06/24/2016

Ulmus parvifolia Bonsai.

DSCN9567.JPG

DSCN9570.JPG

This Chinese elm was imported from China about two years ago. It wasn’t a mass product back then but a well-developed tree that tapered smoothly all the way up without any cut wounds. Old branches with character and well dispersed. In short, all that a beautiful tree needs is to be found in this one.

Deze Chinese Iep was twee jaar geleden uit China geïmporteerd. Het was toen geen massaproduct maar een goed opgebouwde boom die puntgaaf elegant naar boven toe liep zonder snoeiwonden. Zeer karaktervolle oude takken en een goede verdeling, kortom alles wat een mooie boom nodig heeft staat ook op deze Iep.

DSCN9582.JPG

For two years this tree wasn’t pruned correctly thus the branch structure that had developed over the last couple of years has died already. But all was not lost and the tree could redevelop provided that a few year’s growth was removed. That meant going back in time about four years in time.

Deze boom had reeds twee jaar een slechte snoei gehad en de opgebouwde takkenstructuren van de laatste jaren was reeds afgestorven. Toch was het nog niet helemaal verloren en kan deze boom nog worden heropgebouwd mits enkele jaren weg te snoeien en te beginnen waar ze in China ongeveer vier jaar geleden zaten.

DSCN9584.JPG

In spite of the wrong maintenance these last years this tree had a quality potential in China as well as over here in Europe. And whether it is a Chinese Elm or any other variety, quality has its price. The most important issue here was that the future potential was still present. These trees are hard to come by, so another Chinese elm project could take off.

Desondanks de slechte snoei van de laatste jaren was dit in China en ook  hier in Europa een potentiële kwaliteitsboom. Of dit nu een Chinese Iep (Olm)  is of eender welke andere soort, kwaliteit  heeft zijn prijs.  Het belangrijkste is dat het  toekomst potentieel nog steeds aanwezig was. Dat soort bomen komen niet snel vrij, dus een nieuw project met een Chinese Iep (Olm) kan worden opgestart.

DSCN9587.JPG

DSCN9609.JPG

DSCN9614.JPG

DSCN9935.JPG

DSCN0263.JPG

DSCN0265.JPG

The plump growth on the branches is removed revealing the branch structure again. This is the basis from where we can take it further again. A development which, in this variety, will come into existence quite rapidly.

De bolvormige groei op de takken wordt weggehaald en de takopbouw werd terug zichtbaar. Dit wordt de basis waar we gaan op verder bouwen en dat verder verder bouwen bij deze soort gaat zeer snel.

DSCN0278.JPG

DSCN0279.JPG

About 98% of all Chines elm trees are badly cultivated mass products affected with flaws and produced in a short time span, so most of them aren’t in for a good future. Hence the underestimation of the variety. This tree however showed the qualities of an old deciduous tree with a distinct character.

Deze soort is zo ondergewaardeerd omdat 98% van deze Chinese Olmen slecht gekweekte massaproducten zijn vol fouten en op korte termijn zijn geproduceerd zodat de meesten geen goede toekomst hebben. Deze boom toonde wel zijn kwaliteiten van een oude loofboom met een eigen karakter.

DSCN0282.JPG

Even a few beautiful developed branches were removed resulting in a more explicit expression of the trunk movement.

Er werden zelfs nog enkele volledige mooi gevormde takken verwijderd waardoor stam beweging nog mooier uitkwam.

DSCN0283.JPG

After this thorough trim which was carried out during the best growing period of the year being June, we expect to prune again within 45 days. Our aim here is to redirect this tree, not with wire but by means of well-structured pruning techniques. So far, It has been trained this way so we’ll continue from here on exactly the same way.

Na deze zware snoei, die gedaan is in de beste groeiperiode van het jaar nl  begin juni, verwachten we reeds terug te kunnen snoeien binnen een 45-tal dagen. De bedoeling is deze boom met geen enkel draadje bij te sturen maar op te bouwen met een goed gestructureerde snoeitechniek. Zover was deze boom op deze manier opgebouwd dus zo gaan we vanaf nu verder.

DSCN0288.JPG

The “High Class” bonsai potential in this tree is huge. 16 year ago, I have trained my celtis exactly the same way and this tree was excelling at the last Noelanders Trophy. A lot of visitors recognized it and it now belongs to Luis Vallejo’s collection. This was also an example of a tree that had been restored and had to develop anew. Back then, I used the same techniques as I use now on the Ulmus.

Het “High Class” bonsai potentieel dat deze boom heeft is enorm groot. Op exact dezelfde manier heb ik 16 jaar geleden mijn Celtis opgebouwd en die stond afgelopen Noelanders Trophy te schitteren. Velen hadden deze boom herkend die in de collectie van Luis Vallejo zit. Ook dit was een gerestaureerd en opnieuw opgebouwd exemplaar waar ik precies hetzelfde mee gedaan heb als ik nu met deze Ulmus doe.

DSCN0290.JPG

To all bonsai enthusiasts, this is quite a grateful variety to work with but you mustn’t purchase a Chinese Elm randomly. It is better to spend a bit more on an example that has a good base. It is then that you’ll have a big chance developing a good bonsai in a fairly short time.

Aan alle bonsailiefhebbers, dit is de meest dankbare soort om mee te werken maar koop niet zomaar lukraak een Chinese Olm, betaal liever iets meer voor één met een goede basis, dan is de kans op een goede bonsai op korte termijn zeer groot.

DSCN0292.JPG

DSCN0295.JPG

DSCN0303.JPG

DSCN0530.JPG

In spite of the fact that we are in the midst of June, we repotted the tree. This didn’t involve a risk if we used enough soil and space to give the tree a first new start. During next repotting season we’ll repot it more thoroughly.

Desondanks het reeds midden juni is werd deze boom verpot. Geen risicoverpotting, maar wel voldoende nieuwe aarde voor een eerste opstart . Volgend verpotseizoen gaan we een grondige verpotting doen.

DSCN0534.JPG

DSCN0533.JPG

A natural branch movement in an old Elm tree that might give you an impression of being 300 to 400 years of age in reality. If you are interested in an Elm with a good potential, feel free to ask for it.

De natuurlijke groeivorm van takken bij een oude Iep (Olm) die in werkelijkheid 300 à 400 jaar oud zou kunnen zijn. Heb je interesse in een Iep met goed potentieel, vraag ernaar.

The comments are closed.