04/16/2015

Fagus sylvatica.

 

DSCF4168.JPG

European beech varieties that  are trained towards bonsai are mostly start material of a certain age. A lot of them have a history being a garden plant, like this example has.

Europese beuksoorten die tot bonsai omgevormd en getrimd worden zijn meestal ouder startmateriaal. Vele startplanten hebben een tuinverleden zoals dit exemplaar.

DSCF4198.JPG

It takes a lot of time to give this kind of material the image of an old beech. Compared to the Japanese white Beech  the European varieties are a lot coarser. They also differ in their growing manner, even  mature trees.

Het is dan ook een lange weg om dergelijk materiaal het oude beuken imago mee te geven. Vergeleken met de Japanse witte beuk zijn de Europese beukensoorten veel ruwer. Ook als volwassen boom zijn er verschillen in groei.

DSCF4199.JPG

In this case we are going to do a first styling and our choice in style is quite obvious. An old beech in an open environment. Not a tree in a park but one that lives in the wild.

Met dit exemplaar gaan we de eerste stijling doen en de stijlkeuze is voor de hand liggend. Een oude beuk in een open ruimte. Geen boom uit een park maar uit de wilde natuur.

DSCF4318.JPG

A lot of tension wires are helping a hand. We avoid approaching the conifer shape during our styling. The branches are bent and positioned the way they are supported by an old deciduous  tree.

Veel spandraden helpen mee. We vermijden tijdens de stijling de coniferen vorm te benaderen. De takken worden gebogen en geplaatst zoals een oude loofboom deze draagt.

DSCF4343.JPG

All branches surrounding the trunk are placed in an open manner, the project can start in a month or two with the initial  up-building trim. This is a tree of which one might say in a couple of years: “You do not want to know how it all started.” This project consists of  a dozen improvement techniques  in order to create something credibly beautiful.

Alles staat open rondom de stam, het project kan binnen een tweetal maanden beginnen met de eerste opbouw snoei. Dit is een boom waarvan binnen enkele jaren zal gezegd worden: "je wilt niet weten waar hiermee begonnen is." Aan dit project zitten tientallen verbeteringstechnieken verbonden om dit alles geloofwaardig mooi te maken.

DSCF4347.JPG

As long as your garden isn’t just filled with projects like this, it surely is interesting to do. But we must take in account  more than 10 years until most of the reparations and intergrowths are successful.

Tot zolang je tuin niet enkel bestaat uit dergelijke projecten moet dat zeker kunnen. Hier moeten we toch op meer dan 10 jaar rekenen voor de meeste herstellingen en vergroeiingen klaar zijn. 

Comments

Oei, heb er zonet een 50-tal opgepot in bakken voor een (paar) bosjes. Misschien even kijken of er toch nergens een beukhaag in m'n tuin zou bij kunnen? :) Mooie boom, de voldoening zal des te groter zijn, that's the way i like it!

Posted by: koen | 04/16/2015

Respond to this comment

The comments are closed.