developing the Taxus cuspidata as a bonsai. For us the genuine bonsai work starts where it ends for many others.

Verpotten komend voorjaar en daarna kan de opbouw van de Taxus cuspidata als bonsai beginnen. Bij ons begint het echte bonsaiwerk waar het voor velen eindigt.

12/29/2014

Taxus cuspidata - part 1.

Taxus cuspidata - part 1.

DSCF9066.jpg

DSCF9158.jpg

DSCF9163.jpg

DSCF9217.jpg

DSCF9219.jpg

DSCF9300.jpg

DSCF9306.jpg

DSCF9405.jpg

 

12/28/2014

Juniperus sabina.

 Juniperus sabina.

DSCF3435.JPG

Juniperus sabina yamadori.

Juniperus sabina yamadori.

DSCF3540.JPG

It takes a more detailed approach learning to work with good start material.

Het leren werken met goed startmateriaal vraagt een meer gedetailleerde aanpak.

DSCF3546.JPG

DSCF3599.JPG

DSCF3635.JPG

DSCF3644.JPG

Even without any wire it still looks nice.

Zelfs zonder draad ziet het er nog goed uit.

DSCF3651.JPG

DSCF3662.JPG

During winter time a few little pieces of art are born here in our studio on a weekly base.

In de winterperiode worden er wekelijks een aantal kunstwerkjes geboren in onze werkplaats.

DSCF3660.JPG

We always believe in stylings based on a well thought philosophy of development. The longer path is shorter. 

Bij ons zit er achter iedere vormgeving een opbouw filosofie. De langere weg is korter.

12/27/2014

Satsuki Azalea chuhin.

Satsuki Azalea chuhin.

DSCF5061.JPG

DSCF5084.JPG

DSCF5101.JPG

DSCF5197.JPG

DSCF5200.JPG

Zeer mooie tapse groei. Groen en takken  zeer dicht bij de stam. Goed verdeelde wortelvoet onder het grondoppervlak. Vanaf dit startmateriaal bouw je in 3 tot 5 jaar tijd een Satsuki bonsai.

Van dit Satsuki chuhin startmateriaal hebben nog zeven stuks te koop.

Very nice tapering growth. Foliage and branches reside close to the trunk. Well spread “nebari” under the surface. With this kind of start material one can create a Satsuki bonsai in 3 to 5 years time. 

Of this Satsuki Chuhin starters material we still have seven pieces available.

12/26/2014

Pinus parviflora & Juniperus Itoigawa.

Pinus parviflora & Juniperus Itoigawa.

DSCF3402.JPG

This Pinus began its training last year, these are “homework trees”. With a little advice the owner is able to advance this little tree towards a more mature example. Giving advice on trees is an important issue during our workshops.

Deze Pinus is vorig jaar opgestart, dit zijn "huiswerk bomen".  Met een beetje advies kan de eigenaar dit boompje naar een rijper exemplaar door vormen. Advies op bomen is een belangrijk onderdeel tijdens onze cursussen.

DSCF3410.JPG

Homework, Juniperus itoigawa.

Thuiswerk, Juniperus Itoigawa.

DSCF3611.JPG

A little sharper, now we still have to deal with the top and at the end of next summer  we can start refining.

Een beetje aangescherpt, nu de top nog en eind volgende zomer kan de verfijning beginnen.

12/25/2014

"Two to One" workshop overall images.

 

"Two to One" workshop overzicht.

DSCF3514.JPG

This buergerianum on rock planting has been marcotted last year and now it is separated from the mother plant plus a part of the rock has been grinded away. We do everything to obtain sho-hin. As long as we can say that we did it ourselves.

Deze buergerianum op rots is vorig jaar gemarcoteerd. Nu wordt de marcotage van de moederplant gehaald en een stuk van de rots weggeslepen. Wij doen alles om aan sho-hin te komen. Als we maar kunnen zeggen dat  we het zelf gedaan hebben.

DSCF3566.JPG

Sabina yamadori. I like these kind of workshops a lot, especially knowing that there are trees being created here that will  be admired often later on.

Twee Sabina yamadori. Dit zijn de workshops waar ik het meest van hou en vooral wetend dat er bijna wekelijks bomen gecreëerd worden die nog vaak zullen bewonderd worden.

DSCF3569.JPG

Cleaning up the trunk and wood with water.

Schoonmaken van stam en hout met water.

DSCF3593.JPG

Cleaning with the help of compressed air.

Schoonmaken van stam en hout met perslucht.

DSCF3604.JPG

A big smile before concentration.

Een brede glimlach voor de concentratie.

DSCF3655.JPG

Treating the dead wood will be carried out on a yearly basis from now on.

Het behandelen van het dode hout wordt vanaf nu jaarlijkse onderhoud.

DSCF3661.JPG

Silence and concentration all around.

Stilte en concentratie.

DSCF3672.JPG

You’d better apply wire of a good quality  to match that one of the tree’s. The trees are not always finished at the end of the workshop but they do so in such a way that the owner will be able to finish the job at home without problems.

Gebruik best goede kwaliteitsdraad op goede kwaliteitsbomen. De bomen verlaten de workshopruimte niet altijd volledig afgewerkt maar wel zodanig dat de eigenaars ze thuis verder kunnen afwerken zonder problemen.

DSCF3391.JPG

DSCF3453.JPG

DSCF3461.JPG

DSCF3472.JPG

DSCF3631.JPG

DSCF3649.JPG

It takes a small day’s work to clean up the tree.

Een kleine dag werk aan de opkuis van de boom.

12/24/2014

"Two to One" workshop - Pinus densiflora yamadori.

 "Two to One" workshop - Pinus densiflora yamadori.

DSCF3389.JPG

One well developed main branch  is enough to create a tree in its basics.

Eén goed ontwikkelde hoofdtak is voldoende om een boom zijn basisopbouw te geven.

DSCF3758.JPG

Again, we are not professional photographers and therefore it is difficult for us to make trees with this kind of depth  look the same in the pictures as they are in reality. Here for instance the branches are spread open nicely and they don’t cross each other as you might think by just looking at the picture.

Nogmaals, wij zijn geen beroepsfotograaf en krijgen dergelijke bomen met veel diepte niet op de foto zoals ze er in werkelijkheid uitzien. In het echt lopen de takken mooi open en niet kruisend.

 

12/23/2014

Carving tools available - Frezen verkrijgbaar in onze zaak.

 

 

Carving tools available in our shop

NO INTERNET SALES.

Frezen verkrijgbaar in onze zaak.

Bonsai Center Ginkgo, Heirweg 190, 9270 Laarne.

ginkgo1@telenet.be

GEEN INTERNET VERKOOP.

Carving tools available in our shop

NO INTERNET SALES.

Frezen verkrijgbaar in onze zaak.

Bonsai Center Ginkgo, Heirweg 190, 9270 Laarne.

GEEN INTERNET VERKOOP.

Juniperus sabina yamadori.

Juniperus sabina yamadori.

DSCF3811.JPG

DSCF4189.JPG

DSCF4222.JPG

DSCF4248.JPG

DSCF4325.JPG

DSCF5117.JPG

DSCF5144.JPG

DSCF5195.JPG

DSCF5261.JPG

 

This tree will be wired further in delail at home."One of a kind - Bunjin Kengai" Tree with a good future.

 

Deze boom wordt thuis verder in detail bedraad. "One of a kind - Bunjin Kengai" Boom met een mooie toekomst.

 

12/22/2014

Last saturday's workshop, overall images.

Workshop van afgelopen zaterdag, algemeen beeld.

DSCF5049.JPG

DSCF5095.JPG

DSCF5115.JPG

DSCF5136.JPG

DSCF5145.JPG

DSCF5205.JPG

DSCF5210.JPG

DSCF5211.JPG

DSCF5252.JPG

DSCF5317.JPG

Potentilla.

12/21/2014

Workshop - Pinus parviflora.

Workshop - Pinus parviflora.

DSCF2878.JPG

A well developed and healthy Pinus parviflora, this tree began its training a few years ago starting from commercial material.

Een al goed ontwikkelde en gezonde Pinus parviflora. Deze boom is opgestart enkele jaren geleden vanaf commercieel materiaal.

DSCF2931.JPG

A lot of refined dense ramification, we’ll have to create space here by plucking.

Zeer veel fijne vertakkingen dicht op mekaar, hier moeten we ruimte maken door plukken.

DSCF3184.JPG

Plucking shouldn’t be carried out too intensively, neither should it be too little, we’ll have to start to build fine ramification closer to the trunk. It won’t take too much time now to obtain a dense tree full of ramification rather that a dense one that is just full of needles.

Niet teveel plukken en ook niet te weinig, nu is het opbouwen van fijne vertakkingen binnenin en achteraan aan de takken. Vanaf nu kan het zeer snel gaan naar een volle boom bestaand uit kleine takjes en niet een volle boom bestaand uit meer naalden dan vertakkingen.

12/20/2014

Acer buergerianum.

Acer buergerianum.

DSCF3535.JPG

The annual evaluation of trees is beneficial both for maintenance as well as for withstanding wrong evolutional processes. Here in this case we urgently need to deal with the root base near the end of this winter. In this phase of development interventions like these are necessary once in a while.

Het jaarlijks evalueren van bomen is niet alleen voor de onderhoud goed maar ook om fout lopende ontwikkelingen tegen te gaan. Hier wordt een dringende aanpak van de wortelvoet opgemerkt die einde deze winter zal worden bijgestuurd. In deze fase van opbouw zijn dergelijke ingrepen af en toe noodzakelijk.

12/19/2014

Workshop overall images.

Workshop algemeen beeld.

DSCF2860.JPG

Winter pruning on an Acer p. deshoyo cultivated in our own nursery.

Wintersnoei Acer p. deshoyo gekweekt in onze kwekerij.

DSCF2868.JPG

Hawthorn in development.

Meidoorn in opbouw.

DSCF3042.JPG

Cultivation of a “Big foot” trident Maple by marcotting / air layering.

Het kweken van een "Big Foot" drietand Esdoorn door marcoteren/afleggen.

DSCF3142.JPG

A first repotting of a Fagus sylvatica and making a more compact root ball.

Een eerste verpotting en compacter maken van de wortelkluit van een Fagus sylvatica.

DSCF3011.JPG

Initial styling of a Juniperus chinensis start plant.

De eerste vormgeving van een Juniperus chinensis startplant.

DSCF3090.JPG

Working some more on a Juniperus itoigawa.

Het verder bewerken van een Juniperus Itoigawa.

DSCF3131.JPG

Creating short jins on a Juniperus squamata.

Maken van korte jins bij Juniperus squamata.

DSCF3210.JPG

A further styling of a Pinus mugo yamadori.

Het doorvormen van een Pinus mugo yamadori.

DSCF3214.JPG

Wrapping branches with raffia and applying cross- wires. Preparations for heavy bending.

Takken van deze Pinus mugo worden ingepakt met raffia en dwarsdraad. De voorbereiding voor zware buigingen.

DSCF2905.JPG

DSCF3181.JPG

Preparations for a further styling of a Pinus pentaphylla.

Voorbereidingen voor het doorvormen van Pinus penthaphylla.

DSCF2946.JPG

DSCF2950.JPG

Marnic’s Sho-Hin collection under development.

Sho-Hin collectie van Marnic in opbouw.

12/18/2014

Juniper sho-hin.

Juniperus sho-hin.

DSCF2799.JPG

The foliage on this media blaauw sho-hin resides too far from the trunk. To wire the tree causes  even more volume. We are setting up a work schedule in order to obtain a very compact crest with new inner growth within just one growing season.

Het loof bij deze media blaauw sho-hin staat te ver af. Bedraden zorgt voor nog meer volume. We stellen nu een werkplan op om tijdens één groeiseizoen een zeer compacte kruin met nieuw binnengroen te hebben.

12/17/2014

Juniperus Grey Owl.

Juniperus Grey Owl.

DSCF2636.JPG

Juniperus Grey Owl, started its training from a garden plant. 80% of the styling is completed, now all attention goes to the foliage.

Juniperus Grey Owl, gevormd vanaf tuinplant. 80% van de vormgeving is voltooid, nu wordt alle aandacht op het loof gevestigd.

DSCF2689.JPG

To improve the quality of foliage in varieties like this means pruning more intensively and this also during the preparations for another wiring.

Loofkwaliteit verbeteren bij dergelijke soorten is meer intensief snoeien ook tijdens de voorbereiding voor een nieuwe bedrading.

DSCF2781.JPG

Styling the tree further on with a new wiring.

Met een nieuwe bedrading doorvormen.

DSCF2803.JPG

A few interventions will be necessary next summer in order to have the foliage grow compact and healthy.

Volgende zomer zullen enkele interventies nodig zijn om het loof compacter te laten groeien en toch goed aan te groeien.

12/16/2014

Two to One - Myrthe yamadori.

Two to One - Myrthe yamadori.

DSCF1472.JPG

Proportional trim on a Myrthe yamadori.

Proportiesnoei van een Myrthe Yamadori.

DSCF1527.JPG

In the next step the focus lies on the individual branch thickening, hence the necessity to prune back heavily and to make use of “pulling” branches and “power growth”. It is always important to plan way ahead in order  to avoid losing several years of growth.

Volgende stap bij deze Myrthe is werken aan individuele tak verdikkingen, daarvoor het zwaar terug snoeien en vanaf volgend voorjaar gebruik maken van "trektakken" en "powergroei". Plannen is altijd noodzakelijk om geen verloren groei-jaren voorbij te laten gaan.

12/15/2014

"Two to One" workshop - Quercus yamadori.

"Two to One" workshop - Quercus yamadori.

DSCF2275.JPG

This Quercus yamadori is being transfered into a smaller pot and will be styled further through.

Deze Quercus yamadori moet naar een kleinere pot en zal daarna worden doorgevormd.

DSCF2291.JPG

The space in the pot says enough; on the left there are no roots while all the big ones are situated on the left.

De plaats in de pot zegt genoeg; er zitten links geen wortels en rechts zitten alle grote wortels.

DSCF2300.JPG

This would be a fine option for the new position in its pot, that is if the roots will allow this.

Dit zou een goede optie zijn voor de nieuwe positie in de pot als de wortels het toelaten.

DSCF2345.JPG

The best inclination cannot be obtained here for all the roots grow from this big main root.

De mooiste inplantingshoek kan hier niet bereikt worden, alle wortels hangen aan deze grote hoofdwortel.

DSCF2379.JPG

The root ball needs to develop anew and the roots that are too long are shortened.

De wortelkluit moet opnieuw worden opgebouwd en te lange wortels worden ingekort.

DSCF2395.JPG

All the roots on the wrong side.

Alle wortels aan de verkeerde zijde.

DSCF2411.JPG

It is best to grow a new root system in a pot that isn’t too high.

Een nieuw wortelgestel kweek je best in een hoge niet al te grote pot.

DSCF2423.JPG

A semi-marcotting in the pot.

Een semi marcotage in de pot.

DSCF2433.JPG

Sphagnum moss.

Sphagnum mos.

DSCF2456.JPG

This will remain as is for three years, after that it will be repotted and the new roots improved.

Dit blijft drie jaar in deze pot, dan terug verpotten en nieuwe wortels verbeteren.

DSCF2726.JPG

After wiring and more compact styling. The tree can be developed further more in this state. Within a few years, when the root system will have grown sufficiently compact, the inclination can still be altered.

A good advice: Don’t try to put a tree in a drastic angle of inclination during the initial styling, get to know your tree better and after the first repotting all the possible stylings can be evaluated better.

 

Na bedraden en compacter vormen. De boom kan nu zo verder worden opgebouwd. Binnen enkele jaren, als het wortelgestel compact genoeg is,  kan de inplantingshoek nog altijd worden veranderd.

Een goede raad: Geef tijdens de eerste vormgeving nooit een drastische inplantingshoek, leer eerst de boom kennen en na de eerste verpotting kunnen alle stylingen mogelijk beter worden ingeschat.

 

 

 

12/14/2014

Juniperus sabina yamadori for sho-hin.

Juniperus sabina yamadori voor sho-hin.

DSCF2591.JPG

Preperational pruning.

Voorbereidende snoei.

DSCF2598.JPG

The foliage is close enough, and there’s a nice trunk movement.

Loof zit dicht genoeg, stambeweging loopt mooi door.

DSCF2669.JPG

There are several possibilities, and all of these options stay open during its initial styling.

Er zijn meer mogelijkheden, alle opties worden bewaard tijdens de eerste styling.

1 2 Next