03/31/2015

Final styling of Benny’s Taxus cuspidata.

Finale styling van Benny's Taxus cuspidata.

DSCF4053.JPG

Time to alter technique, the real work begins.

Tijd om van techniek te veranderen, het echte werk kan beginnen.

03/30/2015

Juniperus procumbens.

DSCF3378.JPG

Bob wired his procumbens to the detail.

Bob had zijn procumbens tot in de puntjes bedraad.

DSCF3389.JPG

Styling can begin.

De vormgeving kan beginnen.

DSCF3394.JPG

We create beautiful void in between the main branches.

We laten mooie ruimtes tussen de hoofdtakken.

DSCF3399.JPG

The tree will be transferred into a round pot in different steps. This year we’ll let the part of the root ball that remains above ground die off slowly after which it will be removed. A first time adaptive repotting is due next year. We need to develop about 80% fresh roots and this newly grown root ball must be able to steadily support the tree in a flat round pot.

Het overbrengen naar de ronde bunjin pot zal in verschillende stappen gebeuren. Dit jaar gaan we enkel de boven uitstekende wortelkluit langzaam laten afsterven en daarna verwijderen. Pas volgend jaar komt een eerste aanpassingsverpotting. We moeten hier voor 80% een nieuwe wortelkluit opbouwen en dit moet stabiel de boom kunnen dragen in een platten ronde pot.

DSCF3402.JPG

DSCF4767.JPG

Another potential front side. Further work on the tree is due early summer, the roots as well as the foliage will then be trimmed and maintained.

Nog een potentiële voorzijde. Eerstvolgende ingrepen zijn vroege zomer, zowel wortels als loof worden dan gesnoeid en onderhouden.

DSCF4781.JPG

03/29/2015

Juniperus bonsai.

DSCF9019.JPG

This Juniper has been maintained incorrectly for a few years causing the foliage to have grown too long and to have lost its sturdy quality.

Deze Juniperus is gedurende enkele jaren op de verkeerde manier onderhouden waardoor het loof te lang is uitgegroeid en van minder vaste kwaliteit is.

DSCF9549.JPG

We have to start all over again, to thin out, to wire and style, to fixate and to pluck and prune. A process that’ll take us three years before we can continue with the different maintenance and developing techniques.

De ganse opbouw moet opnieuw worden gedaan , uitdunnen, bedraden, vormen, fixeren, plukken en snoeien. Een proces van drie jaar alvorens terug aan de slag te kunnen met de verschillende onderhouds- en opbouwtechnieken.

DSCF9553.JPG

DSCF9560.JPG

Substantially thinned out foliage of bad quality. We need to repot and provide nutrition according to the state the tree is in.

Flink uitgedunde slechte loofkwaliteit, hier hoort een aangepaste verpotting bij met aangepaste voeding.

DSCF9587.JPG

Ready for wiring and starting anew.

Klaar voor de bedrading en heropstart.

You can’t use the same maintenance technique year after year and with the same intensity. You need to master the knowledge to notice a tree’s altered growing rhythm in time and adapt your techniques accordingly. If you aren’t able to do so it is advisable to present your trees on our workshops on a yearly base. That way a lot of unnecessary and incorrect techniques can be avoided. The alternative, like many enthusiasts prefer, is to pluck and to wire over and over again. The only difference in the latter is that there is a lot less natural unaffectedness.

Je kan niet ieder jaar dezelfde onderhoudstechniek even intensief toepassen. De kennis ligt hem in het tijdig zien wanneer de boom zijn groeiritme wijzigt en daaraan wordt de techniek aangepast. Als je dit zelf niet kan inschatten is het best de boom jaarlijks op controle aan te bieden op een workshop. Dan worden heel wat onnodige en foutieve werkzaamheden vermeden. Het alternatief is zoals velen doen, het boompje steeds weer uitplukken en bedraden. Met dit verschil dat bij de laatste techniek de natuurlijkheid veel minder is.

03/28/2015

Azalea satsuki cascade.

Azalea satsuki cascade.

DSCF8994.JPG

Satsuki cascade, the end of the building-up phase.

Satsuki cascade, einde van het opbouwproject.

DSCF9034.JPG

This satsuki Azalea is a yamadori. This at itself is quite rare ‘cause most of these trees that are for sale are cultivated bonsai.

Deze Azalea satsuki is een yamadori. Dit op zichzelf is zeldzaam, de meeste die te koop worden aangeboden zijn gecultiveerde bonsai.

DSCF9041.JPG

About 10 years ago I started preparing the trunk from scratch. After these preparations and first pre-styling Freddy became the new owner of this tree. After a few more in depth stylings in an oversized pot, a beautiful naturally looking waterfall is the result.

Ik begon aan de voorbereiding van de stronk vanaf de kale stam, een 10-tal jaar geleden. Na de voorbereidende werken en een eerste pre vormgeving werd de boom eigendom van Freddy. Na enkele doorvormingen in een overmaatse pot is het resultaat een mooi natuurlijk ogende waterval.

DSCF9254.JPG

Naturally moving branches.

Natuurlijk bewegende takken.

DSCF9300.JPG

Now we start developing a compact and healthy root ball.

We beginnen aan de opbouw van een compact gezonde wortelkluit.

DSCF9319.JPG

DSCF9399.JPG

DSCF9581.JPG

Ready for the next step in the developmental process. A naturally looking, fine ramification which is adapted to the style so no Azalea “plateaus” but instead a tree like you would find on a mountainside. Well done Freddy, another “made in Belgium” solitaire in the making.

Klaar voor de volgende stap in het opbouwproces. Een natuurlijk ogende fijne vertakking aangepast aan de Stijl dus geen Azalea "plateaus" maar een echte boom zoals hij op de bergwand zou staan. Proficiat Freddy nog een "made in Belgium"  éénling in de maak.

03/27/2015

Repotting of high class bonsai -2.

Verpotten van "high class" bonsai -2.

DSCF9940.JPG

Bruno's Trident maple.

Bruno's Drietand esdoorn.

DSCF9995.JPG

ESCF0006.JPG

ESCF0009.JPG

ESCF0027 (4).JPG

ESCF0027 (25).JPG

ESCF0027 (71).JPG

ESCF0027 (104).JPG

ESCF0027 (107).JPG

ESCF0027 (111).JPG

ESCF0027 (161).JPG

Big size is back on. Mid 90's this tree was still in Japan. See behind me on the picture below.

Big size is weer in. Midden jaren 90 was deze boom nog in Japan. Zie achter mij op foto onderaan.

Japan foto 26.jpg

 

 

03/26/2015

Some flowering bonsai.

Enkele bloeiende bonsai bomen.

DSCF0604.JPG

DSCF0606.JPG

Forsythia.

Chinees Klokje.

DSCF0608.JPG

Jasminun nudiflorum.

Winterjasmijn.

DSCF0611.JPG

DSCF0613.JPG

Chaenomeles.

Dwergkwee of Japanse sierkwee.

DSCF0615.JPG

DSCF0695.JPG

DSCF0696.JPG

DSCF0677.JPG

Chaenomeles.

DSCF0620.JPG

DSCF0624.JPG

Prunus.

DSCF0631.JPG

DSCF0633.JPG

DSCF0693.JPG

DSCF0661.JPG

DSCF0659.JPG

DSCF0660.JPG

DSCF0666.JPG

Malus.

 

DSCF0747.JPG

DSCF0743.JPG

DSCF0738.JPG

Viburnum Tinus.

 

 

 

Prunus chu-hin bonsai te koop.

DSCF0569.JPG

DSCF0572.JPG

DSCF0586.JPG

DSCF0592.JPG

DSCF0600.JPG

Deze Japanse Prunus is deze week te koop aan 650€.

 

Repotting of high class bonsai -1.

Verpotten van "high class" bonsai -1.

DSCF9629.JPG

DSCF9631.JPG

DSCF9652.JPG

DSCF9736.JPG

Cydonia bonsai.

DSCF9792.JPG

DSCF9813.JPG

DSCF9824.JPG

DSCF9882.JPG

DSCF9845.JPG

DSCF9633.JPG

Acer palmatum.

DSCF9671.JPG

DSCF9681.JPG

DSCF9749.JPG

DSCF9767.JPG

DSCF9912.JPG

DSCF9913.JPG

 

 

03/25/2015

Workshop Monday 16 March 2015 - part 3.

Workshop van maandag 16 maart - deel 3.

DSCF7923.JPG

DSCF7925.JPG

DSCF7991.JPG

DSCF8053.JPG

This is a typical Maple character. This is how they grow in nature. You would see bonsai Maples like this in Japan in the early days. Look for them in old magazines of Yuji Yoshimura, Kyuzo Murata, Kato…Natural Style.

Dit is een typisch Esdoorn karakter. Dit is hun normale groei in de natuur. Zo waren de bonsai Esdoorns in Japan in de begin jaren. Zie oude boeken van Yuji Yoshimura, Kyuzo Murata, Kato ...Natural Style.

DSCF8069.JPG

DSCF8144.JPG

DSCF8156.JPG

This Acer buergerianum has been trained here for the last 15 years starting from a fairly thick trunk although still with a lot of problems to solve like the root base, branch placement, taper…

Deze Acer buergerianum is over verloop van 15 jaar bij ons opgebouwd vanaf een vrij dikke stam vol met nog op te lossen fouten zoals wortelvoet, takkenplaatsing, taper...

DSCF8212.JPG

Final pot. And now ready for fine ramification.

Eindpot, nu klaar voor fijne vertakking.

 

You may start with material on our workshops that still has a lot of flaws. We teach you how to repair them and when to start with the real bonsai work once this start plant will have reached his bonsai potential.

Op onze workshops kan je beginnen met startmateriaal vol fouten. We leren je deze te herstellen en beginnen pas aan het echte bonsaiwerk als de startplant zijn bonsaiwaardig potentieel heeft bereikt.

 

03/24/2015

Workshop Monday 16 March 2015 - part 2.

Workshop van maandag 16 maart - deel 2.

Juniperus sabina.

DSCF7795.JPG

DSCF7865.JPG

DSCF7898.JPG

Very healthy and compact root system.

Zeer goed en compact nieuw wortelgestel.

DSCF7929.JPG

An oversized pot to obtain even more powerful roots.

Overmaatse pot voor nog krachtigere wortels.

DSCF8155.JPG

The  final pot will be especially designed for this tree, but we still have three years for that.

"Windswept Bunjin", a smaller, almost round pot that emphasises the wind direction.

Eindpot wordt speciaal voor deze boom ontworpen, hiervoor hebben we nog 3 jaar de tijd. "Windswept Bunjin", een kleinere bijna ronde pot die de windrichting accentueert.

03/23/2015

Workshop Monday 16 March 2015 - part 1.

Workshop van maandag 16 maart - deel 1.

Satsuki Azalea.

DSCF7887.JPG

DSCF8005.JPG

DSCF8106.JPG

DSCF8181.JPG

DSCF8185.JPG

DSCF8222.JPG

This is an example of one of the start plants especially cultivated and prepared for our workshops. This satsuki, about 35 year old, has been cultivated in our nursery and is now in training. This year we start to develop branches and foliage in the right proportion. This potentially high quality Chu-hin is planted in an oversized training pot on solely akadama mixture. However a mixture of akadama-kanuma in a good ratio can be used as well.

Dit is een voorbeeld van één van de startplanten die speciaal gekweekt en voorbereid zijn voor onze workshops. Deze ongeveer 35 jaar oude satsuki werd op onze kwekerij opgekweekt en is nu in opbouw tijdens de workshops. We beginnen dit jaar aan de tak en loofopbouw in de goede proportie. Deze potentiële hoge kwaliteits Chu-hin is nu opgepot in een overmaatse trainigspot op Akadama puur. Mengeling Akadama - Kanuma in een goede verhouding kan ook.

Juniperus sabina.

DSCF7809.JPG

DSCF7825.JPG

DSCF7855.JPG

DSCF8066.JPG

Up-building foliage.

Loofopbouw.

03/22/2015

Maples back inside...

Esdoorns terug binnen....

DSCF8939.JPG

DSCF8942.JPG

DSCF8947.JPG

DSCF8970.JPG

DSCF8974.JPG

Tomorrow one night of frost, we take no risks.

Morgen één nacht vorst, we nemen geen risico.

DSCF8952.JPG

Malus very good pre bonsai.

Malus, zeer goede pre bonsai.

DSCF8954.JPG

Very good Maple project material.

Ideaal project boompje.

DSCF8956.JPG

Tamarix bonsai, weeping style.

Tamarix bonsai in treurstijl.

DSCF8961.JPG

DSCF8962.JPG

Eleagnus pungens (thorny olive or silverthorn) chu hin size.

Eleagnus pungens in de chu hin maat.

 

 

03/21/2015

Half a day spring workshop - busy times - part 2.


Halve dag voorjaarsworkshop - drukke tijden - deel 2.

DSCF7235.JPG

A lot of our sho-hin projects are of high quality and hold a promising future. Every year a lot of trees reach their final goal and also a lot of others begin their training.


Vele van onze sho-hin projecten zijn van hoge kwaliteit met een veelbelovende toekomst. Er worden jaarlijks veel bomen afgewerkt en ook weer veel andere opgestart.

DSCF7243.JPG

The key to success: The correct technique at the right time spread over the years  it takes  to develop good quality bonsai.

Zelf goede kwaliteit bonsai opbouwen vraagt de juiste ingrepen op de juiste momenten verspreid over de jaren die nodig zijn. Dat is de sleutel tot succes.

DSCF7256.JPG

DSCF7267.JPG

All flaws are gone, it was a heavy but justified intervention and from now on we can adjust every year to come. Especially in the case of  sho-hin one needs credible proportions.

Alle fouten zijn weg, het was een zware maar verantwoorde ingreep en vanaf nu kunnen we jaarlijks bijsturen. Zeker bij sho-hin moeten proporties geloofwaardig zijn.

DSCF7303.JPG

DSCF7328.JPG

The start of a  sho-hin pine project.

Beginnend sho-hin Pinus project.

DSCF7334.JPG

Callicarpa repotted.

Verpotte Callicarpa.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF7351.JPG

First steps in developing a root base on a pre sho-hin Acer buergerianum.

Eerste stappen  voor wortelvoet opbouw bij pre sho-hin Acer buergerianum.

DSCF7358.JPG

Adding the grains  with a wooden stick.

De korrels worden met een stokje aangebracht.

DSCF7382.JPG

This naturally looking Oak is an ex-project tree, another “made in Belgium” example going from seed to an old tree. These two grey men turned a seedling into a unique bonsai over a period of about 20 years.

Deze natuurlijke ogende Eik is een ex projectboom, nog een "made in Begium" exemplaar van zaailing tot oude boom.  Deze 2 grijze mannen hebben van een zaadje een unieke bonsai gemaakt op ongeveer een 20-tal jaar.

 http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/2012/11/28/quercus-robur.html

DSCF7388.JPG

Acer buergerianum sho-hin in the making.

Acer buergerianum sho-hin in spe.

DSCF7429.JPG

Let the sun come out.

Laat de zon maar komen.

DSCF7443.JPG

DSCF7444.JPG

Sho-hin Sabina start plant. This tree still has to gain powerful growth so it isn’t ready  to be worked on yet. Next evaluation due September. In taking decisions like this you eventually gain quite some time.

Sho-Hin Sabina startplant. Deze boom moet nog krachtige groei aanmaken en is niet klaar om bewerkt te worden. Volgende evaluatie september. Met dergelijke beslissingen win je uiteindelijk achteraf tijd.

DSCF7447.JPG

If not sho-hin, then chu-hin it’ll be. This Olea example will be ready for further development next summer.

Wordt het geen sho-hin, dan maar chu-hin. Dit Olea exemplaar kan volgende zomer verder worden opgebouwd.

DSCF7453.JPG

Heavily increasing nutrition in order to obtain the desired result this year.

Voeding krachtig opdrijven om het gewenste resultaat te bekomen dit jaar.

DSCF7467.JPG

DSCF7469.JPG

End of the workshop. The next group is already on its way.

Einde van de workshop. De volgende groep is reeds onderweg.

03/20/2015

Half a day spring workshop - busy times - part 1.

Halve dag voorjaarsworkshop - drukke tijden - deel 1.

DSCF6885.JPG

DSCF6924.JPG

DSCF7001.JPG

DSCF7007.JPG

A healthy root clod of a sho-hin pine.

Een gezonde Pinus sho-hin wortelkluit.

DSCF7014.JPG

A pre repotting of a Sabina Juniper aiming for more root growth in the next two years.

Pre verpotting van een Juniperus sabina met als doel meer wortels kweken de komende twee jaar.

DSCF7058.JPG

Improving the root base of a Pyracantha.

Verbetering van de wortelvoet bij deze Pyracantha.

DSCF7062.JPG

An oversized pot. The start of a short term project, going from this stage in development to a full grown image in three year time.

Een overmaatse pot. De start van een korte termijn project vanaf dit stadium naar een volgroeid imago in 3 jaar.

DSCF7085.JPG

This little clod needed a lot of improvement.

Er was veel te verbeteren aan deze kleine pot kluit.

DSCF7108.JPG
Callicarpa.

DSCF7133.JPG

This zelkova’s crest is turning out beautifully but the root system still has a lot of flaws and is out of balance with the foliage.

Deze Zelkova is goed op weg voor een mooie kruin maar de wortelvoet en het wortelgestel zitten met veel fouten en zijn niet in balans met het loof.

DSCF7141.JPG

Pyracantha needs to develop fine roots.

Pyracantha moet meer fijne wortels aanmaken.

DSCF7145.JPG

Wrong soil mixture for this Azalea. We adapt the mingling to our way of watering.

Verkeerd grondmengsel voor deze Azalea. Wij passen ons grondmengsel aan, aan onze manier van water geven.

DSCF7158.JPG

It is nice to see that the “rookies” manage their skills and gain experience fast.
 
Het is goed om zien dat eerstejaars snel hun vaardigheden en kennis ontwikkelen.

DSCF7170.JPG

This Pyracantha sho-hin start plant has completed its cultivation phase. The pre bonsai is now being trimmed towards a future bonsai.

Deze Pyracantha sho-hin startplant is aan het eind van deze kweekfase. Pre bonsai wordt nu getrimd naar bonsai in spe.

DSCF7183.JPG

Pinus parviflora project. The goal: a nice quality bonsai within 5 years.

Project Pinus parviflora. Doel: goede kwaliteit bonsai in 5 jaar tijd.

DSCF7193.JPG

DSCF7212.JPG

Acer p. Seigen in the midst of building up is being repotted and has to undergo a root correction. 

Acer p. Seigin midden in zijn opbouwfase en een tussenverpotting en wortelcorrectie.

DSCF7228.JPG

This sho-hin Pyracantha is pruned in proportion.

De sho-hin Pyracantha wordt nu in zijn proportie uitgesnoeid.

DSCF7230.JPG

Well cultivated so far.

Goed gekweekt tot nu toe.

DSCF7232.JPG

10 years of work in one hand.

10 jaar werk in één hand.

03/19/2015

"Two to One" Workshop , 27th February - Juniperus Itoigawa - small size.

 "Two to One" Workshop , 27 februari - Juniperus Itoigawa - klein.

DSCF4313.JPG

Sho-hin freaks beware, this cordless dremel is quite a handy tool.

Let op sho-hin freaks, deze snoerloze dremel is een handig machientje.

DSCF4323.JPG

 

DSCF4326.JPG

After our sho-hin lecture at our KBK meeting more and more candidates show up. Stefaan is already practicing sho-hin a few years now with mainly Juniper varieties.

Na de sho-hin voordracht op KBK komen er steeds meer gegadigden, Stefaan is er eentje die sho-hin al enkele jaren beoefend met vooral Juniperussoorten.

 

03/18/2015

Beste bezoeker - Cher visiteur.

Beste bezoeker,

95% van de bomen op dit Blog zijn door ons opgekweekt van ofwel jonge planten, zaai- of stekmateriaal, yamadori die lang zijn doorgerijpt, marcotages, griffels ….Onze bonsaikwekerij staat al meer dan 35 jaar garant voor ervaring en kwaliteit. We creëren, stijlen en vormen, soms afwijkend van de standaardregels, zodat de bomen hun eigenheid uitstralen en de natuurlijkheid sterk benaderen.

Wil je een volledig opbouwproces meemaken over de jaren heen, dan kan je beginnen op één van onze workshops met voorbereide startplanten. Maak het uzelf niet te moeilijk in de keuze van uw startplant, laat u door ons eerst adviseren en begeleiden om enkele ontgoochelingen te vermijden. Vele duizenden bonsai over gans Europa zijn afkomstig uit onze kwekerij en bonsaischool. In magazines , boeken of online kom je ze overal tegen. Bepaalde bomen/creaties dragen de herkenbare signature, anderen hebben herkenbare periodes. Ook in het top class bonsai circuit zijn er meer dan 100 bomen in veel verschillende collecties. Vele multiple prijswinnaars zijn ontstaan op onze werktafels en kweekbanken. Creativiteit, harmonie, tijd en botanische kennis zijn onze troeven. Kom gerust binnen voor een kennismaking gesprek.

Danny Use.

Cher visiteur,

95% des arbres présentés sur ce blog proviennent de nos propres cultures à partir de jeunes plants, semis, boutures, yamadori de grande maturité, marcottages ou encore greffages… Notre pépinière à bonsaïs est votre garant de qualité et d’expérience depuis plus de 35 ans. Nous créations, styles et mises en forme ne suivent pas systématiquement les règles classiques du bonsaï pour que la personnalité et l’aspect naturel de chaque arbre soient mis en évidence.

Si vous souhaitez vivre ce processus évolutif sur plusieurs années, vous pouvez entamer cela lors d’un de nos ateliers avec des plants de départ spécialement préparés à cet effet. Ne vous compliquez pas la tâche pour le choix de votre matériel de départ, mais laissez-nous vous conseiller et accompagner afin d’éviter des déceptions. Des milliers de bonsaïs à travers toute l’Europe proviennent de notre pépinière et de notre école bonsaï. Vous les rencontrez partout, que ce soit dans des magazines, livres ou sur le web. Beaucoup de ces arbres/créations portent une signature bien distinctive et d’autres passent également par des stades bien identifiables. Plus d’une centaine de ces arbres font partie des collections au plus haut niveau. De nombreux arbres primés lors d’expositions internationales ont débuté leur existence sur nos bancs de culture et nos ateliers. La créativité, le temps et nos compétences botaniques sont nos meilleurs atouts pour arriver à ce résultat. Faites-vous plaisir et rendez nous visite : nous serons ravis de faire votre connaissance.

 

"Two to One" Workshop , 27th February - Juniperus Itoigawa - chu-hin.

 "Two to One" Workshop , 27 februari - Juniperus Itoigawa - chu-hin.

DSCF4295.JPG

The root base of this itoigawa  Juniper has been worked upon in order to improve it. There are already new roots about however they aren’t strong enough  to take things over yet  and to provide thickening of the trunk. Some meticulous projects may take a few years before results start to show.

Bij deze Juniperus itoigawa is aan de wortelbasis verbeterd. Er zijn reeds nieuwe wortels komende maar deze zijn nog niet sterk genoeg om het dit jaar reeds over te nemen en voor verdikking van de stam te zorgen. Sommige detail projecten duren enkele jaren alvorens er resultaten merkaar zijn.

 

03/17/2015

Part of our "high class" Japanese Maples were placed outside.

Een deel van onze "high class" Japanse Esdoorns werden buiten gezet

DSCF7739.JPG

DSCF7740.JPG

DSCF7741.JPG

DSCF7742.JPG

DSCF7770.JPG

DSCF7771.JPG

DSCF7773.JPG

DSCF7774.JPG

DSCF7776.JPG

DSCF7781.JPG

DSCF7782.JPG

DSCF7783.JPG

Prunus.

DSCF7787.JPG

DSCF7788.JPG

DSCF7790.JPG

.

 

 

03/16/2015

Maple project.

Acer project.

DSCF6196.JPG

Acer Momoiro Koyasan.

DSCF6199.JPG

DSCF7472.JPG

DSCF7481.JPG

DSCF7495.JPG

DSCF7498.JPG

DSCF7531.JPG

DSCF7546.JPG

DSCF7564.JPG

DSCF7586.JPG

DSCF7628.JPG

DSCF7641.JPG

DSCF7645.JPG

DSCF7652.JPG

DSCF7658.JPG

DSCF7704.JPG

Next session for these trees is due next October. You may end with a tree silhouette eventually but first you have to start the project up. These are nice projects to do because you follow the development step by step with all the necessary techniques performed over the years in order to finally create a perfect tree. A bonsai garden that has running projects in it says a lot about the owners. Know your trees by creating them yourself step by step.

Volgende sessie op deze bomen zal zijn in oktober. Je kan eindigen met een boom vorm maar je moet eerst het project opstarten. Dit zijn leuke projecten om te doen en de opbouw hiervan over verloop van enkele jaren mee te maken met al de technieken nodig oml uiteindelijk perfecte bomen te creëren. Een bonsaituin met lopende projecten zegt veel over de eigenaars. Ken uw bomen door ze zelf op te bouwen stap voor stap.

03/15/2015

"Two to One" Workshop , 27th February - Juniperus Itoigawa sho-hin.

"Two to One" Workshop , 27 februari - Juniperus Itoigawa sho-hin. 

DSCF4246.JPG

DSCF4247.JPG

This itoigawa Juniper sho-hin has been thinned out and pruned, ready for a more in-depth styling.

Deze juniperus Itoigawa sho-hin is uitgesnoeid en uitgedund om door te vormen.

DSCF4366.JPG

 

DSCF4331.JPG

The detailed wiring can still be improved. For the next 5 to 6 years this little tree can continue its development, aiming for less branches and more fine ramification.

Detail bedrading kan nog perfecter, deze kleine boom kan voor de eerstkomende 5 à 6 jaar verder in zijn opbouw met als doel minder hoofdtakken, meer kleine vertakkingen.

 

1 2 Next