06/02/2016

"Kei Bonsai Kai" Spring exhibition - an overview - part 3.

"Kei Bonsai Kai" lentetentoonstelling - een overzicht - deel 3. 

A warm gratitude to Frans Jacobs for the wonderful photos.
 
Met dank aan Frans Jacobs voor de prachtige foto's.

Kbk-2016-0216.jpg

Kbk-2016-0223.jpg

Kbk-2016-0224.jpg

Kbk-2016-0079.jpg

Kbk-2016-0080.jpg

Kbk-2016-0081.jpg

Kbk-2016-0082.jpg

Kbk-2016-0085.jpg

Kbk-2016-0086.jpg

Kbk-2016-0087.jpg

Kbk-2016-0088.jpg

Kbk-2016-0089.jpg

Kbk-2016-0090.jpg

Kbk-2016-0091.jpg

Kbk-2016-0093.jpg

Kbk-2016-0094.jpg

Kbk-2016-0095.jpg

Kbk-2016-0096.jpg

Kbk-2016-0097.jpg

Kbk-2016-0098.jpg

Kbk-2016-0099.jpg

Kbk-2016-0196.jpg

Kbk-2016-0100.jpg

Kbk-2016-0102.jpg

Kbk-2016-0103.jpg

Kbk-2016-0104.jpg

Kbk-2016-0105.jpg

Kbk-2016-0106.jpg

Kbk-2016-0107.jpg

Kbk-2016-0108.jpg

Kbk-2016-0110.jpg

 

The comments are closed.