09/10/2014

Late summer - Nazomer.

DSCF9881.JPG

Cydonia.

The trees enjoy the morning dew and are accumulating their reserves for the fall. The maturing process is in full action.

De bomen genieten nu van de ochtenddauw en slaan hun laatste reserves op voor de herfst. Het afrijpingsproces is volop aan de gang.

DSCF9877.JPG

Morning drew 

Ochtenddauw

It isn’t necessary anymore to water the trees an extra time in the evenings. As a matter of fact one can skip the watering sessions now and then so the amount and frequency can be reduced. Over the next days all our trees will be moved to the greenhouses in order to mature better and to be able to produce stronger buds. From then on they will have to miss out  on the morning dew so we’ll provide them with extra humidity in the greenhouses.

Het is nu niet meer nodig de bomen 's avonds een extra gietbeurt te geven. Gieten kan nu af en toe worden overgeslagen en mag verminderd worden. De komende dagen worden al onze bomen in de serres geplaatst voor een betere afrijping en om nog sterkere knoppen te maken. De bomen zullen dan deze ochtenddauw moeten missen en wij geven dan extra vochtigheid in de serres.

09/09/2014

Pinus parviflora.

DSCF0314.JPG

Pinus parviflora. Small midsize tree of very high quality.

Pinus parviflora. Kleine midsize boom van zeer hoge kwaliteit.

DSCF0305.JPG

Nice size.

Mooie maat.

DSCF0291.JPG

Well refined.

Goede verfijning.

DSCF0357.JPG

Back side.

Achterkant.

DSCF0363.JPG

Front side.

Voorkant.

This tree could be improved by means of wiring again but it is not necessary.

Deze boom kan nog mooier gemaakt worden met draad maar het is niet echt nodig.

09/08/2014

Project work-shop.

Vorig jaar was er een workshop met Quercus Chu-Hin en midsize die als project werden opgestart. Al deze bomen zien er nu ongeveer zo uit (Zie foto's hieronder).

DSCF9906.JPG

DSCF9907.JPG

Al deze bomen kunnen meegebracht worden op een vervolg workshop op zaterdag 25 oktober van 9u tot 13u, lesgeld 35€.

Een nieuwe projectreeks zal op diezelfde workshop (lesgeld 35€ + aankoop startmateriaal) worden opgestart met oa ZIE FOTO'S hieronder:

DSCF9908.JPG

 Quercus midsize en Chu-Hin; startmateriaal 125€.

DSCF9910.JPG

 Quercus voor zowel klein, midsize als grote exemplaren; startmateriaal 75€.

DSCF9911.JPG

Cotoneaster, zeer interessant startmateriaal voor beginners, 30€.

DSCF9912.JPG

DSCF9913.JPG

DSCF9915.JPG

Acer campestre, zeer dikke en zware stammen voor Chu-Hin en midsize; startmateriaal 75€. Dit materiaal is 16 jaar oud. Deze hebben zeer goede wortelvoeten. Let op de bomen worden reeds pré verpot tijdens de workshop.  

Deze project workshop duurt 4 uur en zal jaarlijks opgevolgd worden. Er is ook mogelijkheid om meerdere soorten op te starten tijdens deze workshop.

 

 

09/07/2014

Acer palmatum Arakawa - part 6.

2014 mei (4).jpg

May 2014

The next light maintenance.


Mei 2014.

Een volgende lichte onderhoud.

2014 mei (5).jpg

The old Maple image in “natural grown” style begins to show itself. We are now about halfway in our training program. All that is about to follow now has to do with thickening of the trunk, ‘aging’ growth (slower growth) and ramification. The transition to the final pot is best delayed as long as possible. Every added year renders  a visible improvement. We teach beginning bonsai enthusiasts to apply all techniques and to take the right steps in the right order and on the right moment. This one also is going to be  a nice solitaire originated from 12 year old mass-cultivated plant material. The Old School way.

 
Het oude Acer imago in "natural grown" stijl begint zichtbaar te worden. We zitten nu ongeveer halfweg in ons kweekprogramma Alles wat nu nog volgt heeft met stamverdikking , ouderdomsgroei (tragere groei) en vertakkingen te maken. De overgang naar de finale pot wordt best zolang mogelijk uitgesteld. Ieder jaar wordt nu een zichtbare verbetering. Wij leren aan beginnende bonsailiefhebbers de technieken en de nodige stappen te zetten in de juiste volgorde en op de gepaste tijdstippen. Dit wordt weer een goede éénling begonnen van 12 jaar oud massa kweekmateriaal. "The Old School Way."

09/06/2014

Acer palmatum Arakawa - part 5.‏

2014 maart (4).jpg

March 2014.
The training pot was completely saturated so another root improvement became priority.


Maart 2014.
De training pot zat vol gegroeid en een volgende wortelverbetering werd prioriteit.
 

2014 maart (35).jpg

The most important issue here is that selection must be accurate, special attention must be paid to those roots which can contribute to the amelioration of the total root base.


Hier is het belangrijkste dat de selectie berekend gebeurd, vooral kijken naar de wortels die goed verbeterd kunnen groeien voor totale wortelaanzet.

2014 maart (41).jpg

This improvement takes place under the soil surface just around  the middle of the pot’s depth for that is the best growing environment  for the roots. In the upper part of the pot it is mostly too warm and often dryer, below that it is too humid. So one must pay attention to the depth the roots will be in when repotting in order to obtain good results. Notice that this only applies when certain root improvements are on the agenda.

De verbetering moet onder het grondoppervlak midden van de pothoogte is het beste groeiklimaat voor de wortels. Bovenaan is het te warm en vaak droger, onderaan altijd te vochtig. Dus de goede hoogte om op te potten met resultaat. Let op: Dit wordt enkel toegepast voor bepaalde wortelverbeteringen.

2014 maart (42).jpg

You could call this an ‘underground layering’.

Dit wordt ook een ondergrondse marcottage genoemd.

2014 maart (49).jpg

Filling up the ground surface.

Grondoppervlak aan vullen.
 

09/05/2014

Acer palmatum Arakawa - part 4.

2013 a mei 1.jpg

2013 a mei 2.jpg

2013 a mei 3.jpg

2013 a mei 4.jpg

May 2013.

Arakawa or snake skin Maple. This variety resembles palmatum but  the internodes grow further apart. It takes years and the right techniques to obtain a credible compact growth and ramification. With this one here we are on the right track.

Mei 2013.

Arakawa of snake skin (slangenhuid Esdoorn). Deze soort lijkt op palmatum maar de internodiën blijven verder uit elkaar. Het duurt jaren en de juiste techniek om een geloofwaardige compacte groei en vertakking te bekomen. Hier zijn we goed op weg.

2013 herfst.JPG

Fall  2013.

After yet another successful growing season.

Herfst 2013

Na terug een succesvol groeiseizoen.

2013 i nov (1).jpg

November 2013.

Evaluation before winter pruning.

November 2013.

Evaluatie voor de wintersnoei.

2013 i nov (11).jpg

Determining direction, stimulating underlying buds.


Richtingen bepalen, achterliggende knoppen stimuleren.

09/04/2014

Acer palmatum Arakawa - part 3.‏

2011 mei.JPG

May 2011.

A complete wiring for the natural maple crest.

Mei 2011.

Een volledige bedrading voor de natuurlijke Esdoornkruin.

2011 juli.JPG

July 2011.

On a workshop after the first in depth maintenance trim.
 
Juli 2011.

Na een workshop met de eerste grondige onderhoud snoei .

2012 maart.JPG

March 2012.

The real work can start, an oversized pot and a well developed basis has been established, the road to a good solitaire lies open.


Maart 2012.

Het echte werk kan beginnen, een oversized pot en een goede basis is nu gekweekt, de weg naar een goede eenling kan beginnen.

09/03/2014

Acer palmatum Arakawa - part 2.‏

2010  maart.JPG

March 2010.

A lot of branches were removed and replaced by new ones.

Maart 2010.

Een groot deel van de takken zijn weggehaald en vervangen.

2010 maart.JPG

A first thorough repotting with root improvement was needed.

Een eerste echte grondige verpotting met wortelverbetering was nodig.

2010 mei.JPG

May 2010.

A bigger more suitable pot for the training schedule. Maintenance trim was limited.

Mei 2010.

Een grotere aangepaste pot voor het kweekschema. De onderhoud snoei bleef beperkt.

09/02/2014

Acer palmatum Arakawa - part 1.‏

2005 zomer acer snakeskin 1 1 .JPG

Photo taken in the summer of 2005.

This little tree was part of a mass series. After a few years Brecht took up the challenge to start to train this tree as a solitaire.

Foto genomen in de zomer van 2005.

Dit boompje komt uit een massa serie. Na een paar jaar nam Brecht de uitdaging aan om een éénling zelf op te kweken.

2005 zomer acer snakeskin 4 1 .JPG

The roots and trunk are about the only positive aspects, the development of branches will be achieved in the coming years.

De wortels en stam zijn zowat de enige positieve punten, de takkenopbouw zal over de loop der jaren gebeuren.

09/01/2014

Pinus parviflora.

DSCF9708.JPG

Cleaning of the old needles.

Het schoonmaken van de oude naalden.

DSCF9710.JPG

Small needles and buds are OK for this tree.

Kleine naalden en knoppen zijn OK voor deze boom.

DSCF9711.JPG

DSCF9863.JPG

DSCF9867.JPG

DSCF9870.JPG

DSCF9871.JPG